Հայ Զինվոր 14-2018s

ISSN 1829-2585 18014 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 14 (1236) w w w. h a y z i n v o r. a m 11 - 1 7 ² ä ð Æ È Æ 2 0 1 8 §Ð³Û ½ÇÝíáñÁ¦ μ³Ý³ÏÇ ï³ñ»·ÇñÝ ¿« μ³Ý³Ï³- ßÇÝáõÃÛ³Ý ¹Åí³ñÇÝ« μ³Ûó ÷³é³Ñ»Õ × ³Ý³å³ñÑÇ Ùßï³Ï³Ý áõ Ñ ³í³ï³ñÇÙ á õÕ»ÏÇóÁ: ´ ³Ý³ÏÇ å »ë §Ð³Û ½ ÇÝíáñݦ ¿ É ÍÝí»ó å ³ï»ñ³½ÙÇ ÃáÑáõμáÑáõÙ« ³é³çÇÝ ÙÏñïáõÃÛáõÝÝ ëï³ó³í é³½ÙÇ ¹³ßïáõÙª ¹³éݳÉáí ³ ݳë»ÉÇ ù³ç³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ« Ñ ³- ÝáõÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ³ ½³ïáõÃÛ³Ý Ñ³Û Ù ³ñ¹áõ, ½ÇÝíá- ñÇ« ëå³ÛÇ« ϳٳíáñ³Ï³ÝÇ ³ÝÓÝí»ñ å³Ûù³ñÇ á õ ëËñ³ÝùÝ»ñÇ í ³í»ñ³·ñáÕÁ: § Ð³Û ½ ÇÝíáñÁ¦ μ³Ý³- ÏÇ Ñ »ï Ù³ñïÝã»ó é ³½ÙÇ ¹³ßïáõÙ« Ñ ³ÕÃ³Ý³Ï³Í í»ñ³¹³ñÓ³í Ù³ñï³¹³ßïÇó á õ ³Ýó³í Ë³Õ³Õ μ³Ý³Ï³ßÇÝáõÃÛ³Ý éÇÃÙÇݪ ¹³éݳÉáí μ³Ý³ÏÇ Ó»éùμ»ñáõÙÝ»ñÇ á õ μ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇ« í »ñ»ÉùÝ»ñÇ á õ í³Ûñ¿çùÝ»ñÇ« μ³Ý³ÏÇ Ñ ³ÕóݳÏÝ»ñÇ Ï »Ýë³·Ç- ñÁ` Ó »éùÁ Å ³Ù³Ý³ÏÇ ½ ³ñÏ»ñ³ÏÇÝ« Ù Çßï ³ ٻݳ- Ã»Å Ï »ï»ñáõÙ: Ð »ßï ã ¿ñ ß³Ñ»É ëå³ÛÇ á õ ½ÇÝíáñÇ« · »- Ý»ñ³ÉÇ áõ » Ýóëå³ÛÇ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ« ¹ ³éÝ³É Ýñ³Ýó ½ ñáõó³ÏÇóÁ« ¹ ³éÝ³É ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ë ³íÇ ËáÑ»ñÇ« ÙïáñáõÙÝ»ñÇ« Ñ áõÛ½»ñÇ áõ Ù ï³Ñá·áõÃÛáõÝÝ»- ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïÇãÁ, ÉÇÝ»É Éë»ÉÇ á õ ÁÝϳɻÉÇ Ñ³ë³ñ³- ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: §Ð³Û ½ÇÝíáñáõÙ¦ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ »ññáñ¹ ë»ñáõÝ¹Ý ¿ Ù³ëݳ·Çï³ÝáõÙ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ë Ùμ³- ÏñÃíáõÙ-Ù ·Çñ Çñ ӻ鳷ÇñÝ áõ Ñá·áõó ÙÇ Ù³ëÝÇÏ ¿ ÃáÕ»É §Ð³Û ½ÇÝíáñáõÙ¦ª ¶ ³·ÇÏ Ø ³Ý³ëÛ³ÝÁ« ìñ»Å Æ ë- ñ³Û»ÉÛ³ÝÁ« ØÑ»ñ Ðñ³ãÛ³ÝÁ« ê »Ûñ³Ý Þ ³Ñëáõí³ñ- Û³ÝÁ« ¾ ¹í³ñ¹ à ëϳÝÛ³ÝÁ©©© Úáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Ç ñ Ñݳñ³íáñáõÃÛ³Ý ë ³ÑÙ³ÝáõÙ ³ Ù»Ý ÇÝã ³ñ»É ¿« áñ ûñÃÇ ÁÝóóùÁ ÉÇÝÇ ³ ÝÁݹѳï áõ ³ Ý˳óñ« áñ ûñÃÁ Ï ³ï³ñÇ` μ³Ý³ÏÝ ³í»ÉÇ Ñ ½áñ á õ Ù³ñïáõݳϫ ³í»ÉÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í á õ ëÇñí³Í ¹³ñÓÝ»Éáõ ³é³ù»- ÉáõÃÛáõÝÁ: 25 ï³ñÇ § Ð³Û ½ ÇÝíáñÁ¦ μ³Ý³ÏÇ Ï áÕùÇÝ ¿ª ³ ñ¹»Ý ÷áñÓ³éáõÃÛ³Ùμ« áõŻի ϳ۳ó³Í« Çñ Ý»ñáõÅÝ áõ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ×Çßï · ݳѳïáÕÇ Ç Ýùݳíëï³Ñáõ- ÃÛ³Ùμ á õ í ×é³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ« Çñ ³ ÝÏ»ÕÍ áõ μ³½Ù³- μáí³Ý¹³Ï ³ ë»ÉÇùáí« Ç ñ á ·»õáñáÕ Ëáëùáí: ê²ØìºÈ Ð ²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü