Հայ Զինվոր 18-2018 - Page 16

ÂÆì 1 8 (1240) 9 - 15 Ø ²ÚÆêÆ 2 018 Øàܺ غÈøàÜÚ²ÜÆ ²Üì²Ü 貼ززð¼²Î²Ü ì²ðIJð²ÜÀ вÚî²ð²ðàôØ ¾ ÀܸàôܺÈàôÂÚàôÜ ØáÝû Ø»ÉùáÝÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý 鳽ٳٳñ½³Ï³Ý í³ñųñ³ÝÁ ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ ³í³· ¹åñáóÇ 10-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ë³Ý»ñÇ 2018-2019Ãé áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛáõÝ£ ÎñÃáõÃÛáõÝÁ 鳽ٳٳñ½³Ï³Ý í³ñųñ³ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ѳÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý ³í³· ¹åñáóÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ 鳽ٳٳñ½³Ï³Ý »é³ÙÛ³ ѳ- ïáõÏ å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý Íñ³·ñ»ñáí: ì³ñųñ³Ý ÁÝ- ¹áõÝí»É ó³ÝϳóáÕ Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÇ 9-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ñ³Ï³Ý ë»éÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó ÍÝáÕÝ»ñÁ ³åñÇÉÇ 20-Çó ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³- ˳ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ« ØáÝû Ø»ÉùáÝÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý 鳽ٳٳñ½³Ï³Ý í³ñųñ³ÝáõÙ« Çñ»Ýó ï³ñ³Í- ù³ÛÇÝ ½ÇÝÏáÙÇë³ñdzïáõ٠ϳ٠www©monte©am ϳÛùÇ ÙÇçáóáí ϳñáÕ »Ý Ý»ñϳ۳óÝ»É Ñ³Ù³ï»Õ ¹ÇÙáõÙ£ ö²êî²ÂÔºðÆ ÀܸàôÜàôØ ÐáõÝÇëÇ 1 -ÇÇó ÑáõÝÇëÇ 2 9-ÁÁ« Å ³ÙÁ 10:00-ÇÇó 1 7:00 ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÝ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ø© Ø»ÉùáÝÛ³- ÝÇ ³Ýí³Ý 鳽ٳٳñ½³Ï³Ý í³ñųñ³Ý ϳ٠ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ »Ý Ý»ñϳ۳ó- ÝáõÙ Ñ »ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕûñÁ© 1© ¸ÇÙáõÙª www©monte©am ¿É© ϳÛùÇ ÙÇçáóáí (ϳñáÕ ¿ ݳ¨ Éñ³óí»É ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½ÇÝÏáÙÇë³ñÇ- ³ïáõÙ« ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝáõ٠ϳ٠ì³ñųñ³ÝáõÙ)« 2© î»Õ»Ï³Ýù Ñá·»ôáõÅ³Ï³Ý ¨ ݳñÏáÉá·Ç³Ï³Ý ¹Çëå³Ýë»ñÝ»ñÇó (Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿ ³ÝÓ³Ùô« ѳß- í³éÙ³Ý åáÉÇÏÉÇÝÇϳÛÇó)« 3© Ò¨ 63 ¨ ù³Õí³Íù »ñ»Ë³ÛÇ ôÅßÏ³Ï³Ý ÑëÏá- ÕáõÃÛ³Ý ³Ùôáõɳïáñ ù³ñïÇó« 4© ÆÝùݳϻÝë³·ñáõÃÛáõÝ (¹ÇÙáñ¹Ç ӻ鳷ñáí)« 5© 9-³ÙÛ³ ÏñÃáõÃÛ³Ý íϳ۳ϳÝÁ ¨ å³ï×»ÝÁª ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ ³Ù÷á÷³·ñáí« 6© ÌÝÝ¹Û³Ý íϳ۳ϳÝÁ (ϳ٠³ÝÓݳ·ÇñÁ) ¨ å³ï×»ÝÁ« 7© 3x4 ã³÷Ç 4 