Հայ Զինվոր 09-2018

ISSN 1829-2585 18009 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 9 (1231) Ü 7 - 13 زðîÆ 2018 ³Çñ³ ² ñß³ÏÛ³ÝÁ` Þ Ç- ñ³ÏÇ Ù ³ñ½Çó« é ³½Ù³- Ï³Ý Ñ ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ É ³í³·áõÛÝ Ï áõñ- ë³ÝïÝ»ñÇó ¿ « ³ ñ¹»Ý á õÝÇ » ñ»ùù å ³- ñ³ßÛáõï³ÛÇÝ ÃéÇãù: Ü ³ Ù³ëݳ·Çïáõ- ÃÛáõÝÝ ÁÝïñ»É ¿ ª Ñ »ï¨»Éáí » Õμáñ` Ù ³ñï- ÏáóÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ« Ï ³åÇïï³Ý ì ³½- ·»Ý ² ñß³ÏÛ³ÝÇ ûñÇݳÏÇÝ« á ñáᯐ ¿ ¹³éÝ³É »Õμáñ Ù³ñï³Ï³Ý ÁÝÏ»ñÁ« áõÙ« ¨ ÁÝïñ»É ¿ ß ³ï μ³ñ¹ Ù ³ëݳ·Çï³óá íëï³Ñ »Ùª ѳçáÕáõÃÛ³Ý ¿ Ñ ³ëÝ»Éáõ: ܳÇñ³« ¸áõù ¨ Ù»ñ Ù ³Ûñ»ñÁ« Ï ³Ý³Ûù« ùáõÛñ»ñÝ áõ ³ ÕçÇÏÝ»ñÁ ·Çïï»ù« á ñ Ñ ³Û ïÕ³Ù³ñ¹Á » ñμ»ù ãÇ í ³ñ³ÝÇ å ³ßï- å³Ý»É ѳÛñ»ÝÇùÁ ѳϳé³Ïáñ¹Ç áïÝÓ·áõÃÛáõÝÇó: ´³Ûó áõ½áõÙ » Ù« á ñ ÝáõÛÝã³÷ íëï³Ñ ÉÇÝ»ù« áñ »Ã» ÁÝïñ»É »ù ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÇ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÁ« í³ë³ñ Ù»Ýù »ñ³ß˳íáñ»Éáõ »Ýù ѳí Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ Ñ Ý³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÏÇÝ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ìƶºÜ ê ²ð¶êÚ²Ü ÐÐ å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñ 3 w w w. h a y z i n v o r. a m