Հայ Զինվոր 18-2018 - Page 6

ÂÆì 1 8 (1240) 9 - 15 Ø ²ÚÆêÆ 2 018 ºðæ²ÜÆÎ àô ÈƲðĺø ÀÜî²ÜÆøÆ ¶ÆÜÀ гÛñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í å³ï»ñ³½ÙÇ í»ï»- ñ³Ý 102-³ÙÛ³ ¶áõñ·»Ý å³åÁ ³åñáõÙ ¿ Ïñïë»ñ áñ¹áõª Ðáíë»÷ ÖáõÕáõñÛ³ÝÇ ï³ÝÁ: ¾çÙdzÍÝ»óÇÝ»ñÇÝ Ñ³ÛïÝÇ í³ëï³Ï³ß- ³ï Ù³Ýϳí³ñÅÁ« §ö³éùÇ ßù³Ýß³ÝǦ ³ëå»ïÝ áõ ·»ñ¹³ëï³ÝÇ ³Ù»Ý³»ñϳ- ñ³ÏÛ³óÝ ³é³íáï í³Õ ¿ ³ñÃݳÝáõÙ: úñÝ ëÏëáõÙ ¿ Ù³ñ½í»Éáí« ³å³ ݳ˳- ׳ßáõÙ ¿: ä³ñï³¹Çñ ½ôáë³ÝùÇó Ñ»ïá ¿É Ñ»éáõëï³óáõÛóÇ ¹ÇÙ³ó Çñ ëÇñ»ÉÇ Ñ³Õáñ- ¹³ß³ñ»ñÝ ¿ ¹ÇïáõÙ: ºí ³ÛÅÙ Ïïñí»Éáí ѳ׻ÉÇ ½ô³ÕÙáõÝ- ùÇóª ³Ýç³ïáõÙ ¿ Ñ»éáõëï³óáõÛóÁ« ï»Õ³- íáñíáõÙ Çñ ѳñÙ³ñ³í»ï ô³½ÙáóáõÙ: гÛñ»Ý³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇó Ûáà ï³ë- ݳÙÛ³Ï ³Ýó ¿É ¶áõñ·»Ý å³åÁ ß³ï É³í ¿ ÑÇßáõÙ å³ï»ñ³½ÙÇ ³Ù»Ý ¹ñí³·Á: ä³- ï»ñ³½ÙÇ Ù³ëÇÝ ß³ï ¿ Ëáë»É« ô³Ûó ãÇ ½É³ÝáõÙ ¨ë Ù»Ï ³Ý·³Ù å³ïÙ»É: ÜëïáõÙ »Ù ¹³ñÝ ³åñ³Í í»ï»ñ³ÝÇ ÏáÕùÇÝ« áñ- å»ë½Ç Éë»Ù ¶áõñ·»Ý å³åÇ Ñ»ñáë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ: ¸Åí³ñáõÃÛáõÝ- Ý»ñáí« ³Ý¹³éݳÉÇ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ïáñáõëï- Ý»ñÇ ·Ýáí Ó»éù ô»ñ³Í ѳÕóݳÏÇ Ù³- ëÇÝ Ëáë»ÉÇë Ñáõ½íáõÙ ¿© -êï³ÉÇÝÛ³Ý ôéݳå»ïáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»- ñÇÝ ³åñ»ÉÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ñ»ñáëáõÃÛáõÝ ¿ñ: ÆëÏ »ñô å³ï»ñ³½ÙÇ Ù³Ñ³ô»ñ ÉáõñÁ ï³- ñ³Íí»ó ³ÙôáÕç »ñÏñáí Ù»Ï, ½áñ³Ñ³í³ù ëÏëí»ó: î³ÝáõÙ ¿ÇÝ ³ÝËݳ ôáÉáñÇÝ: 1939 ÃÇíÝ ¿ñ: ÂáÕ»óÇ áõëáõÙë: Ø»Ï- Ý»óÇ ×³Ï³ï: öáËí»ó ³Ù»Ý ô³Ý: Üáñ ëÏëíáÕ ¹³Å³Ý ? wot ̴+w̃G ă?'g ăG ԃ w+  oW?gw  ă+w ? o ̃  o̷ w d+G ? w? otw ww w + wO õG g O < ow+ d  t 7Wow̃G +G ?  w w w ?d + d ww?  ' wo t+g  ? w  W w? w +  G w G g w d O t+ $G gw w w õ /+  Wgw +Cd d; /? o tg + w gt? WG g o gЃĴ+Od ă  ww $ '?w +w w g w G ? ? +C g t ?  ܃G ? O $|+w gt tG $ w $Ĵ+O ԃw w ; ?w t ̴+ d w g ? ot+? d t gw <+g w ' '? W ă +wd d ot   +'  d ă ̴+ wd õ w ?d ? ? $+ owGd  õ ot+ Owd  gw +cp; c kp+ c oăG o wt ? wg  C o w ? t+g 4  g w t W7 4/G ot g ̴+? t o t g w G ow 7 ̃ ԃ g w ̴+?t ow tG ăԃw 7t ot w $+W ow t w $_ ? oww w ă t+O gЃC' / w $ ă $ c? t w +'̃G ? / $G Ww ?t+C w G o o G Ww ? w? + ?' O tȴԤ <w? d ? 4 +w ̃?w w ̃g ? tg w g ̃ w t+ / Gd G w_ Tw? w ă t w̃?w + 'w? ? ' õg ?  o tG ̴+ tԃ g tw? ' $ ԃw w $+  g w t c oăG o w  + ? 4 ă g w g ?w w? ă  <+w ?oW 7 t Gd t w̃7 ww g +G w ' w? w G +s? W7g tg t gd w? w ' + w ă O t+ C o 7 ăw?   $ ă '+ W  ? g t / d ăg?o t d+ ̃g ?g ' ?  ?  T+c o g w wow w? ă ԃGG _ , +/G w ă 'c o? o $ W ?G w + ?w d g w ? w w ? w ' G ? t G ̴+? t ot ăGds ̃ă G T W ?o gЃg|+ ' o t? wwd ԃG o |+dԃw ԃ  '/ w d ăw t3wWw _ ̴+? / ̀ Gwȷt(+C@ { s k p+s +  k p+ {s