Հայ Զինվոր 18-2018 - Page 5

ÂÆì 1 8 ( 1240) 9 - 15 Ø ²ÚÆêÆ 2 018 سùëÇ٠سÝáõÏÛ³ÝÝ áõ ²ñÃáõñ ²É»ùë³ÝÛ³ÝÁª ªºíñáå³ÛÇ ã»ÙåÇáÝ úñ»ñë è áõë³ëï³ÝÇ Î³ëåÇÛëÏ ù ³Õ³- ùáõÙ ³í³ñïí³Í Ñ áõݳ-Ñ ÑéáÙ»³Ï³Ý Áـ- ß³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛáõÝáõÙ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ Ñ ³í³ù³Ï³ÝÁ Ýí³×»ó » ñÏáõ á ë- Ï» ¨ Ù »Ï €ñáݽ» Ù»¹³É: ² é³çÇÝ áëÏÇÝ Ð ³- Û³ëï³ÝÇÝ å³ñ·¨»ó 8 2 Ï · ù ³ß³ÛÇÝ Ï ³ñ- ·áõÙ Ñ ³Ý¹»ë » ÏáÕ ³ß˳ñÑÇ · áñÍáÕ ã»Ù- åÇáÝ Ø³ùëÇ٠سÝáõÏÛ³ÝÁ« áñÁ »½ñ³÷³- ÏÇã ·áï»Ù³ñïá áõÙ €³ó³Ñ³Ûï ³é³í»Éáõ- Ã۳ـª 9:0 Ñ ³ßíáí å³ñïáõÃÛ³Ý Ù ³ïÝ»ó Ðñ»ï³Ýáõ ¹ÇåáõϳѳñÝ»ñÁ ¶Ý¹³å»ï ê© Ê³ã³ïñÛ³ÝÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃ۳ـ ·áñ- ÍáÕ ½áñ³Ù³ëÇ Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ ¹ÇíǽÇáÝÁ »ñÏñáñ¹ ï³ñÇÝ ³ÝÁݹٻç É³í³·áõÛÝÝ ¿ ׳ݳãí»É ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ï³½- ÙáõÙ ¨ å³ñ·¨³ïñí»É ¿ ÷á˳ÝóÇÏ ¹ñáßáí: ¸ÇíǽÇáÝÇ Ññ³- ٳݳï³ñ« ÷á˷ݹ³å»ï î© Ð³Ïá€Û³ÝÁ Ýß»ó« áñ ³ÝÓݳ- ϳ½ÙÁ ½áñ³ÙdzíáñáõÙáõÙ É³í³·áõÛÝÇ ÏáãáõÙÁ Ïñ»Éáõ å³ïÇ- íÁ í³ëï³Ï»É ¿ €³ñÓñ ϳñ·³å³ÑáõÃ۳ݫ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ·»ñ³½³Ýó å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ ï»ËÝÇϳÛÇÝ ïÇñ³å»ï»Éáõ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ É³í³·áõÛÝë ¹ñë¨áñ»Éáõ ßÝáñÑÇí: êïáñ³€³Å³ÝÙ³Ý Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõ- ÃÛ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ Ùßï³å»ë Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³- Ï³Ý Ï³½ÙÇ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ¿: ²é³ç- ݳ·ÍáõÙ Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é Ýá- ñ³Ýáñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñ »Ý ³é³ç³¹ñíáõ٠ѳí³Ý³Ï³Ý Ù³ñï³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÝ»ñáõÙ Ññ»- ï³Ý³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ í³ñå»ïáõÃÛáõÝÁ ϳï³- ñ»É³·áñÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ¸ÇíǽÇáÝÁ áõëáõÙݳ- Ï³Ý Íñ³·ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëݳÏó»É ¿ ׳ـ³ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ùÝ»ñÇ« áñáÝó ÁÝóóùáõÙ ½ÇÝ- ͳé³ÛáÕÝ»ñÁ ¹³ßï³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ù³ñï³- Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ý ÏÇñ³é»Éáõ ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ÷áñÓ »Ý Ó»éù €»ñ»É: ÜٳݳïÇå ׳ـ³ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ù- Ý»ñÇó Ù»ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï ¿É ¹ÇíǽÇáÝÁ Ù³ñï³í³ñ³- Ï³Ý ½áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝ ¿ ³Ýóϳóñ»É §´³Õñ³Ù۳ݦ áõëáõÙݳ- Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ: سñïÏáóÝ»ñÁ Ù³ñï³Ï³Ý Ññ³Ó·áõÃÛáõÝ »Ý ϳï³ñ»É« áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¿É ëïáñ³€³Å³ÝáõÙÁ §É³í¦ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ¿ ëï³ó»É: ÆÝãå»ë ÝßáõÙ ¿ ÷á˷ݹ³å»ï г- Ïá€Û³ÝÁ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Û¹åÇëÇ ÙÇçáó³éáõÙ Ýå³ëïáõÙ ¿ ³é³í»É Ù³ñïáõÝ³Ï áõ å³ïñ³ëïí³Í ½ÇÝíáñ áõݻݳÉáõÝ: ºñÏñáñ¹ ï³ñÇÝ ³ÝÁÝ¹Ù»ç ½áñ³ÙdzíáñáõÙáõ٠ɳí³- ·áõÛÝÝ ¿ ݳ¨ ¹ÇíǽÇáÝÇ ¸-30 Ù³ñïÏáóÁ« áñÇ Ññ³Ù³Ý³- ï³ñÝ ¿ ϳåÇï³Ý ê© ´³ÉÛ³ÝÁ: ÊáëïáõÙݳÉÇó ëå³Ý« Çñ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ·»ñ³½³Ýó å³ïñ³ëïí³ÍáõÃ۳ݫ ÝíÇñ- í³Í ͳé³ÛáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí í³Û»ÉáõÙ ¿ ¨° Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÇ« ¨° ½ÇÝíáñÝ»ñÇ Ñ³ñ·³ÝùÝ áõ ³Ýí»ñ³å³Ñ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ: ÀݹѳÝáõñ ¹ÇíǽÇáÝÇ ¨ Ù³ñïÏáóÇ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÁ ϳåÇ- ï³ÝÁ ûñÇݳã³÷ ¿ ѳٳñáõÙ« Ýß»Éáí« áñ É³í³·áõÛÝÁ ׳ݳã- í»Éáõ ÷³ëïÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ íϳÛáõÙ ¿ ëïáñ³€³Å³ÝÙ³Ý Ñ»ï ï³ñíáÕ Éáõñç« Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ²ÛÝ ³Ù»Ý ÙÇ ½ÇÝͳé³ÛáÕǪ ½ÇÝíáñ û ë峫 ³Ýѳï³Ï³Ý áõ ÃÇ- Ù³ÛÇÝ ³ß˳ï³ÝùÇ« ÇÝùݳáõëáõóÙ³Ý ³ñ¹- ÛáõÝù ¿: Ø»ñ ³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ù³ñïÏáóÇ ³ÝÓݳϳ½ÙÁ ѳí³ù³Ï³Û³ÝáõÙ ï»ËÝÇϳ- ÛÇ áõ ëå³é³½ÇÝáõÃÛ³Ý ë»½áݳÛÇÝ ëå³- ë³ñÏÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ ¿ñ Çñ³Ï³Ý³ó- ÝáõÙ: سñïÏáóÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ å³ñ½³- €³ÝáõÙ ¿ñ Ññ³ÝáÃÇ ÷³Ï³Õ³ÏÇ Ù»Ë³ÝǽÙ- Ý»ñÇ Ù