Հայ Զինվոր 18-2018 - Page 10

ÂÆì 1 8 (1240) 9 - 15 Ø ²ÚÆêÆ 2 018 Ø »Ýù å³Ñ»óÇÝù »ñÏÇñÁ£ ÆÙ »Õ- ô³ÛñÁ« ùá ѳÛñÁ« ÙÛáõëÇ ïճݫ ãáññáñ¹Ç ³ÙáõëÇÝÁª Ù»Ýù£ ä³ñïí»Éáõ ¹»åùáõÙ ³ñ¹³ñ³óáõÙÝ»ñÇ å³Ï³ë ã¿- ÇÝù áõݻݳÉáõ£ ºñÏñ³ß³ñÅÁ ³í»ñ»É ¿ñ »ñÏÇñÁ£ سñ¹ÇÏ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñ ¿ÇÝ Ïáñó- ñ»É« íßï³Ñ³ñ ¿ÇÝ áõ Ïáïñí³Í£ г½³ñ³- íáñ Ù³ñ¹ÇÏ Ùݳó»É ¿ÇÝ ³ÝïáõÝ áõ ³Ýû- ûõ³Ý£ ʳÝáõÃÝ»ñÁ ¹³ï³ñÏ ¿ÇÝ« ·áñ- ͳñ³ÝÝ»ñÁ ã¿ÇÝ ³ß˳ïáõÙ« áõï»ÉÇù ãϳñ« ѳ·Ý»ÉÇù ãϳñ« Ñáë³Ýù ãϳñ« ï³- ùáõÃÛáõÝ ãϳñ£ ÂáõñùÁª Ù»ñ áË³Ï³É å³- å»Ý³Ï³Ý ÃßݳÙÇÝ« ÇÝãá±õ åÇïÇ ã÷áñ- Ó»ñ ïáñÃÇ ÙÇ Ýáñ å³ï³é åáÏ»É ¹ñÏÇó ѳۻñÇó« ÇÝãá±õ åÇïÇ ô³ó ÃáÕÝ»ñ ³Û¹- ù³Ý å³ï»Ñ å³ÑÁ£ һ鳷ÇñÁ ÝáõÛÝÝ ¿ñ£ лÝó ëϽôÇóª áõÅ»Õ Ñ³ñí³Í« Ñá·»ô³- Ý³Ï³Ý ß»ßï³ÏÇ ·ñáѪ Ù»ñ ³ãùÁ í³Ë»ó- Ý»Éáõ« 20-ñ¹ ¹³ñ³ëϽôÇ ·Çß³ïÇã« ³Ñ³ñ- Ïáõ ÃáõñùÇ Ï»ñå³ñÁ ÑÇß»óÝ»Éáõ« Ù»ñ ³ñ- Û³Ý Ù»ç ÝÝçáÕ ë³ñë³÷Á ³ñÃݳóÝ»Éáõ ѳٳñ£ àõ áûó ëáõÙ·³ÛÇÃÛ³Ý á×ÇñÁ£ ²Ý½»Ý« Ë³Õ³Õ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙáñûÉáõ ѳ- Ù³ñ ÙÇ ³é³ÝÓݳÏÇ ù³çáõÃÛáõÝ å»ïù ã¿« ٳݳí³Ý¹ª »Ã» Ýñ³Ýù Ãí³ù³Ý³Ïáí ѳ½³ñ³å³ïÇÏ ùÇ㠻ݣ ²Û¹ ¹»åùáõÙª ô³í³Ï³Ý ¿ ÙdzÛÝ Ãáõñù ÉÇݻɫ áõ ë»÷³- Ï³Ý ôݳ½¹ÇÝ ³Ï³Ýç³Éáõñª ѳñÓ³Ïí»É áÑÙ³Ïáí áõ Ñáßáï»É£ ²Û¹å»ë ¿É »Õ³í£ ²Ù»Ý ÇÝã ѳßí³ñÏí³Í ¿ñ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï£ Ð³Û³ëï³ÝÁ Éóí»ó ²¹ñô»ç³ÝÇó ôéݳ- ·³ÕÃí³ÍÝ»ñÇ ËÙô»ñáí« áñáÝù ë³ñë³- ÷³Ñ³ñ å³ïÙáõÙ ¿ÇÝ ³¹ñô»ç³ÝóÇÝ»ñÇ ³ÝûñÇÝ³Ï í³Ûñ³·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£ ´³Ûó ³Ûë ³Ý·³Ù ó³íÁ í³Ë ã¹³ñ- Ó³í« íÇßïÁ ë³ñë³÷ ãÍÝ»ó« ÏáñáõëïÁ ãÁÝÏ×»ó Ù»½« ÍÝÏÇ ãô»ñ»ó« ³ÛÉ Ïáã»ó ³ñ- ¹³ñ íñ»ÅÇ« ¹³ñÓ³í ù³çáõÃÛáõÝ« áõÅ« ÇÝùݳÝíÇñáõÙ áõ Ñ»ñáë³óáõÙ£ ºë ѳÙá½í³Í ¿Ç« áñ ѳÕûÉáõ »Ýùª ³Ûëå»ë »Ý ³ëáõÙ ôáÉáñ Ýñ³Ýù« áíù»ñ ϳٳíáñ Ù»ÏÝ»É »Ý é³½Ù³×³Ï³ïª