Հայ Զինվոր 18-2018 - Page 12

ÂÆì 1 8 (1240) 9 - 15 Ø ²ÚÆêÆ 2 018 ìÆÎîàð вش²ðÒàôØÚ²Ü - 110 Ðñ³ß³Ù³ÝáõÏÁ ܳ Çëϳå»ë Ññ³ß³Ù³ÝáõÏ ¿ñ` ï³Ï³íÇÝ ·ñ»É-ϳñ¹³É ã·Çï»ñ, €³Ûó í³ñÅ §Ë³ÕáõÙ ¿ñ¦ Ãí»ñÇ Ñ»ï, í³Ûñϻݳ- å»ë €³½Ù³å³ïÏáõÙ, ·áõÙ³ñáõÙ-ѳÝáõÙ` ½³ñÙ³óÝ»Éáí ïÝ»óÇÝ»ñÇÝ áõ ѳñ»õ³ÝÝ»ñÇÝ£ гÛñÁ` гٳ½³ëå гÙ- €³ñÓáõÙÛ³ÝÁ, áñÁ ųٳݳÏÇ ³Ù»Ý³½³ñ·³ó³Í Ù³ñ¹- ϳÝóÇó ¿ñ, ·ñ³Ï³Ý³·»ï, €³Ý³ëï»ÕÍ, óñ·Ù³ÝÇã, Çñ³í³€³Ý, ß³ï ßáõï Ýϳï»ó áñ¹áõ ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÁݹáõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »õ Ù³Ýϳí³ñÅÇ ÑÙïáõÃ۳ـ áõÕÕáõ- ÃÛáõÝ ïí»ó Ýñ³ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ£ ²ëïÕ³·Çïáõ- ÃÛ³Ý ¹åñáó³Ï³Ý ¹³ëÁÝóóÁ ¹³ñÓ³í Ù³ÝáõÏ :8|8::;8p+<9+9+<:8|;+<8 +<:+<;8+<9 +;R +<9+ 9+<;;<:;\9 :\+<8+<: :<+9\+<:Ь9;+2 :;\::;\;<:<8v ::;\++<8::8r ++;8*2 98r 9+<;+ :;8|9 98|9:+;+<8:+<+|8|::;\8<9+<9( +; 98|9:;\9 9+9;2 9;+2 9+<9+<8:: +; :;:\+<:+<98r :8|8::;8 9+89+;2 8+98|9+|;+<+ :\;:;+::; 8:9:Ь:+<9:8|9::8r 9::*2 :9|::+<8 +; 9+2 :\+:; + ( +<;9<;+<+|:;\99Ь8;8<:;\8<9:;\9 ::+<9+<; ++<;+|+<;<9+; +<99 8|9:2 8|;+9 ::+8 +;( 9:;\8<9:;\98*09+<98r 8:;\:+<98+<;8 8|9+<;8+ ::2 :;:\+: 8+<9+<::;+<8+<98r 9+0;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9 9+<+|:;\:::: +;*2 *|8 98<+;;<+<:+;*b 8+<9+<::Ь;+<8+<98r 9+<9+<; +8\:+<; :<+; :;\;:;\99 +8|9+<+|8+;8|;2 :\+<;++8:; 8:;\:+<98+<;:;\9 :\+<:8+;:+<88 +;R 8|; 8:9\;8r 9+<99|+<8+<88|9Ь:\+<:8+<88 9:;\99 9+<;+9 + :\;:;+::; 9 +<9( +<;9<:;\99+<98*2 8:;RЬ;8 9+<:+<: +:;+<89( 8r 9;+<9+<9+<:+<;8|9 +;\* :\;:;+::;8+<9+<::;+<8+<98 9+: 8+<9:<:+;2 *|+:;R ;: +|:;8:;\9 +<:+88r +::\+:;*l*09:;\::: :8|8::; 9 +<9( +<;9<:;\99+<98 8+<;+;\:; +<:+<:|+<+Ь;+<9; ::+<;<+<: 8<8|8:;\9; :+9\+<;|:8+8 9+<9+<8:+<;+<98r 8+2Ь( :;+<::;8|+<9 +;R +<98+<:+8 :+<+9+<9|+<8+<:8r 9+<9+<;*2 +,:+2Ь:|+<+;+<9;8 8+<:+<;:+;2 ;|+<98:;\9*09 +:+<+|+<9:;\9 +<9+;+<++<:9+<8:: 8+<9+<::; +|;:+8:;R ;|+<:Ь:8|9 :8|8::; 9 +<9( +<;9<:;\99+<98 