Հայ Զինվոր 18-2018 - Page 2

ÂÆì 1 8 (1240) 9 - 15 Ø ²ÚÆêÆ 2 018 ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðÆ ä²Þîàܲβî²ð ìƶºÜ ê²ð¶êÚ²ÜÆ àôÔºðÒÀ гñ·³ñų°Ý · »Ý»ñ³ÉÝ»ñ« ë å³Ý»°ñ« ù ³Õ³ù³ódz- Ï³Ý Ñ ³ïá°õÏ Í ³é³ÛáÕÝ»ñ« ½ ÇÝíáñÝ»°ñ« í »ï»ñ³ÝÝ»°ñ » õ ³ÝïÝ»°ñ, Ïáõñë³ è³½Ù³Ù³ñ½³Ï³Ý í ³ñųñ³ÝÝ»ñÇ ë ³Ý»°ñ, êÇñ»ÉÇ Ñ ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ« ÞÝáñѳíáñáõÙ »Ù xáÉáñÇë гÛñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í å³ï»- ñ³½ÙáõÙ ï³ñ³Í ѳÕóݳÏÇ« ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý ÷³é³å³ÝÍ ïáÝ»ñÇ »õ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý x³Ý³ÏÇ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ï³ñ»¹³ñÓÇ ³éÃÇí: ÊáݳñÑáõÙ »õ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛáõÝ Ù»ñ xáÉáñ í»ï»ñ³ÝÝ»ñÇÝ« ѳÕó- ݳÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ óÝÏ ·ÇÝ í׳ñ³Í Ù»ñ xáÉáñ ѳÛñ»Ý³- ÏÇóÝ»ñÇÝ: ÂáÕ Ù»½ ÙÇßï ³é³çÝáñ¹Ç ѳÕÃ³Ï³Ý á·ÇÝ »õ гÛñ»ÝÇùÝ ³Ù»Ý ÇÝãÇó í»ñ ¹³ë»Éáõ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ëϽxáõÝùÁ: ´³Ûó ³Ûëûñ Ó»½ ¹ÇÙáõÙ »Ù ³ÛÉ ³éÇÃáí: ø³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ x»ñáõÙáí Ç٠ݳ˳ï»ë³ÍÇó ßáõï »Ï³í x³Ý³ÏÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ï³ñ·³íÇ׳ÏáõÙ Ó»½ Ññ³- Å»ßï ï³Éáõ å³ÑÁ: ²Û¹å»ë ×Çßï ¿: ܳ˳ñ³ñÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ß- ïáÝÛ³ ¿« »õ Ýñ³ ³ß˳ï³ÝùÁ ³ñ¹Ûáõݳí»ï ¿ ÙdzÛÝ Ñ³Ù³ËáÑÝ»ñÇ ÃÇÙáõÙ: ¸³ á°ã ³ñÑ»ëï³í³ñÅáõÃ۳ݫ á°ã ¿É ÅáÕáíñ¹ÇÝ Í³é³Û»Éáõ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ѳñó ¿© ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ϳñ»ÉÇ ¿ »õ å»ïù ¿ åÇï³ÝÇ ÉÇÝ»É ³ÝÏ³Ë ¹ÇñùÇó »õ å³ßïáÝÇó: ºí íëï³- Ñ»óÝáõÙ »Ù xáÉáñǹ« áñ ³ÛÉ Ï³ñ·³íÇ׳Ïáí »õë ß³ñáõݳ- Ï»Éáõ »Ù ÇÙ ³Û¹ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÁ: ºñx