å³ßïå³Ý»Éáõ ²ñó³ËÇ ÑáÕ»ñÁ£ §ÆÝ- ãá±õ«- ѳñóÝáõÙ »Ù«- ÇÝãá±õ ¿Çù ѳÙá½- í³Í« DZÝã »ñ³ßËÇùÝ»ñ ϳÛÇÝ Ñ³ÕûÉáõ ѳٳñ¦£ ä³ï³ëË³Ý ãϳ£ àñáíÑ»ï»õ áã ÙÇ »ñ³ßËÇù ¿É ãϳñª ûñ»õë ÑáÕÁ å³Ñ»- Éáõ Ù»Í ó³ÝÏáõÃÛáõÝÇó« ²ñó³ËÇ ³½³- ï³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÛ³ÝùÁ ½áѳô»ñ»Éáõ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝÇó »õ íñ»ÅÇ« ó³- íÇ« ëÇñá áõ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ëáóí³Í ³ñ- ųݳå³ïíáõÃÛ³Ý ÙdzÑÛáõëáõÙÇó ÍÝ- í³Í ³Ýϳë»ÉÇ áõÅÇó ô³óÇ£ Ø»Ýù å³Ñ»óÇÝù »ñÏÇñÁ« áñáíÑ»ï»õ ³½·áíÇ »ñÏñ³å³Ñ ¹³ñÓ³Ýù£ â¹³ñ- Ó³Ýù« Ñ»Ýó ³Û¹åÇëÇÝ ¿É ϳÛÇÝùª »ñÏñ³- å³Ñ£ ºñÏÇñ å³Ñ»Éáõ å³ïí³Ëݹñáõ- ÃÛáõÝÝ áõ Ù»Í ô³ñáÛ³Ï³Ý áõÅÁ Ù»ñ ëñïÇ Ù»ç ¿ÇÝ« Ù»ñ ³ñ۳ݫ Ù»ñ ·»ÝÇ Ù»ç£ ²ñó³- ËÇ Ñ³Ù³ñ ÙdzÛÝ ³ñó³ËóÇÝ ãÏéí»ó£ ²ñó³ËÁ ¹³ñÓ³í ³ñï³ß³ïóáõ« Éáé»óáõ« »ñ»õ³Ýóáõ« í³Ý³Óáñóáõ« ë»õ³Ýóáõ »ñÏÇ- ñÁ: ØáÝÃ»Ý ³ëáõÙ ¿ñª »Ã» ÏáñóÝ»Ýù ²ñ- ó³ËÁ« Ïßñç»Ýù Ù»ñ å³ïÙáõÃÛ³Ý í»ñçÇÝ ¿çÁ£ àã ³é³çÇÝ ³½·Ý »Ýù« áã ¿É í»ñçÇÝÁ ÏÉÇÝ»Ýù£ ä³ïÙáõÃÛ³Ý Ã³ï»ñ³ô»ÙÇó ÏáõÉÇëÝ»ñ Ý»ïí³Í ϳ٠ÁݹѳÝñ³å»ë å³ïÙáõÃÛáõÝ áõ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ ¹³ñÓ³Í ù³ÝÇ ³½·»ñ »Ý Çñ»Ýó ¹³éÁ ׳ϳﳷñÇ 10 ÞÝáñѳíáñ ïáݹ« ¹³ë»ñÁ ÃáÕ»É Ýñ³Ýó« áíù»ñ ¹»é ã»Ý Ïáñóñ»É ³åñ»Éáõ« ·áÛ³ï»õ»Éáõ áõ ѽáñ³- ݳÉáõ í»ñçÇÝ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ Ø»Ýù ¹³ë»ñ ù³Õ»óÇÝù ë»÷³Ï³Ý å³ï- ÙáõÃÛáõÝÇó£ Ø»Ýù ¹³ë»ñ ù³Õ»óÇÝù Ù»ñ ³ÝѳïÝáõÙ ÏáñáõëïÝ»ñÇó« Ù»ñ å³ñïáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇó£ Ø»ñ ËáñÑñ¹³ïáõÝ Ù»ñ ó³íÝ ¿ñ« Ù»ñ ϳñáïÁ« Ù»ñ ãÑ +<::;\;<+<8 :\+<;:;+Ь;8*2 9+9; :\+<9+;<8|9; +;88|;8*2 +,;;<+<88:<++<;9<+<: 98r 9:; +;+|8|; 9+; :\+<;::;\8<9:;\9Ь9+;8r :8:;\;* +<9;L::+<9++<8 :;;L+<;+<9:;\9*0+,;;<+<88 9+<9\8<+<9+<88r 8:;9;++<98|9 ++<;Ь9<+<:*2 : ;\:9+<8 :+<+9+<+|+:9+;8 8;|:;9<+9Ь9+<:8+<9+<8*2 : ;R :<+9 9+<:8+<9+<*2 +;:+<+p+<: +;:+<+r 8:+;8+<9+9 9+; 9+;::+<8+<9Ь9|+<8+<:+<9+<;:8r +<9+9 98r :+<9;89+<98 :;P:<+9 9+<:8+<9+<* 8<+ 8|9:<:\+: 8+<;+88r + +<:RЬ;+8* +;;B +<:\;+8:;R 9+<:+<9+<8+<9:;\8<9:;\98:<8+<* 8|9:<:\+: 8+<;+88r + 9+<9\8<+8* +;;B 9+<9RЬ8<+8:;R ::2 98r +;+<988|; :<:;\9+:*2 : ;R +<;++<;+2Ь;<:;\9 8;|9:;+9*2 +,9: +<9+|+<9 8<:;\;;+;8*0;+<::;\8<9+<9 9:8+<+9+; 8+|:9+9 8|;+9;09+:r :;R 8|;+9;<8|;2 +:;\;:*2 : ;R 89+<:8+<9+<9* :;+,;;<+<89+<9 :\+<;::;\8<9:;\98 8|;+9;2 9+<9+<;:::8 8:;;<;+<8 :+<;+<8; :<+;*2 9+<: +<:+88|9Ь+;* ;+<9 *|;8:;\:\+<;<:+<8# ::8::8*l* :;::Ь9 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+:+;\* 8:: +:;\8<9+<9* *|;8:;\:\+<;<:+;<*`+<9+<;8:;R :;R 99:+<9+<9\82 8<:;\;;8r :8|9 :;P;|:;\:2 +<:+<::\+88*2 8,:;\;;8 9+<:8+<;<+<: 8|;9+<9\8<+<9+<88r ;+9:9+98* +<9++9* +<9Ь:\+<9::\+<9 9+<;+8+<9;2 ++9* :99+<8:: :;P:+<9;+<+|+<;L+<;*2 8,:;\;;8 9+<:8+<;<+<:* :;8|9;8 8\+<:+<9+|+<8+<9* ;<+9\+<98|9 :+<88:Ь::;\8<9:;\9 :;\98r :;\8\8|;<* :; 8|9;8 +<:+<;+<::;R +*::2 8<+ :+<+98|8* 8<+<8+<9:<8r +* ::2 8<+ :\+<:+Ь;+<+9:9\* 9:9:::9R +* ::2 8<+ 8:::9\*2 : +: 9+2Ь8+<:+<88 89+<9:+8r 9;+<9* 8|9:<:\++:*2 : +:Ь8;L+<;<+<:;8r 8<:;\;;+<8+<9 ;L+<;9<;+<;<:9R :+;9Ь+8|9* 8<+ 8|9:<:+;R :\+<;::+;<8|9 8|;+9;2 9+<9;+Ь;8* +;;B 8<:+<;+<9+<8::* +8|9:+898|8+<9::*:9:+:+<8+<9 :8|9|+<8:: +;R 9+89+<;8+<98|9Ь;L:8:; 99+<;+<::;:;\8<9:;\99+;:: ;L+<+9+2Ь:\+<:8|8 +<:+<:+8:;\8<9:;\9 :;\9+8|9 9+<9+;8|;<*0: ;:+9\8|+;2 8+|:9+9 :+;|+<8+<9 ;L+<9+<88p:+|8|9 +8|9+8:;R +<8:;\9;* 8|+9:2 +|:;\9+<;:: 8+rЬ9+9 ;|+<:;8r :;R 9+;:::;\8<9+<9 +<:+<::\+8Ь9+;*0+8+<: 9+; 9+<9\8<+<9+<89+;8r 