Հայ Զինվոր 18-2018 - Page 14

ÂÆì 1 8 (1240) 9 - 15 Ø ²ÚÆêÆ 2 018 вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ` ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ïáõÏ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï»õÛ³É Ã³÷áõñ å³ßïáÝÝ»ñÁ ½v³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ ë³ñdzïÇ ·É˳íáñ Ù³ëݳ·»ï (ͳÍϳ·Çñ` 02-Ð Ð-22.3-2285) Üßí³Í ó÷áõñ å³ßïáÝÝ ½ô³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ å³- ѳÝçíáõÙ ¿` -Çñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛ³Ùô ô³ñÓñ³·áõÛÝ Ïñ- ÃáõÃÛáõÝ, -³éÝí³½Ý Ù»Ï ûï³ñ É»½íÇ ïÇñ³å»ïáõÙ: ØñóáõÛÃÁ Ïϳ۳ݳ 14.06.2018Ã.` ųÙÁ 1000 -ÇÝ, ܳ- ½áñ³ÏáãÇ ô³Å³ÝÙáõÝùÇ ·É˳íáñ Ù³ëݳ·»ï (ͳÍϳ·Çñ` Ð-33.1-2 232) 02-Ð Üßí³Í ó÷áõñ å³ßïáÝÝ ½ô³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ å³- ѳÝçíáõÙ ¿` -ô³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ, -³éÝí³½Ý Ù»Ï ûï³ñ É»½íÇ ïÇñ³å»ïáõÙ: ØñóáõÛÃÁ Ïϳ۳ݳ 21.06.2018Ã.` ųÙÁ 1000 -ÇÝ, ܳ- ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ß»ÝùáõÙ (ù. ºñ¨³Ý, ´³·ñ¨³Ý¹Ç 5): ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ß»ÝùáõÙ (ù. ºñ¨³Ý, ´³·ñ¨³Ý¹Ç 5): 8. Ð ³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³- ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ¶ »Õ³ ³ñùáõÝÇùÇ Ù ³ñ½Ç ½ ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáÙÇ- ë³ñdzïÇ ·É˳íáñ Ù³ëݳ·»ï ( ͳÍϳ·Çñ` 02-Ð Ð-2 2.3-2286) Üßí³Í ó÷áõñ å³ßïáÝÝ ½ô³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ å³- ѳÝçíáõÙ ¿` -ôÅßÏáõÃÛáõÝ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛ³Ùô ô³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõ- ÃÛáõÝ, -³éÝí³½Ý Ù»Ï ûï³ñ É»½íÇ ïÇñ³å»ïáõÙ: ØñóáõÛÃÁ Ïϳ۳ݳ 14.06.2018Ã.` ųÙÁ 1500 -ÇÝ, ܳ- 14. Ð ³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõà ÃÛ³Ý ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáÙÇë³ñÇ- ³ïÇ ½áñ³ÏáãÇ ô³Å³ÝÙáõÝùÇ ·É˳íáñ Ù ³ëݳ·»ï (ͳÍϳ- ·Çñ` 0 2-Ð Ð-33.1-2 236) Üßí³Í ó÷áõñ å³ßïáÝÝ ½ô³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ å³- ѳÝçíáõÙ ¿` -ô³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ, -³éÝí³½Ý Ù»Ï ûï³ñ É»½íÇ ïÇñ³å»ïáõÙ: ØñóáõÛÃÁ Ïϳ۳ݳ 21.06.2018Ã.` ųÙÁ 1500 -ÇÝ, ܳ- ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ß»ÝùáõÙ (ù. ºñ¨³Ý, ´³·ñ¨³Ý¹Ç 5): ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ß»ÝùáõÙ (ù. ºñ¨³Ý, ´³·ñ¨³Ý¹Ç 5): 3. г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³- ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý º ñ¨³ÝÇ N 3 ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáÙÇë³ñdzïÇ · É- ˳íáñ Ù³ëݳ·»ï (ͳÍϳ·Çñ` 02-Ð Ð-22.3-2280) Üßí³Í ó÷áõñ å³ßïáÝÝ ½ô³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ å³- ѳÝçíáõÙ ¿` -ôÅßÏáõÃÛáõÝ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛ³Ùô ô³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ, -³éÝí³½Ý Ù»Ï ûï³ñ É»½íÇ ïÇñ³å»ïáõÙ: ØñóáõÛÃÁ Ïϳ۳ݳ 12.06.2018Ã.