9:;8 +|;+;2 *|9 +<9;8|8 +: +<988+;:R :<+8r 8+<;:9\*l*0+,9+<:+<;8+88r 9+9\8|9+<8:;\8<9:;\9 + ;:8|8::; 9 +<9( +<;9<:;\99+<99 +<9+<:+<;8+88r 9+9\8|9+<8:;RЬ8<9:;\9 ++<;9<+<: :+<9R :+<;8|9+;8|;<*2 +,9+2 8<+ 8|9:2 + +<::;\9 9;+0:;\::;\;<8|:<9+;8|;2 9+88 +<9:+<98r +<::9\+<+|+: +b :8|8::8*|+,:+<:|8|9 +<9+|+<9 +: :8|8::; 9 +<9+<++<::\::8|:<8r 9+: 8+<9:Ь8<+<;<+2#+<8+<9 8<:+<8+<99+;8r +;8;:;+ 8+:8|9*2 +,9+ 8\+<9+2Ь9+<8 +: ++<:+<8:::;\9 +8r 8+98|9+|;+<+8r 9+<9+<8:+<;+<9:;\9*08l9;9 :;\:+<9:9R +; +<:\+2 ++<;9<+<: +<::\8|;+<9: +: 9\+8+<:+2Ь;:;\9 +8r 9+<9+<8:+<;+<98r +<::9\+<;8|+8|8+<98r +<9( 8|:98*23Ь8|9 +: 9;+<8\+<;:+;<8r 8|9 +<9+ +<98+<:+<9;8|;2 +;R 8|99<98|;2 9+Ь:: +<::9\+<;8|+8|8+<98r +<9( 8|:98 +|;+<:+;2 8|9 :8|;+;<9+<8 +<9+2Ь8+;:8*2 +,9:;;:+2 :\+: 98|9:;\9 +9382 ;|+:;:+<;8r28*2 +::L:;\88:::9:;\9 ++8:;\;<:;\9 +8r +<;++|+<89+<98|9 :\:+<88r +<99 +9Ь9:;\99+;8r 9+<:8|9 :; 8+<:+<;+8 +8r ++:3b 8<:+<8+<98|9*2 +,99Ь8\+<9+<9+<8 +: 8|9 99:;9+<8+<8:;\8<9:;\98 9+<9:9+;<8r 9+:+;\9+<88::;+;:: 8|9 9<+:; ( +;+<8 +<;+9:;\9;9+;8r 9+<9+<; +: :\+<;Ь:+<8+<9 +9 :\;:;+::; :8|8::; 9 +<9+<;9<:;\99+<98|9 +;R +<99Ь+<99<+<9;2 :;:9; 9+<:9+<8;<+;<8|9 8|9 ++8:;\;<9+<9 ;99+<;89+2Ь98*l*0+,9+2 +<9::\8|:8r 9+8 9+<9+<;:;\9 :;\9+; :8|8::; 9 +<9( +<;Ь9<:;\99+<98 99+<9+<::; +|8|:9+<8+<99+;8r 9+<+;R 8|; :;\::;\;<8|:<9+Ь;8r 9;:|+<9:;\9 +;( ++: :+<8+<:8|9 +;8|:+<:+<;+ +;*0+,:\+<+|+<9 +|:;\9+<8+;2 8,:;\9+<99+<98# 829 +; :8|8::;8 89++<9+982 :+<;+8+<9 +;+8+2+<:\;+8:: +;R ::::;+8:: 8,8|;88|::;\9 ++<:+<8:::;\8<9:;\99+; +;8+<;+:;\9 +999:+998r 9+<;+<( +;+<8+<9:;\8<9+<9 :+::;\8<9+<9 +:;RЬ8<9+<9 :8|+++;;8r 8+<::;\;<:+<8;8r +<;++|+<89+<98|9 9+<9+<8+<;Ь+|8r 8+<+|9+<9 9+<:8|9 8:::;\9 +<99:\8|:8r ( +<9+;8|;2 :; 9+8+;9Ь+<9+|+<9 :<+|8|:+8|9*2 +L:8:;8|9 ++<;9+<;<9:;\9 +; +;R 9+<:+;9 +8|9Ь9:+<9:+v 99+<9 :+<9R ++<;+|+<;<:;\98 :<8|+ +<++8r :9\+<98r +<::9RЬ:|:;\8<9+<9 :;+<*08+9:+<:\+<::;\98r +;:+<+|9+;+L+<;+( +<8:+<( +<; +<9+:\8|:8r ( +<9 :<+9\+<:*2 :L+<:9:;\9 +9:; 9;+2 ++<:+<8:::;\8<9:;\99+;8|;2 9+88|9 9+;8+2 + +9\+8 8|9;89 ::9+<99+: 8,:;\9+<99+<98*2 89+<9;8 9+<::+<:+;2 +,9+9+<99Ь9+<9:;2 ( +<9+<::+9\88r 8+<98+<:+::;\98 +: ;|:;;8|89:;;8|8*|98r 9+<:*b :9\+<9 9+8 9+<;+ + ++<:9+<8:;\*+;+<8:+<:\+<;: : +<988b ++9: 8+98|9+|;+<+;<8r :\;:;+::; 8:9::+<9:8|9::8v :8|8Ь::; 9 +<9( +<;9<:;\99+<98 +|:+<: ::2 98|+<99 8+<: +|8|:9+<8+<98r+<98+;R 9;+<9+<88r 9+<;+:;\*2 8+98|9+|;+<+8r :L:;\88::9+<9 +<::9\+<+8rЬ:+<;+<98 98|:|+<++|+<98|9 9+<8+<;++<88r +|8|:+<8+<9 8+9:;:9 +;+;R 8+98|9+|;+<+9 8|;+<:+<9( 9+<9+<;::;\9 +; *|+<98+<;98r +<::Ь9\+<+|8|:+<8+<9 9+<9;+<;+<9\+<;*l*2 8:9::+<9:8|9::8r ;+|9:;RЬ8<9+<9( :8|8::;8 8+<9:8<+<;<+<: 9;+2 +<9;<:;\++<;9<8|9 +<:+<:|8|9Ь+<9+|+<9 +<::9\+;8|9 9+<9+;2 8:9:; 9+:+<+8|:+<8::*2 9+2 +<;++9Ь9+<9+<8:+<;+<98r :;\:+<9:9R +; +<:\;:;\9 +; ;;::v +l:9+<;8r 9+::;8 9:;\99:\+: 89+<9;8r 9|+<9+<:\+<;9 +; 89:;+8 +|8|::;\8<9:;\98*0+8\:+<;8|9 ( +<9;2 +;R 8:;\9:8r :+<;8|9+; +8|9 ;:;\9; +;R +9\( +<9; 88+<9Ь:+<8 +8|9 +<:\+<+|+<9:: +<9( :9\:|::8|9 +|;;+;8r 9+:r +8|9*0:L+<9:\+<9:+8 +8|9 +<9+ :+<;8|9+;8|9 9 +<9+<++<::R 9 +<9( +<;Ь9<:;\99+<98r +|;+<8 9+<9+<89+;9 8|; ++<:+<89+;8|9 *\9+:+<+|+<9:;\99;+<:\+<;+<8:+;<8|9 *|8:9::9:8:8+<9+2 :\;+<:++<*b 8<+;8<: ;\9 +;P98|:;\8<+9+<8+<9 8+<99 +<;9<+<+|+<9; +|:+<9*L*2 +;+<9; 89:9\8r ::Ь::;+<8+<9 9+<9+<89+; :<+8|9 +<98 89+<9;8r 9:;\;;;8|9+<8 +:\;:;2:;:9;<:: :8|8::;8 +;R +l:9+<;8 ::::;:;\9 +8|9 ;+<98+8 9|8|9:9|+<9+<:\+<;9:: 9:8|;:+8 8|;+9;2 :8|;+<8 9+<:9+<+|8|::;\8<9+<98*09 +<9;+<8+<9 8:;9:;\;+9+;9 :;\9\+;<:;\9;2 +9\+<9 :8|8::;8|99+<9+<8:+<;+<99 +<:+<;:+;2 ;|+<98:;\9 +|9+<9+<:+<8+<99+;::Ь+;R 9:;\99 :+<;:;\9#8|9 89+:;\9:+;2 :L:;\88::9+<9 +<::9\+2Ь+8|:+<;+<98r +<::\8|;+<9::;\;+<*2 9L+8+<:+<;8 ::;\: +<8+<9+<::;+|8|:9+<8+<9 +<8+<++98|8:: +" +L+8::\:8:88|9 +;*2 9+2 +; :; 8p++9: 