гÛáó x³Ý³ÏÇ ÑÇÙݳ¹ñÙ³Ý »õ ²ñó³ËÛ³Ý Ñ»ñá- ë³Ù³ñïÇ ³ÏáõÝùÝ»ñáõÙ Ï³Ý·Ý³Í Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÇó ëï³ó³ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõ- ÃÛáõÝÁ ·É˳íáñ»Éáõ ³é³ç³ñÏÁ« ·Çï»Ç« û ÇÝã å³ï³ë- ˳ݳïíáõÃÛáõÝ »Ù ëï³ÝÓÝáõÙ` ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ù»ñ ÝíÇñ³Ï³Ý гÛñ»ÝÇùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ« ï»ñ ϳݷ- Ý»Éáõ ²ñó³ËÛ³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ Ù»ñ ѳÕóݳÏÝ»ñÇÝ »õ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³ÝÁ: ê³Ï³ÛÝ« ãÝ³Û³Í ÇÙ »ñϳñ³ÙÛ³ ÷áñÓÇÝ« ã¿Ç ¿É ϳñáÕ Ïé³Ñ»É« û ÇÝãå»ë Ï÷áËíÇ ÇÙ ³ÙxáÕç ÏÛ³ÝùÁ« áñù³Ý Ïϳñ»õáñíÇ Ñ³Ýñ³- ÛÇÝÁ, »õ Ï»ñÏñáñ¹³ÛݳóíÇ ³ÝÓݳϳÝÝ ÇÙ ³Ûë ϳñ·³- íÇ׳ÏáõÙ: ÆÙ ³ÙxáÕç Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ` ßáõñç 23 ï³- ñÇ« ͳé³Û»É »Ù гÛñ»ÝÇùÇë: ØÇßï ÷áñÓ»É »Ù ͳé³Û»É ³½Ýíáñ»Ý »õ áõÅ»ñÇë ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷áí: ´³Ûó Ç٠ݳËÏÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÝ ³Ý·³Ù ãÇ Ï³- ñáÕ Ñ³Ù»Ù³ïí»É Ó»½ Ñ»ï »õ Ó»ñ ÏáÕùÇÝ ÇÙ »ñÏñÇ ³Ýí- ï³Ý·áõÃÛ³ÝÁ ͳé³Û»Éáõ ·»Ã Ù»Ï ûñí³ Ñ»ï: ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñÝ ëÏëíáõÙ ¿ ûå»ñ³ïÇí Ñ»ñóå³ÑÇ ½»ÏáõÛóÇó: ²Ûë ï³ñÇ- Ý»ñÇÝ »ë ûñÝ ëÏëáõÙ ¿Ç ß³ï í³Õ` ³é³íáïÛ³Ý 6:30- ÇÝ: Þ³ï»ñÁ ½³ñÙ³ÝáõÙ »õ ï³ñûñÇÝ³Ï ÙÇ x³Ý ¿ÇÝ ï»ëÝáõÙ ¹ñ³ÝáõÙ« x³Ûó ¹³ Ù»Í ½áѳx»ñáõÃÛáõÝ ã¿ñ: ä³ñ½³å»ë ã¿Ç ϳñáÕ Ñ³Ý·Çëï ùݻɫ »ñx ·Çï»Ç« áñ ÝáõÛÝ Å³ÙÇÝ Ø»Ññ³xÇó ÙÇÝã»õ Ø»ÕñÇ »õ ¶ÛáõÙñÇÇó ÙÇÝã»õ êï»÷³Ý³Ï»ñï ÇÙ ï³ëÝÛ³Ï Ñ³½³ñ³íáñ »ñÇï³ë³ñ¹ ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ í»ñ »Ý ÃéãáõÙ Çñ»Ýó ½áñ³ÝáóÝ»ñáõÙ` Ù»ñ ÁݹѳÝáõñ ·áñÍÁ ϳï³ñ»Éáõ: úñë ¿É ³í³ñïíáõÙ ¿ñ ß³ï áõß« »ñx ³ñÃáõÝ ¿Çù ÙdzÛÝ ³é³çݳ·ÍáõÙ Ù³ñ- ï³Ï³Ý Ñ»ñóå³ÑáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÝ»ñ¹ »õ Ó»ñ Ñå³ñï« ³ÕáÃáÕ ÍÝáÕÝ»ñÁ: ²Û¹ áõß Å³ÙÇÝ« ÙïùáõÙ »ñÏ- ñáñ¹»Éáí Ó»ñ ÍÝáÕÝ»ñÇ ³ÕáÃùÝ»ñÁ« ½³Ý·³Ñ³ñáõÙ ¿Ç Ñ»ñóå³ÑÇÝ` ÇٳݳÉáõ« û ÇÝã íÇ×³Ï ¿ ³é³çݳ·- ÍáõÙ: ÆÝãá±õ »Ù ß»ßïáõÙ ³Ûë ³é³íáïÛ³Ý ½»ÏáõÛóÝ áõ »ñ»Ïá- Û³Ý Ñ»é³Ëáë³½³Ý·Á: àõ½áõÙ »Ùª Çٳݳù »õ íëï³Ñ ÉÇ- Ý»ù« áñ áñù³Ý ¿É Ó»½ Ñ»éáõ »Ý ÃíáõÙ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ áõ ·É˳íáñ ßï³xÁ« ³Ù»Ý ûñ ѳñÛáõ- ñ³íáñ Ù³ñ¹ÇÏ Ó»½ Ñ»ï ³ñÃݳÝáõÙ »Ý« ï W ? ww +? dO ăG Woww ԃgw ,+ ww ԃ/ 'w g  ԃG w ot+w g w O G / wd t? dO G ,+d  wo tw /  G wg +< O ăG o w ?̀/w d g w ? +7 o $ ow ăg ăG wowgG ̴+w ̃ ԃ  w w ̃ w 'ԃO ă7 oԴ+o t _ (+ wo $ owot w g O W O+  w?  ' ԃ/w '?< O ̴+w $ wow tG  ́'ăW ?w g t+ ?? / w{wG ? $ g ă w +d/w Ԁܷtԃ o ̃ gw +w d O w w G w ?<+w d+ õ? ̃w g t ow g  G ̴+wwL ԃg ăG  ?o wG ԃg wO ܴ+d w w $  ? ww G o$+ ' ? t w < w ? w w ăo't+ w wd w o$ wd T'w $+G ԃg ăG  ?owt d ā w ?+'w ăG o 'w o$ tԃ w t+ 4o woă W 'w 'G g O ? + ' W 'Gg+ wo t? g ? g7 wă 4 + g t o?o t ?d ă 7̃ ԃ ̴+7 G 7̃ ԃG 7 _? d/ $+g̃? / 4 t wo ? G o  gt+ $G ăg ? w̃?o w k woă+w w G ă w '倃 g ? t oԴ+w̃ ԃ ow ow  wow̃ + g ? t /w? õgw ԃw w ? t / ̴+ ww ă ԃw ow ?w ot GԴ+g̃gw ԃ g ? t?ow ?ow̃gw +? otgw ă ԃ g ? t w Դ+ot 4w g w  ăg ? w̃G + g ? w̃g t o w w ̴+g  W ̃ w̃G ă + wOw G <g ? w̃G / 'ԃwĴ+G tG o  W  ? tg ԃG ̴+g ā w ? wtG ? w '  + g  ow w? 'g õ? ? t+ w ? w /w / Dw w 'ԃG +g ? Tw ԃ  ԃ ? ă ԃ T+< o g ? w̃G 4w w 'gG ̴+_ ' +C  t w wG ? $ dO ă ? d+o ́ ԃ w w '7 oo t ԃC o w+ wow?o w  'o t 7 '+G g g ă Ww t g ă W 䰃 +g ă owg ot ?w w ;?w ddg 4+/w wO g ă ԃ w W G O ăĴ) t 7 W / G wO ă ԃO ăg Ĵ+ ? tw? w w? g e g G w +G l o w w  w ? ow + 'ot w?  ܃? T T+W $_ ? ԃ w? w/ $ 'g 4/w w +wG  $ d o ? wwt  '7 oԴ+ow ? T d D $ o eWw d+o$ d $  o' G g ă g d+c G W ̃ ow  t o $?+t? dG ? o o  + w ă G wg õ G g ă o ̴+w  td'ă7 o ?