Éáõë³Ýϳñ: ¸ÇÙáñ¹Ý»ñÁ Éñ³óáõóÇã ϳñáÕ »Ý Ý»ñϳ۳óÝ»É ÐÐ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñáõ٠ͳé³ÛáÕ ô³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ½ÇÝ- íáñ³Ï³ÝÇ »ñ³ß˳íáñ³·Çñ` ³½³ï ß³ñ³¹ñ³Ýùáí: ¸ÇÙáñ¹Ý»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ûáõñ³- ù³ÝãÛáõñ ß³ô³Ã ¨ ÏÇñ³ÏÇ ûñ»ñÇÝ Å³ÙÁ 11:00-Çó 17:00-Á í³ñųñ³ÝáõÙ ·áñÍ»Éáõ »Ý ô³ó ¹éÝ»ñÇ ûñ»ñ: ²Ûó»ÉáõÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ͳÝáÃ³Ý³É í³ñųñ³ÝÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ« ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝóóÇÝ« ëï³- Ý³É Ñ»ï³ùñùñáÕ Ñ³ñó»ñÇ å³ï³ë˳ÝÝ»ñÁ: ´ÄÞÎ²Î²Ü ²ÜìÖ²ð ¼ÜÜàôÂÚàôÜ ¸ÇÙáñ¹Ý»ñÇ ôÅßÏ³Ï³Ý ½ ÝÝáõÙÁ Ï ³½Ù³Ï»ñå- íáõÙ ¿ 2 018é ÑáõÉÇëÇ 1-Ç Çó 15-ÁÁ: ÀݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï³·ñáõÙÇó Ñ»ïá ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÁ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³½áñ³- ÛÇÝ ÑáëåÇï³ÉÝ»ñáõÙ` Áëï ôݳÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÇ« ³Ýó- ÝáõÙ »Ý ôÅßÏ³Ï³Ý ³Ýí׳ñ ½ÝÝáõÙ: ²è²ðÎ²Ú²Î²Ü ø ÜÜàôÂÚàôÜܺð ²é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ã»ëï³íáñáõÙÁ ϳ½Ù³Ï»ñåí»Éáõ Ý ÁÝÏ³Í Å ³Ù³- ¨ ³Ýóϳóí»Éáõ ¿ ÑáõÉÇëÇ 20-ÇÇó 2 5-Ý Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙª ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙª §²Ûô¦ ¹åñá- óáõÙ (ѳëó»ª Â ôÇÉÇëÛ³Ý Ë×áõÕÇ 1 1/11): гÝñ³ÏñÃáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»- ñáí ¨ Íñ³·ñ»ñáí ³Ùñ³·ñí³Í ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ« ϳñá- ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëïáõ·Ù³Ý Ýå³ï³- Ïáí ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÁ ÙñóáõóÛÇÝ Ï³ñ·áí §Ð³Ûáó É»- ìϳ۳·Çñ` 177. ¸³ëÇã` 69240 гٳϳñ·ã³ÛÇÝ ß³ñí³ÍùÁ` §Ð³Û ½ÇÝíáñ¦ ûñÃÇ êïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý 08.05.2018 îå³·ñí³Í ¿ §²ëïÕÇÏ ·ñ³ïáõݦ êäÀ-áõÙ îå³ù³Ý³ÏÁ` 4000 ½áõ¦ ¨ §Ø³Ã»Ù³ïÇϳ¦ ³é³ñϳݻñÇó Ù³ëݳÏ- óáõÙ »Ý ûëï³íáñٳݪ ·Ý³Ñ³ïí»Éáí 20 Ùdzíáñ³- ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áí: гñó³ß³ñ»ñÁ ϳ½ÙíáõÙ »Ý ѳÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÇ 9-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³í³ñï³- Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ëï»ñÇ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇÝ Ñ³- Ù³å³ï³ë˳ݪ Éñ³óáõóÇã Ý»ñ³é»Éáí ݳ¨ ¹ÇÙáñ¹- Ý»ñÇ É»½í³Ùï³ÍáÕáõÃ۳ݫ ËáëùÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ« ïñ³- Ù³ô³ÝáõÃ۳ݫ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ëïáõ·- Ù³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñ: زð¼²Ðය´²Ü²Î²Ü êîàô¶²ðø Çó û·áëïáëÇ 1 -ÁÁ ¸ÇÉÇç³ÝáõÙ 2018é ÑáõÉÇëÇ 27-Ç ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇ ýǽÇÏ³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ« Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßáõÙÁ ¨ Ñá·»ô³Ý³Ï³Ý ѳٳï»Õ»ÉÇáõÃÛáõÝÝ ëïáõ·»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ϳÝó- ϳóíÇ Ù³ñ½³Ñá·»ô³Ý³Ï³Ý ëïáõ·³ñùª »éûñÛ³ ô³óûÃÛ³ ·Çß»ñ³Ï³óáíª ³ñß³íÇ Ó¨³ã³÷áí: ²ñ- ß³íÇ ÁÝóóùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí»Éáõ »Ý ýǽÇÏ³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ Ñá·»ô³Ý³Ï³Ý ¹Çï³ñÏáõÙ- Ý»ñ« ÇÝãÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ô³ó³Ñ³Ûï»Éáõ ¹Ç- Ùáñ¹Ç å³ï³ 8+<9+<:::;\8<9+<9* :8<;+:+<8+<9:;\9:;RЬ8<9+<9* 898+;+<:8|;:;\8<9+<9* ++<::9\:;\9+<8:;\8<9+<9* 9+2Ь:+<:+<;+<89::+<8:;\8<9+<9 +<::8|9|+<98*8+<9+<98|9Ь:;+<89+;8 * 9+<:+<8+<88|;<9+;8r 9;:|+<9:;\9 +;:*:;+<8Ь:+<;;+<+|8|88* ;8|+8|8+<8+<9 +8|9+<;<8:;\9:;\8<9:;\98*9|+<;:\8:;\8<9:;\988 9+: ;L9+8: ;L8,9+,9 +" ; +9: ;L9;9+; 8`+,9;l: ;l: ;L9 +: 9 ; +,:L+,; +,8: ;L99:98<+ 9+8;:99+<98r +<9:+<9 :+<+9+<9+<;++<8+<9Ь:+<;8\+<;+<98r 89+:;\9+8:;\8<9+<9 +<;+9:;\9;9+;9 +<9;|:Ь8|;0;|:;\9 + 89+:;\9:9R 9+<99<9+<8\:9\::8 ;+|:::::8rR8p9 8 98+<8 8R +<9+<9+<8+<9+<::+<8:;\9 ;9Ь;+|:::::8r9Ь9:;\8<9:;\99+;8r +<;+9:;\9;9+;8r 9+<:8|9 +8|9:;+9+;8|9Ь8:+9\+8+<;<:8r +<99+<:+<8+<9 8+<9:;\;<9+<9;C +L8\98+2Ь8+<9 +99:;\8<9+<9 * +<:+<;8+<9+<8+<9 8<+::+<::;9+<9Ь+<;+9:;\9;9+;8 8+<;:9R +9 ;L:9\:;+<;8:+8 +;+<9; 9;+2Ь:\+<;+<8+8:;\;2 9+::#B 8\+<9:+2 898<+<;<;:;\9 9+<;++2Ь9:+|+;L+<9+<8+<9 :::;\+|+<;;8r +<;+9:;\9;9+;8 ;L:9\:Ь;+<;89+<9 +98<+<8+2 :<+9Ӡ9:98<+ 9+8;:99+<98r +<9:+<9 :+<+9+<9+<;++<8+<9Ь:+<;8\+<;+<98r 89+:;\9+8:;\8<9+<9 9+: 8+<:\:+<8 8;+<;<:;RЬ;<8|:2 :+9\+8:;\8<9:;\9 8+<;:9R +; ::+<9+<83sBcsУ3*3sBcs32 9+:+<8::+<9+<9+<;9+;8p8+<9F֗764F\* +8* ;|:::8r 98|:|:;<::*09 +<:;<+ +;*+<9 +L+<+|;*+<9+8rPC2 #9 +:#@âf$֖ЦRЬ+l8|98 +;+<9::\+<+|;::;\9 +<82 +<:\;8|88|;0+l88+<::; 89)<+<+|8|;;|:8+|9++<:\+::+,9:+8 9 +,; : ;L8,9: ;L99+,9