8|; +<::\8|;+<9:8r :+:+<: +<:\+<+|+2 9+8 +<::9\+<+|+Ь:8|9*2 :8|8::;8r 9+<9+<; 9+2 +<9+9 8|9:2 +; ++ ;R 9\+8+<:+<; ++ ;P9+<9; ++ ;R 898+;*2 9 +:+<+|+<9:;\9 :8|8::; 9 +<9( +<;9<:;\99+<98:|+;9:;+9 898|98r *|+,9+98|;2 +<:+88r 99+<9+<8+<88r +<+++;<:;RЬ8<9:;\9 + +|:;8+8 8|992 :;+2 +,;8|::+<;8 +,:\:88:9::8|:2 +L+8::\:8:Ь88|9 8|9 9\+8+<:+<;8 +;( +: +<::\8|;+<9: +8r :L:;\88:::98p+<::9\+<+8|:+<;+<9:;\9*2 8l9 :;\::;\;<:<8r 9+<:8+<98|99+;9 +8|9 8|9;Ь9:;\;:;\99:;\8<9:;\98 +;R +<99:;\9 9:8|;:+<8:;\8<9:;\98 +|8|::;\8<9+<98*09+2 8+<;:9\+<9:;\9 +; 98+<:+8 9:;\;+<;+<9:<9:;\; 9:;:;\982 +;R :9\:|:;RЬ9+8*2 +;( +; :<+9 9::+<9+2 9;+2 9+<9;+<8+<9 9:+|+<:+<;:;\8<9:;\99Ь8|9 98+<:9+<9( *l*0 +l8|:+<8<++8r :\+<9::\+<9:;\8<9:;\99 +<9;<+<: ;|+<98:;\9 +;R +L+Ь8::\:8:8:;R ;;99:;\8<9+<9( :8|8::; 9 +<9( +<;9<:;\99+<98 89;:+;0:;:\+: +<::9\+<;8|+8|8:: +<::9\+<98|9 9|+<9+<:\+<;9:;+ :8rЬ+++;+<8:;\9+8r +<::+9\+<98|9 8\+<9+;::*09 +:+<+|+<9:;\9 +;( :8|8::; 9 +<9( +<;9<:;\99+<98 +<;++9Ь99+<9+<::; +|8|:9+<8+<9 98|99+<+;+;2 +L9:;\;+<8+<98r +<::9\+2Ь+8|:+<;+<98 +;R ++<;9<+<: 9;+2 :9;;+98 +<98+<:+<:+99+<88p:\+<:8|9 ;|+<8;<;+;2 8|; 9+8 :;\::;\;<:<8v +L+8::\:8:8:;R 98+<;8*2 ++0:::8 9+<;+|+<9;8r ::;\;; :<+; +<98 +|8|:+<8+<9 9:8|;:+<8:;\8<9+<9Ь98r 9:;\;;;8|9+<8 8:;9;++<98|9*0+,9::\8|:8|9 +; +;+<8:+<:\+<;: :+<98*0++<;92 8r 9;:|+<9: 9:;\;8+98|9+|;+<+8r 9+<9+<8:+<;+<98 ( +<;2 :<8<:9\+;2 8|; 9;:|+<9+2Ь:+<;:8|938|9 :8|8::; 9 +<9( +<;9<:;\99+<99 +<98+<:+<9;8p+<9;<+<: 9+<;+<++<: ( :;\9:;\9 +;R +<99:+9R 99+<;2 98|9:<+;RC08<:+<8+<98*0+,;+|+<:+<::; +9\+<9 +<9+" :+<;8|9+;8*23B8|9*#b :+2Ь;+8+<9:;\9 :8|8::; 9 +<9( +<;9<:;\99+<98|9 99:;9:+;2 :\;:;+::Ь;8r 8::<:;\9*238|9 99+<9+<8:+;2 9+<9+<8:+<;+<98r +<::9\+<+8rЬ:+<;+<98r :9;;+9C8|9 9+<9+<8:+<;+<98r :;\::;\99+<8+<9Ь9+<:8r :\;::+8::;*0:;+<9; +;8|:+<:+<;+ +|8|:9+<8+<99+<98+<:+<;8\8r +<9+:+<;8|9+;8r 8+9:+<+|;:;\8<9+<9 8+<;+;\:; 99+<9+<9<:9\+;9 +9:+<8+<99 8+2 +<9+9+<8+<;+;\:;838|9 9+2 ++<;9<+<: 9+<9+<8Ь:+<;+<98r :+:+<8+<9 +<::9\+<;8|+8|8+<98r +<9( 8|:98r :+<;8|:<*0++2 99+<9 +<:+<:|8|9 +<9( 8|:99 +; 8:9 9:;\9*2 :8|8::; 9 +<9Ь( +<;9<:;\99+<98 ++<;9<+<: :+:+<8+<9 +<::9\+<;8|+8|8+<98p8:;9;++<98|9 +:\;:;<8r 98|99+<+8|;8*08+<9+<::;+<8+<9 :\;:;+::;8C 8<:+<8+<99 +;*2 :L+<:+;+<+98 9:; +; :8::+8 +;R 8|9:2Ь:\+: +<9+9:;\;+; 8+98|9+|;+<+:;\9 +8 8+<+9+<::;::;\9 +8|9 8+2Ь9+<::;+<8+<9 89( +; 9+89+8:;R :+<+9+<9|+<8+<:*2 +,9+ 89( +Ь;8|;2 9+8:;\9 9+<9:9:+;2 :8|8::; 9 +<9( +<;9<:;\99+<98*2 +L:8:;8|;08+<8:;\8 +|9+<;<+8 +; +8|98:98|:+<;8|+<: +;R 8+<9+<::;+<8+<9 +|;Ь:+8*2 +8|9::;+<8+<9 9+<9+<++|+:::: :\+<:8+8 +; +:;+<9:;<8p9+<99|+<8+<88|9 ::\+<:+8:: 9+899+<9 9;+<9+<98|9*2 : :2 :; :<+|8rЬ:+; :; 9+2 +:8::; + :\;:;+::; 9+<9+<8:+<;+<98r :\;::+8Ь::; ( +<9;2 :\+<:+<9+<( +<; 8|9+<;<+<: 9+88 :;8 8:9\;8r 9+<9Ь9|+<8+<88|9 :\+<:8+<8 8+<;+:;\9 +; ;+<9\+<;+<98|9 8<+;8<8r +<9+ ;;Ь:+2 9+<9+<;8*2 +,99:+9R ::\+<+|;:+<8 +; :8|8::; 9 +<9( +<;9<:;\9Ь9 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,9:L+,9:: 9+,8,+; 8 9+2 8|9;9 :;\::;\;<8|:2 + ;:8|8::; 9 +<9( +<;9<:;\99+<99 8|9;8 :;\::;\;<8|:2 +; 99+<9+<::;9+<: +|8|:9+<8+<99+;8r 89;+<9+<9; :;:9; 9;+<9 98|9: 98|9+8+9 +;+<8:+<+|8|::;\8<9+<9( *0+,9+2 8<+ 8|9:2 + :\+<:9:;\9 9+<9:98r +<::9\+<+|+: 8:9 9 +l+ 8<9\8<+<88|;2 +<9++<9 : ::( :8+;\8 *s3+<8+<9 8<:+<8+<99+;8|9Ь:8|8::; 9 +<9+<++<::\::8|:<8 :+:+<8+<9 +<::9\+<;8|+8|8+2 +;++<:+<:+<9+:;\9 9++*2 +8\:+<; + 9::+<9+<8 ( ::+<9++<8:;\8<9+<9(+<99;+<9 8:; :;R +<99;+<9 :\+<;+ 9+<::;\;<:+<8 9;+2 ++<:+<8:Ь::;\8<9:;\99+;8*2 +L+<9;2 9++ +<9+98|;2 +<:+88r +|;+<::;\9 +; +<:+<;Ь8+<98r 9:;:;\98<8*2 :+:+<8+<9 +<::9\+<;8|+8|8+<9 88|:: +;8rЬ:+<:+<;+ +|8|::;\8<9:;\9 + +;R :8|8::; 9 +<9+<++<::\::8|:<8 9;+0::+9\8:9\9+;8|;2 9+88*2 +,99 8\+<9+<9+<8 8:;9;++<98|9 98|:;RЬ8<9:;\9:;\9 :+:+<8+<9 +<::9\+<;8|+8|8+<98r ++<:+<:+<9+:;\