9+;8<+<8+<9Ь9+<98|:8* ;;8|9+<:<+<;|* 9|8|9: 8\+<9+<9+<88|9*::\+<::+<8* :; ;9\+<8;9\+<8 9+<:+<;:;\9 +9+; 9+<:9+<: :\+<:9:;\8<9:;\98 9+<9\8<+<9+<8Ь9+;8r ::8+8:;\: 8<+88|9* +,:+<;+<9;8|;2 98|9:<+;P9+,8+,; +,; : ;L8,9+,9:L+,9:: 9+,8,+; 8 :+<;++<;+<:\+<:* 9+8 9+<9;+9+<8+<98|;098|9:<+;R 9:;\98r :;R +<++<:+<+|;:+<8 +,;;<+<8*0+,:+<;+<9;8 :88|+;B :<+;*2 +,:+<;+<9;8 9+<98|: +;:+<:9+<9:;\9:2 :;R 8:;::+<;L+; 9<9+::+<98|;09+::* :; 8+<9++<:+<:+;2 9+; :+<:+<8 +<;Ь9:;\99 :;R :+<+98r ++<9: 9+:+;<*2 +,9+ 9+<98|:88+<9\8+<;L:;\9; :;R +<;+;\+<9+<: :<+;* ;L+<9;2 9+2Ь98|: +;* 9+;9 +;* ;+<98r :; 9+9; ;L+<;+88|;808:9+<;9:;\8<9+<9;L* :;:\+: ::;:;\8* :;:\+:8+<9+<9|8|8 :<;L:9+<++<::+;<8|9; 9:\+<:+<88p:\+:*2 9+9; ::;\; 9|:9|+;<8|9; :;R 898+<9;*08 98+<9; 9:\+<;:* :\+<::+<89+8|;*2 9+<9;9:9\9 8|; +|8|;89 +<:+<: ::2 8<+ :+<88::Ь9:;8<:+<88|* +<98 89;L:::+:9:+<88r 9+;:Ь:+<8+<9 :8|;:8 :;R +<8 8+<8+<:<9+;:: 8+<88+;08|;+9* :+|+<:8|;: :;R ;L:::;* 8:;::+<9+<: :;P9+<9\8<+<8+<9*2 9 :9\8 9+;88+;2 :+<;++<9+<9;0:+|8|9* +,:+<;+<9;8r 9:88|;9+;8|;2 ;L+<;9<;+2Ь;<+<:* 9+<:9+;2 ;|9:;\98|8 8<::<:;\99 :;R 8|; 8+9Ь:+<9+<::+<: 8<:8|:<;:: :+<:+<:9+;2 9 +<9+<:Ь:+<98r :;+<*2 : ;R +<:+:+;2 +|+<88|; 9+<98|:9+;8p9:;\9:8*2 +,;;<+<88 :88|+;B :<+;*2 +,8:;\9;8 ++2Ь;+;8r 8:;;:;\9 +;* +<9:\+9\+88r :;R ;L+<+9+2Ь8:;9:;\;+*2 : +: 898\+<;8r 8|; 9+:r ++<;+; +<9Ь;L+<;+<8 :;\8\8* :+: 8;998r 9;+2 8:;9:;\;+8*:; +<98+<;9+<:;|9:;\: 8|; ++<:+<89+;8|9Ь++<;9<;+;2 9+8 :8|;:* 9+8 9:+|8|* 9+8;L::;\9;<;*2 : ;:+9\8|+;2 +<9:;+<9 +:;+<:+<;+:;; :<:;\9+;<:9R +<9: ;|:;;8|8 +<++|8|9*2 ++2Ь;+; 9+<;:;\9+<8 9+; :<8+<9+<;<+<8 +:;+<:+<;Ь9+;8r :+|8|+9 +; 9+<:9+8 +<9: +<9;L+9\* +<99:Ь;:;\: :9\+<9+;8r :;::;\9 :;R 99\:;\9 +; 9+;:::;RЬ8<9+<9*2 9;+<9;2 :<9+<;+<8 :\+<;:;++;9 +8|9Ь:+<88|: +<9+;+<9 9:+<98 :;R :\+<;:+<9|+<9+<:<*0: ;:+9\8|+;2 +<9:;+<9 +;8;+<:\+<9 +<9: ;|:;Ь;8|8 +;8;8|9* 8::8|;2 8:: 9 +<9+<::+<98r 8+2Ь;::9 +; 89+8 9;+<9;<* :8|+|;+<9 9+88r 9+<9;+Ь98|;8r ;L+<9\9<+<88r :+:8|8;8*2 8:::;\9 +8|9 9+88+;+;8|* :+<:8|* 9+<;9:;\;8r ++9*2 +,:+<::\+8 :<+;*8++|+9+ :<+;* :\+<:9:;\8<9:;\9 +;* 8+9++<98|*8|;+<8+<9*2 9 +<9;+98r 9:9\8 :;\8R +; :+<88|:*9+<9;+98r 8+:9+;9 ;+|9:;\9 +8|9* 9+<9;+98p:|;+;8 ::\+9\+<98r +8|9 ++<:9:;\9* 9+<9;+98p;+8 8+9++<9:;\8<9:;\9 +; :+<88|:*2 9+88 8+2Ь:8|* 9+<9\8<+;2 9+; :+|8|9* 99:;\:8 8+<:8|* :+<+Ь9+<8+<9 :+<9\+<9+8* +;;:;+8 +<:+<:|9:;RЬ8<9:;\9 8:+2 9+; ;L+<+88r :;\8\8|9*2 : ;R :8|+|;+<9Ь9+88|* :+<;++<98|* 98\++98|* +,9+;+<98|88|*+L+<9\;+<99+<98r 8:9\;8|9 9+; 9+;::+<8+<9Ь:\+<:9:;\8<9:;\98 8+|;8r 9:; +<9:;\99+;* :+<+Ь+|+9 ::\+<;+<: \+:* 9:98<+* :,+<:;\9* : ;P9+<98|:8 8:;;L+<;<98r 8|;+9 9:; 9+<9\8<+<9+<8Ь9+;::*2 +,:+<;+<9;8|9* :+<;++<;+<:\+<:8|9Ь898|+<9+2 9+; :+;9+8r 9:\+<;::;\8<9:;\98*9:;\98|9*2 9+; 9+<9\8<+<9+<88* 9+<98|:9+<9 +8rЬ9+<++<++<;::* :; :+<:+;+<;<;+;2 +<;;<+<8Ь9+<9 :\+<:+;+<+9:;\9 9+<9+;8r +<9+;8;L+2 +|+Ь;+<++<9;<:;\8<9:;\98*2 9 +<:+<::+;<* :; 9+8 9 +2Ь9+<::+<98r ;+<;:++8 9+; 9:+|:;\9 ;|+<9;|+2Ь9+8:;\;2 ;L+<;<8|* 9+9; 8+<;:9R +9; :+<99+<9Ь9+; +|8+8 +<;9+<9;L*2 : ;R ::;:;\8 ;L+<:8|;2 +<:+Ь88r +9; +<9+<:<:;\9* ;+<9 +<+|;+::;8|;<*2 +,;;<+2Ь88 :88|+;B :<+*2 +,;;<+<88 9+<;:;\9+<8:;\8<9:;\9Ь+*2 +,;;<+<88 9|+<9+<:\+<;9 + ++:\8r 9+<9;+Ь98|;*2 ++:\8r +;+<8:+<:+<9; 9 +<9+<::+<9*0+,;;<+<88 9:; 9+<98|:9+;8r :+|+8::<:;\9 + :;P9:; 9+<9\8<+<9+<89+;8r 8::::;\9*0+l+,9+,9+ :L: 9L: :9+,9