Հայ Զինվոր 18-2018 - Page 4

ÂÆì 1 8 (1240) 9 - 15 Ø ²ÚÆêÆ 2 018 è²¼Ø²Î²Ü àêîÆβÜàôÂÚàôÜÀ 26 î²ðºÎ²Ü ¾ سÛÇëÇ 5-Á Á ÐÐ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ïáݳóáõÛóáõÙ ÝßíáõÙ ¿ áñå»ë è³½Ù³- Ï³Ý áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ûñ: ÐÐ äÜ é³½Ù³Ï³Ý á ëïÇϳÝáõÃÛáõÝÁ« Çñ Ë Ý¹ÇñÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë- ˳ݫ ³ç³ÏóáõÙ ¿ ½ ÇÝí³Í áõÅ»ñáõÙ ûñÇݳϳÝáõÃÛ³Ý » õ ϳñ·³å³Ñáõ- ÃÛ³Ý ³ Ùñ³åݹٳÝÁ« ½ áñ³Ù³ë»ñáõÙ á õ ½ ÇÝíáñ³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ ³ÝÓݳϳ½ÙÇ €³ñáÛ³Ñá·»€³Ý³Ï³Ý í Ç׳ÏÇ á õëáõÙݳ- ëÇñÙ³ÝÁ »õ Çñ³í³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý €³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: ܳ»õ é³½Ù³Ï³Ý áë- ïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ç ñ³Ï³Ý³óñ³Í ³ß˳ï³ÝùÇ ßÝáñÑÇí ¿ « á ñ ½ÇÝí³Í á õÅ»- ¼ á ñ ³ í ³ ñ Å á õ Ã Û á õ Ý ` Ù ³ ñ ï ³ Ï ³ Ý Ñ ñ ³ Ó · á õ Ã Û ³ Ù w ñáõÙ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ½·³ÉÇáñ»Ý Ýí³½»É ¿ Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ ÃÇ- íÁ« €³ñ»É³íí»É ¿ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ï ³ñ·³å³ÑáõÃÛáõÝÁ: ÐÐ äÜ é³½Ù³Ï³Ý áëïÇϳÝáõÃÛáõÝáõÙ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ïáÝÇ Ï ³- å³ÏóáõÃ۳ـ Ù³ÛÇëÇ 5 -Ç ÇÝ ï »ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Ñ ³Ý¹Çë³íáñ Ù Ççáó³éáõÙ« áñÇ Á ÝóóùáõÙ ³ ÝÓݳϳ½ÙÇÝ á ÕçáõÝ»É » õ Ë ³Õ³Õ ͳé³ÛáõÃÛáõÝ ¿ Ù ³Õ- Ã»É äÜ èà å»ï« ·Ý¹³å»ï ² ñÃáõñ ´ ³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ: èà ÙÇ ß³ñù ½ÇÝͳ- é³ÛáÕÝ»ñ Ëñ³Ëáõëí»É »Ý ·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý Ù»¹³ÉÝ»ñáí »õ å³ïíá·ñ»- ñáí« ßÝáñÑí»É » Ý Ñ »ñÃ³Ï³Ý ½ ÇÝíáñ³Ï³Ý Ï áãáõÙÝ»ñ: ìºîºð²ÜܺðÆ ²ÚòÀ èà ´²Ä²ÜØàôÜø úñ»ñë Éñ³ó³í ¶ áñÇëÇ é ³½Ù³Ï³Ý á ëïÇϳÝáõÃÛ³Ý €³Å³ÝÙáõÝùÇ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý 2 6-ñ ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÁ: ²Û¹ ³éÃÇí Ï ³Û³ó³í è à €³Å³ÝÙáõÝùÇ ëå³Ý»ñÇ » õ ¶áñÇëÇ í »ï»ñ³Ý- Ý»ñÇ Ñ ³Ý¹ÇåáõÙÁ« áñÇÝ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ÇÝ Ð Ð å ³ï»ñ³½ÙÇ »õ ³ß˳ï³Ý- ùÇ« ½ÇÝí³Í á õÅ»ñÇ« Ç ñ³í³å³Ñ Ù ³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¶ áñÇëÇ ï ³ñ³Íù³ÛÇÝ í »ï»- ñ³ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç Ý ³Ë³·³Ñ ʳë³Ý гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ« å ³Ñ»ëï³½áñÇ Ï³åÇï³Ý« ¼ àô Ç ñ³í³å³Ñ Ù ³ñÙÇÝÝ»ñÇ í»ï»ñ³ÝÝ»ñÇ Ù ÇáõÃÛ³Ý ÷ áË- ݳ˳·³Ñ ì ɳ¹ÇÏ Ô áõÉáõÝóÁ »õ ³ÛÉù: Üñ³Ýù