̃w? w ̴+w ?g ? w ? ' ԃw  ? t+? g ? oww g ? ̃ g ? ? +W w ̃ w g77 T $ o/ twO w̃' +'+ w ̃/G o t 7 ' +G ԃ? w 'O G ? 'ԃw ̴+ <w  ? ot w? W4 4g WWԴ+oww dg ăG g T / w +G dc w t wG wd w +7  ?g tG g ? G w 'ԃ 7 + g w ? ?̃ ԃ_  wot + g ? t /w? ̃ ww  $g ? tG ̴+ Gow ?< O $ w wgw  oԴ+w owG? o ? t g w ă / '+  wg t7  eWo e ̴+w o $ w ? t ԃw  $ w ? + ? w g tܷ go ̃7 săw w $+C@ { s k p+s +  k p+ {s + g ow ? tG g 'tc wg ă ̴+ww G g ā $ wC o w' ot+ ܃ cw c 'wo w w t g g Ĵ+ ? t  w w ԃ g w ' og ww +? G $C o w w ? w w+W ? t? wwg ăG W w G g G 4+w w ww ԃ wG g w gw G g + w w W ̃gw 5w ? Ĵ+g t/w '7g ԃWG wo tG gw+ O w w w̃wo ? t' ?otԴ+ 'ԃG g ŀ Ggw gg+c ă W w G g ă W7 w w7 ̴+ oowtԁ O ot?ow wwot+?o w Dgw 'ԃGw oww G g T+7  w t<?</ $ t w ?+  w ?w? 'w  g ԃ +w g 7 w  ? t t ԃ g + ot ww w̃ 7 t $+wă g ?w ? 'Հ7 oo tw d o ̴+? tg w owtwTg ă ww G ̴+g c w w? wg ă w 4 gԴ+o tg / ot  oww ԃ? +w ? 7/ ot w og + ow o t O g tw ?s ̴+/ w w w ? t?g w / ̴+ w / 'ԃG g  <7 +C g ădG t d/ wd '+ g ' ow  'g w < w <+/ wd d ' t _ 4o w ' ow 4+ w ? 7 ' 4_ ? o e) w = ot 'o G 'ԃ ԃg ot  + G W w ?w ăw w 'ԃg W w+ d g ă 7  G ?  w7 ̴+ oWw ' ? t wo t'g + w g t'd t g w ??/ w +'ԃ d wo tG w / t? +gw 47 g w w ' w̃ ? w ̴+g tw w ? t Uow tԃ ? t? ̴+gw ԃ  ? d d w 7t ̴+ ? 'ԃw t ԁ'ă ̃w / w +ug ă ? w w owt $ ' Oăg ̴+? ?G w 'ԃ 7dC g ăw w $+G W ? t?'w tg ?w ? 47  ̴+w 'ԃ ԃG Wo e?o w? 'ԃG dsow<+ g wG ? ă W ? tG o w ăw w + w? W4 w? wd g ăwLG Tw / + w og tG W wă ̃?w w ? ăw ́ ̴+w ?tԃ ?t $ ' _ ?d?/ w+ăG t ԃg ă w w t+{wG ? $ d' ԃo wo 倃 o+w̃gw ԃ w ' w / o t W  ̴+? tG <7 oWw ̃gw ԃ w 4 $+/ ă d W ? t ԃG o W ? tg +w g G?TG  ? ? t? g ? oww +t ԃg g'w w ??Wtg gă? w w 4+ Gg w g LG g oww W ? w t ԁw ?+w w 'ă g w ?w  ww t ԃ ̴+? d ԃg ā'ă w7 oWw G e  +w ww w g ăw G wă 7 ? ̴+ 'ԃG g + 4 G td ă wt ԃ ow +c ă ȃ ܵ w ?w @ o wt ԃ ȃ /t+ s `