` ųÙÁ 1000 -ÇÝ, ܳ- 9. г۳ëïï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³- ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáÙÇë³- ñdzïÇ · É˳íáñ Ù³ëݳ·»ï (ͳÍϳ·Çñ` 02-Ð Ð-22.3-2287) Üß +<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99 +;L+<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; :\+2Ь9+<9:|::;\9 +8|;+<:+<+|8|::;\8<9:;\9 9+<:9+<+|8|::;\8<9+<9;B ;L+<;9<;+<+|:;\99 8;Ь8<:;\8<9:;\9+<:9:+<+9 9+8 ;:+<; 8++:8r :8|;+<:\+::;\99;;<:;\98<8 88+<9+<9+2Rb#82 8\+<988|9 9+2R 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 :R +<9::\+<9:;\8<9+<9Ь9+<8+<;+<;:;\8<9+<9 +b +9\+<;;:;\98|;8r 9 +<;+8r + 8|9::;+<8+<9Ь9 8 :Ь98|:+<;8|+<:8r +:;+<8::<8r ;L+<8\+<99:;\9;8r +|88+<::; 9+<:9+<+|+:Ь9+; 8+<88+<+|8|;"9932##3r * 8+<88+<+|8|;"9932##399:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99+;9 +;L+<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; :\+2Ь9+<9:|::;\9 +;L+<;9<;+<+|:;\99 8;8<:;\8<9:;\9+<:9:+<+9 9+8 ;:+<; 8++:8r :8|;+<:\+::;\99;;<:;\98<8 88+<9+<9+2#"b#82 8\+<988|9 9+2Ь8+<;+<;:;\8<9+<9 9+9;:;\9; +;*+<9 +L+<+|;*+<9+8rR 8+<;+<;:;\8<9+<9 9+9;:;\9; +;*+<9 +L+<+|;*+<9+8rR 8+<;+<;:;\8<9+<9 9+9;:;\9; +;*+<9 +L+<+|;*+<9+8rRB 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 :\+<9::\+<9:;\8<9+<9 9+2Ь8+<;+<;:;\808<9+<9 +" ;9+<:8|;8r 9+<;+8r + 8|9::;+<8+<9 8 :98|:+<;8|+2Ь:8r +|88+<::; 9+<:9+<+|+: 8+<88+<+|8|;"99#"2##99:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99 +;L+<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; :\+2Ь9+<9:|::;\9 +8|;+<:+<+|8|::;\8<9:;\9 9+<:9+<+|8|::;\8<9+<9;B ;L+<;9<;+<+|:;\99 8;Ь8<:;\8<9:;\9+<:9:+<+9 9+8 ;:+<; 8++:8r :8|;+<:\+::;\99;;<:;\98<8 88+<9+<9+2"b#82 8\+<98S8|9 9+2 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 :R +<9::\+<9:;\8<9+<9Ь9+<8+<;+<;:;\8<9+<9 +" ;+<+|+<8::98r 9+<;+8r +8|9::;+<8+<9 8 :98rЬ:+<;8|+<:8r +|88+<::; 9 +<:9+<+|+:8+<88+<+|8|;"99#"2 #99:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99 +;L+<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; :\+2Ь9+<9:|::;\9 +;L8\98:;\8<9:;\9 9+<:9+<+|8|::;\8<9+<9;B ;L+<;9<;+<+|:;\99 8;8<:;RЬ8<9:;\9+<:9:+<+9 9+8 ;:+<; 8++:8r :8|;+<:\+::;\99;;<:;\98<8 88+<9+<9+2Rb#82 8\+<98S8|9 9+2b 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 :R +<9::\+<9:;\8<9+<9Ь9+<8+<;+<;:;\8<9+<9 +,;+<+|+<8::98r 9 +<;+8r + 8|9::;+<8+<9 8:98rЬ:+<;8|+<:8r + :;+<8::<8r ;L+<8\+<99:;\9;8r +|88+<::; 9 +<:9+<+|+:8+<88+<+|8|;"9902 #399:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99 +;L+<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; :\+2Ь9+<9:|::;\9 +;L+<;9<;+<+|:;\99 8;8<:;\8<9:;\9+<:9:+<+9 9+8 ;:+<; 8++:8r :8|;+<:\+::;\99;;<:;\98<8 88+<9+<9+2#"b#82 8\+<98S8|9 9+2Ь8+<;+<;:;\8<9+<9 9+9;:;\9; +;*+<9 +L+<+|;*+<9+8rR 8+<;+<;:;\8<9+<9 9+9;:;\9; +;*+<9 +L+<+|;*+<9+8rR 8+<;+<;:;\8<9+<9 9+9;:;\9; +;*+<9 +L+<+|;*+<9+8rRR 9 +2 9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 :\+<9::\+<9:;\8<9+<9 9+2Ь8+<;+<;:;\8<9+<9 +,;+<;+<:8r 9 +<;+8r +8|9::;+<8+<9 8 :98|:+<;8|+<:8p+|88+<::; 9 +2 :9+<+|+:8+<88+<+|8|;"99 "2##299:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99 +;L+<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; :\+2Ь9+<9:|::;\9 +8|;+<:+<+|8|::;\8<9:;\9 9+<:9+<+|8|::;\8<9+<9;B ;L+<;9<;+<+|:;\99 8;Ь8<:;\8<9:;\9+<:9:+<+9 9+8 ;:+<; 8++:8r :8|;+<:\+::;\99;;<:;\98<8 88+<9+<9+22b#82 8\+<988|9 9+2 9 +<9+<:::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 :R +<9::\+<9:;\8<9+<9Ь9+<8+<;+<;:;\8<9+<9 :9:;\98|;8r 9 +<;+8r +8|9::;+<8+<9 8:98|:+<;8rЬ+<:8r +|88+<::; 9+<:9Ь9+<+|+:8+<88+<+|8|;"99 "2##99:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99 +;L+<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; :\+2Ь9+<9:|::;\9 +8|;+<:+<+|8|::;\8<9:;\9 9+<:9+<+|8|::;\8<9+<9;B ;L+<;9<;+<+|:;\99 8;Ь8<:;\8<9:;\9+<:9:+<+9 9+8 ;:+<; 8++:8r :8|;+<:\+::;\99;;<:;\98<8 88+<9+<9+2b#82 8\+<988|9 9+2r 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;;+<:\+::;\8<9+<9 :\+<9::\+<9:;\8<9+<9Ь9+<8+<;+<;:;\8<9+<9 :9:;\98|;8r 9+<;+8r +8|9::;+<8+<9 8:98|:+<;8rЬ+<:8r + :;+<8::<8r ;L+<8\+<99:;\9;8r +|88+<::; 9 +<:9+<+|+:9+;8+<88+<+|8|;"9902##C * 8+<88+<+|8|;"9932##C"99:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99+;9 +;L+<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; :\+2Ь9+<9:|::;\9 +;L+<;9<;+<+|:;\99 8;8<:;\8<9:;\9+<:9:+<+9 9+8 ;:+<; 8++:8r :8|;+<:\+::;\99;;<:;\98<8 88+<9+<9+2#Rb#82 8\+<988|9 9+2Ь8+<;+<;:;\8<9+<9 9+9;:;\9; +;*+<9 +L+<+|;*+<9+8rR 8+<;+<;:;\8<9+<9 9+9;:;\9; +;*+<9 +L+<+|;*+<9+8rR 8+<;+<;:;\8<9+<9 9+9;:;\9; +;*+<9 +L+<+|;*+<9+8rRb 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 :R +<9::\+<9:;\8<9+<9 9+2Ь8+<;+<;:;\8<9+<9 +,;+<;+<:8r 9 +<;+8r +8|9::;+<8+<9 8 :98|:+<;8|+<:8p9#"2 #B+|88+<::; 9+<:9+<+|+:8+<88+<+|8|;"999:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99 +;L+<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; :\+2Ь9+<9:|::;\9 +;L8\98:;\8<9:;\9 9+<:9+<+|8|::;\8<9+<9;B ;L+<;9<;+<+|:;\99 8;8<:;RЬ8<9:;\9+<:9:+<+9 9+8 ;:+<; 8++:8r :8|;+<:\+::;\99;;<:;\98<8 88+<9+<9+22b#82 8\+<98S8|9 9+2" 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 :R +<9::\+<9:;\8<9+<9Ь9+<8+<;+<;:;\8<9+<9 :9:;\;\98|;8r 9 +<;+8r +8|9::;+<8+<9 8:98|:+<;8rЬ+<:8r +|88+<::; 9+<:9