Հայ Զինվոր 18-2018 - Page 8

ÂÆì 1 8 (1240) 9 - 15 Ø ²ÚÆêÆ 2 018 ²ð²ð²îÆ Ø²ð¼ î³ñ³ÍùÁ - 2 096 ù ³é© Ï Ù ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ Ù ³ñ½Ç ï ³ñ³ÍùÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ Ï ßÇéÁ-7 7©0% سñ½Ï»ÝïñáÝÁ` ù © ²ñï³ß³ï ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÁ` ² ñ³ñ³ï« ² ñï³ß³ï« Ø ³ëÇë î³ñ ø³Õ³ùÝ»ñÁ` ² ñï³ß³ï« سëÇë« ²ñ³ñ³ï« ì »¹Ç ²Ù»Ý³€³ñÓñ Ï»ïÁ Í áíÇ Ù³ ϳñ¹³ÏÇó - 3 555 Ù (êåÇï³Ï³ë³ñ É ©) ²Ù»Ý³ó³Íñ Ï»ïÁ Í áíÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó - 800 Ù ´Ý³ÏãáõÃÛáõÝÁ - 2 58©4 Ñ ³½© Ù³ñ¹ ( 2017 é) ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç ï³ñ³ÍùÁ »Õ»É ¿ å³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ²Ûñ³ñ³ï ݳ- Ñ³Ý·Ç àëï³Ý ·³í³éÇ ÙÇ Ù³ëÁ« ÙÇçݳ- ¹³ñáõ٠ѳÛïÝÇ ¿ñ áñå»ë Ù³Ûñ³ù³Õ³ù- Ý»ñÇ ·³í³é: ²Ûëï»Õ ¿ÇÝ ·ïÝíáõÙ ²ñ- ï³ß³ï ¨ ¸íÇÝ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ»ñÁ: ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Á ·ïÝíáõÙ ¿ г۳ë- ï³ÝÇ Ñ³ñ³í-³ñ¨ÙáõïùáõÙ: ÐÛáõëÇë- ³ñ¨ÙáõïùÇó ë³ÑٳݳÏÇó ¿ ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½ÇÝ« ÑÛáõëÇëÇóª ºñ¨³ÝÇÝ áõ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½ÇÝ« ³ñ¨»ÉùÇóª ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ ¨ ì³- Ûáó ÓáñÇ Ù³ñ½»ñÇÝ« ѳñ³íÇóª ²¹ñ€»ç³- ÝÇ Ù³ëÁ ϳ½ÙáÕ Ü³ËÇ稳ÝÇÝ« ÇëÏ Ñ³- ñ³í-³ñ¨ÙáõïùÇóª ÂáõñùdzÛÇÝ: ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç ѳñ³í³ñ¨ÙïÛ³Ý »½ñÇÝ ÁÝÏ³Í ¿ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¹³ßïÁ: ÐÛáõ- ëÇëáõÙ ºñ³ÝáëÇ É»éݳßÕÃ³Ý ¿: ÐÛáõëÇë- ³ñ¨»ÉùáõÙª ¶»Õ³Ù³ É»éݳßÕóÛÇ Ñ³ñ³- í³ñ¨ÙïÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÁ: ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç ï³ñ³ÍùÁ áñáß³ÏÇ- áñ»Ý €³Å³ÝíáõÙ ¿ »ñÏáõ Ù³ëÇ` ѳñó- í³Ûñ³ÛÇÝ ¨ É»éݳÛÇÝ: гñóí³Ûñ³ÛÇÝ Ù³ëÁ Ó·íáõÙ ¿ Ðñ³½¹³Ý ·»ïÇó ÙÇÝ㨠ÐÐ å»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ: ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¹³ß- ïÇ ÏÉÇÙ³Ý ËÇëï ãáñ³ÛÇÝ ¿: سñ½Ç É»éݳÛÇÝ Ù»Í Ù³ëÁ ½€³Õ»ó- ÝáõÙ »Ý ¶»Õ³Ù³ É»éÝ»ñÇ É³Ýç»ñÁ ¨ àõñÍÇ áõ ºñ³ÝáëÇ É»éÝ»ñÁ: ²Ûëï»Õ ³é³ÝÓÇÝ ÏÕ½Û³ÏÝ»ñáí å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ³Ýï³éÁ« áñÁ ÑÇÙÝ»É ¿ ѳÛáó Êáëñáí Îáï³Ï ó- ·³íáñÁ IV ¹³ñáõÙ, áñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ϳ½- Ù³íáñí»É ¿ ÊáëñáíÇ ³ñ·»ÉáóÁ: سñ½Ç ï³ñ³ÍùÝ áõÝÇ ÇÝãå»ë ϳñ¨áñ ïÝï»ë³³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý« ³ÛÝå»ë ¿É é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ¹Çñù: ²ÛÝ- ï»Õáí »Ý ³ÝóÝáõ٠ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï»Ýë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»- óáÕ »ñϳÃáõÕáõ ÙÇ Ñ³ïí³ÍÁ« ѳÝñ³- å»ï³Ï³Ý« ÇÝãå»ë ݳ¨ ÙÇçå»ï³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ºñ¨³Ý-ì³Ûáó Óáñ-êÛáõ- ÝÇù ¨ ³å³ ²ñó³Ë áõ Æñ³Ý ³íïáÙ³Û- 8 Êáñ ì Çñ³å ñáõÕÇÝ»ñÁ: سñ½Ç Ëáßáñ ·»ï»ñÝ »Ý ²ñ³ùëÁ« Ðñ³½¹³ÝÁ« ²½³ïÁ« 컹ÇÝ: ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç ·»ï»ñÁ å³ïϳ- ÝáõÙ »Ý ²ñ³ùëÇ ³í³½³ÝÇÝ: ¶»ï»ñÇ çñ»ñÝ ³Ùé³ÝÁ ÉdzñÅ»ù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý áéá·Ù³Ý ϳñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¹³ßïÇ áéá·Ù³Ý ѳٳñ ϳéáõóí»É ¿ ÛáóݳëáõÝ ÙÇÉÇáÝ Ëáñ³- ݳñ¹ Ù»ïñ ͳí³Éáí ²½³ïÇ çñ³Ù€³ñÁª ²½³ï ·»ïÇ íñ³: سñ½Ç ï³ñ³ÍùáõÙ Çñ³ñ ½áõ·³Ñ»é ϳéáõóí³Í γ˳ÝáíÇ ¨ ²ñï³ß³ïÇ çñ³ÝóùÝ»ñÁ ϳéáõóí»É »Ý 19-20-ñ¹ ¹³- ñ»ñáõÙ: γ˳ÝáíÇ çñ³ÝóùÁ ϳéáõóí»É ¿ 1870-1874 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ« ²Ý¹ñÏáíϳë- Û³Ý ÷áëï³ÛÇÝ ûÏñáõ·Ç å»ï, ·»Ý»ñ³É ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü©Ü©Î³Ë³ÝáíÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ۳ـ: æñ³ÝóùÝ áõÝÇ 36 ÏÙ »ñϳñáõÃÛáõÝ: ²ÛÝ í»ñ³Ï ppppH0 NL pH0pKBppNp0pppH0ppppH0ŒNL0pN0p00ppppH00pppH0B000p0H0pppppp0pppH0H0ppppppH00pppppH00pp0pBppH0pH0pppppN0ppBpH0pppppH00ppppH00p0N0pp0ppppH0ppp0ppBp0pH0ppppppH0ppp0pp°ppH0ppp0pp0pKBppppN0pp0pppppH0ppppppH0BppKpppp0pBpp0ppppB0Ⱜ0000氬000మ0p0ppp0ppppppBH00ppH0pH0ppppH0pppKBH0pppN0pp0ppppp0ppppppppH0p0pBH0ppp0ppppppH0ppppp0Bppppppp0p0H0pppp0pBpp0pp0pppp00pp0pKBpN0㰬H0pppH0pp0pp00p΂0ppppH0ppH00ppp0pppKBp0ppppppK0pppppH0pppH0p0pBppppppp0ppppH0p0ppppH0Bpppppp0ppppp00p0°p0pppppH0pppp0ppppKBppNpp0pppH0pp00p0p°pH0pppppH0ppppKBpppN0pH0p0ppp°0pppppp0p0p0pH0ppX0pBp0pp0pppp0ppH00ppp°ppp0ppKpp0pppH0pppppH000Bp0pppH0p0ppp0pH00Bpp0pppN00pp0pppppppH0KBppH0pppppH00ppppppp00Bp0pppp0pH0pH0pBppH0pppH0pp0ppp°pΈ0pp00pppp0pppBpppp0pppH0ppH00pBppppp0pppppp0pH0p0pppp°0ppp0p00H0ppKBpp0pH0ppH0pH0H0p°ppppp00p0pppH0pppBpppp0pp0p0ppH0pp0H00pBppp0ppp 00p0BppH00ppp L0pΈ0ppBppp0pppH0ppH00p0p°p0ppH0pH0H0pp0pH0pp0p