Հայ Զինվոր 04-2018 - Page 9

ÂÆì 4 ( 1226) 3 1 ÐàôÜì²ðÆ - 6 ö ºîðì²ðÆ 2 018 ë³ñ¹Ý»ñÝ ³ñ¹»Ý ѳëóñ»É »Ý ͳÝáÃ³Ý³É áõ Ùï»ñٳݳÉ: -Èáõë³Ýϳñ»ù Ù»½«- ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ Ýá- ñ³ÏáãÇÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Éáõë³ÝϳñÇã ²ñ»·ÇÝ«- ÃáÕ Ù»ñ ÍÝáÕÝ»ñÁ ï»ëݻݫ áñ áõñ³Ë ëñïáí »Ýù ·ÝáõÙ: ²½·Á ÃáÕ Ñå³ñï ÉÇÝÇ Ù»½ ÝÙ³Ý ïÕ»ñùáí: гí³ù³Ï³Û³ÝÇ ÙáõïùÇ Ùáï ÍÝáÕÝ»ñÝ ³ÝѳÙμ»ñ ëå³ëáõÙ »Ý Çñ»Ýó ½³í³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï ѳݹÇåÙ³ÝÁ: γÙá ²í»ïÇëÛ³Ý. -³ÉÇÝÇ »ñÏñ³- å³ÑÝ»ñÇ ÷áËݳ˳·³ÑÝ »Ù« »Õμáñë ïÕ³ÛÇݪ Þ³μáÛÇÝ »Ù »Ï»É ׳ݳå³ñÑ ¹Ý»Éáõ (²ñ³·³Í)« Þ³μáë å³ï³ÝÇ »ñÏñ³- å³ÑÝ»ñÇ ¹åñáó ¿ ·Ý³ó»É« å³ïñ³ëïÇ ½ÇÝ- íáñ ¿: Îͳé³ÛÇ« Ï·³ ÙÇ ý»ñÙ³ Ïμ³óÇ« ϳñ»õáñÁª Çñ »ñÏñáõÙ ÏÙݳ« Çñ »ñÏñáõÙ Ïë- ï»ÕÍÇ©©© Ø»Ý³Ï Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ÉÇÝÇ« ³Ù»Ý ÇÝã ¿É ÏÉÇÝÇ©©© Þ³μáÛÇ »Õμ³ÛñÁª гÛÏÁ« ù³éûñÛ³ å³ï»ñ³½ÙÇ Ù³ëݳÏÇó ¿: -̳é³ÛáÕ μáÉáñ ïճݻñÝ ¿É ÇÙ »Õμ³Ûñ- Ý»ñÝ »Ý« ³ã³Éáõñç áõ ½·áÝ ÃáÕ ÉÇÝ»Ý: ²Ù 9+<8+<;+;\:;8* +<9;|:;9<+<9; 8+<:+<9+9 :;P::;\9 :+;+<++<:9+<9Ӡ+,++|:;\8<9+<9 +++8r 8,+<:+ :+<:9 +8 +8+8 +8<::+<98* 89+<8+8|98+<;+98|9Ғ 9|+<9+<:\+<;Ь9+8:;\*89+<8+8|: 9::\+<;8r 98r :9\+9 +8+8 +*99:;\:9 +8 :+<9\9 + +|9+<8:;\* 9:\+<;:+<9:;\9 +:+<:889+<8+8r 9+<9;9 +8* :8|+<+<9+ 8,+<9:9+2Ь98* :\+<99+<9+<+|;+<98|9 +* 8+<:+<9:;\9 ++<:+<:|9+<+|8:;\9*9 +<9 :;R +++8r 8\:9\:::;\;+9+;8 ++<;+;::Ь+<:\;+8 +9 8:9\; 8:9\;8|* 98|+<:8|9 88|:+8 9|+2Ь8+<:+<+|;8r :8:; +8\:+<;:;\8<9:;\99+;8 +,9: 9:Ь9\8r 9+<9+<; +<;9:;\9 +9 8<+<;|+8 8|9 +<++|+<88|;2Ь9+;8* 9+<98+<8+<9 9:9\8 8<+<98 + 9++ 9+2Ь9+<;***8+<9:8<+<9:;\9 +9; +<9:+<8 +<;88|:9+;8p9+:+,;8:+<+;+;<8r +,;8<:;\; 8+<;+<:\+:9+<9*0+9\+<9;*" ;:;\9; +9;* 99+<9:+<8 +9* 8+<:+2Ь9:;\8<9:;\98|;2 9+:: 9+<9+|8|:: 89\9|:: 8+<9:;\:Ь9+<9+<9+,;8:+<+;+8|;2 +,;:+9 : ;\+:;\99+<9* 