ßÝáñѳíáñ³ÝùÇ » õ Ë³Õ³Õ á õ ³ Ý÷áñÓ³Ýù ͳé³ÛáõÃÛ³Ý €³ñ»- Ù³ÕóÝùÇ ç»ñÙ Ëáëù»ñ ³ë³óÇÝ: èà å »ï« ÷á˷ݹ³å»ï ÐáíÇÏ ¶ ñÇ·áñÛ³ÝÁ ßÝáñѳíáñ»Éáí è 00Bppp00pppppppppH0H0p00pppH0H0ppppX00ppBppH00H00pppH00pp0H0H000H0ppH00ppppppp0H00p0H0N000pH00ppH0H0p00pppH0H0ppppX00ppH0ppKBp00H00pH0ppp0ppp0ppH0H0pBppp00p0H0ppp0pH00pp00pH0pH00pp00H0H0Bppp0ppppp0H00p00p0pp0H0H00ppH00pKBH0pppH0ppppppH0΂ppppH00ppppH0H0p0pppppppp0ppppppH0H0pKBppp0H0ppppH0H0H00pp0H0pppppH0H0H00pH0H0pppNppH0ppppp0pH00H00pppppppH0ppppH00BpppH0ppppH0H0pp0000pppN0 p pH ppH0ppppppppH0pKBppppH0ppppppH0pp0pB0ppppp0p00p0pp0pppKBH0ppppH0ppppBppppppppppH0ppH0ppppp0pppp00ppppH0ppH0ppBpppH00pp0pΈ00ppKB0ppppH000p0pppppppH0pKBpH00ppppH0pppppH0ppH0pBpppN00ppppH0pp0pppppp°pppH0ppppp0pBppppp0pppH0ppppp°p0pppp0ppppH0ppp0ppppppppppNpH0pppH0ppBppH0H0ppppppppH0KB0ppppp0ppppBpppp0ppH0pBpppH0ppH0pppBpp0pppppp0ppppBpppH00ppppN0p0pppH0ppppppKBppppp0p0p0pppppppKBH0pp0pppBppppppH00pH0pppBpppppBpppppŒKp°H0pH0°00000氬00산0pp0H0ppH00ppppppB00H0ppp0H0pppp0H0pppppH00pp0pppppppppH0°00H0pppp00p Kp°pN0pppH0pH0000H0pppp00pH0H00ppppH0ppppppBppH0H0pp0pppH00H0p00p00ppX0H0ppppH00p°BpppH0ppp0pppppppH0pppppH00p0pppBpppppppN00ppppp0pH0H0p°0ppp0pH00H0H00ppBpH0H0ppp0ppppp0ppH0H0H00pppppppppppp0H0ppBppH0H0H0pppp0H0pppp0H0p0H0pH0H0pppH00pH0pH00KBpH00ppppppppppN찬ppppH00pH000H0Bpppp0pH0ppppppp00pKBpppH0H0ppppppp0ppppppppp0ppppppH0H0H00BppppppN갪H0갬氬ppp0000000氬pK0ppp0갪H00ppppp0ppH00BppH0ppppH0ppH0pppBpH0ppp0p0ppppppppH0ppBH0pH0pppppN0pH0ppppppppH0ppp0pKBppH00pppppH0ppppH00ppppH0BppBpppppB0pp0p0pppH0pppp°pp0pppppH0pp0pppp°pppppH0pppppH00ppppp000Bp00pppH0p0ppppH0pppppH0KBpH00ppppppH0ppppKBN00ppppH0pp0pppppKBpH00pppppH0pppppH0pBppppH0H0ppppH0pppp°0Ⱜ0000氬000మ0pppppppH000pp0ppH0pppKBpH0pH00ppppH0pppp°0pppH0pppp0ppppKBpH0ppppppp00pppppppH0ppBppppppH0pppppH00pppp0pKBH0ppppH0ppH0pppp0KBp0ppppppp0ppppppp0BppH0pppppp0ppp0ppp0°pppppppp0pppppppH00pppppH0pKBpH00pN0pH0ppp0pp0BpppppppH0pppppH0BpppppH0pp0pBpppp0pppppH00ppBpppp0p0ppppH00pBppH0ppH0pppKBp00pppppH0ppBpppH00pppppp0ppBppppH0pppp0pppp pppH00ppppBppppppppp0ppppppppBppppp°pppppppKBH0ppK0ppKpppB0H00pppH0pH0KBpH0ppppH0ppp°ppppppppH0pppp0KBppppppppH0pp0pppKBH0ppp0pppppBppp0pp0p0pp0H0pBppppppp0ppp0pppppppppppppH0H0B0ppppppp0pp0pH00p0p°ppppppp0ppppppppH0ppH00p0pKBppppH0pppNpppp0pppppH0pppppppKBH0pp0ppppH0ppppBpppppH0pp0H0pppppH0ppp0ppppH0ppN0p0ppBpp0p0ppH0ppppppppH0pKBpH0ppppN pBpH0H0pppppppH00pH00