9+9;+8R +9\+<9; +9;* +;8:;\:8 8+<:+<9+8 +9* +;Ь;:;+8 :\+<:;+<:: + 8+<:+<9:;\8<9+<9* ++ +: +9*99+<;<+<8 +;8:;R ;|:;; +9\+<9;9+;: +8 9+9;0*|+: +9*b 8;+<+|;:: 89+<;:;\9+<8+9*** 8+<:+2Ь9+8:;R +9 ::2 8<+ +;8:;\* +<982 :+<;8s :L+<:;+<::+9 :\+<9::\+<9+8:;R 9+<9;+98|;:+l:: :,:+<99+<9+,;8:+<+;+8r :9\+<9+;8+<;88|:9+;8r :\+: +9 8+<:+<9+8:;\* +<;8:8r :\+::;+<:+:* ++|:9*** +,9+9 9+<9 :9\+<98r :\+<;:;9 :;R :\+<;:+2Ь8+<9:;\8<9:;\99 + 8+<:+<9+88* 8+:; 9+<9+<; +8+8+8 +9;*+|9:;\9;+;<8r 8:89+2 9 +<9+<;9+<99 ++,:\;8|89+<9 :\+<:+;+<+98r 9+<:9+<88|;2 898+;Ь9+; :;\98|9* +<9+<88r ;+;8|: +<::;\9 +8|9* +;9+89+; 8\+<9+<9+<8 +8 88|9+; +: 8;+<+|8|;8 ++*88+<:+<9+9;* 8+<:+<9:;\8<9+<9 9+:r 898+;::8p89+<9\8<+<9+<;+9; :8:; +8\:+<;:;\8<9:;\99+;88+<:+<9+9 +|8 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;RЬ8<9+<98;8|:2 +<99 8:9\9 +8 +<;+<;+<:;<8r +:;+<8::<8|8Ь9+;9 +9Ӡ+,;:+9 +,;+:;\9+<99+<9*9+;8+<9+<9:;\9 +:9\+<9+;8|;2 9+88* :L+<;:;\9; :+;\+<88r +|9:;RЬ9\8|;3++* :+;\+<88|;2 98r +<9+<::+9\8:;\8<9:;\9Ь+<:+<* :; 9+<9:+:+9; :9\+<9+;8 9:+|:;R 9+:+9 8+<9\:;\98,:9R 9+;8r 9+<9:;2 8++:8r :;\::;\;<:<:;\98|:*898+; +l+;\:;+|9+<98* +<9: :\+<98|9 ::2 98r +2Ь9+<::+9\8:;\8<9:;\9 98|9:<+;R :+;:r +<9+|8|; :<+998|9:;\9* +<9;2 ++ 8;|:;9<+9 ***+,:\;+8* +2 :\;+8* +<99:\+: +<:\;+8*: ; : :;\; 9 :9\+ + ;+; :<++|+2 ; : +2 :+8:;+8+<9;:;\8<9:;\98***:9\+<9+;8 98|99+<9;2 9:;\9+8::* 8;+<;<9:;\9+9 9+<;:;\9+<8:;\8<9:;\98+,:\;8|; +<99:\+:* :; 8<++ 89+<9;+* 8<++9+<9+ +<9+|+<9 8+<:+<98r 9+<9;+98|;8|+ +l+2Ь;++|8|9 98\++98r 8::;+;8 9:;\;::8r 89+<+|;+Ь8::* 9+:|+;:;\9 + 8::+;<8r :+<;+|8|: +l;8|+|:;Ь9+<989+<888|9 9:98<++<8+<9 +9* +8|9::Ь;+<8+<9 89+<9;8|9 +<98+<9:82 :<+9B :+<;+Ь8+<98|;2 9+<9+<++|+:: +9 9+<+|+8 :L+<:9:;RЬ8<9+<9 ++<:+;8 9++ ::::;+;<;+8 +9 98r :\+<;+Ь9|99+<;::;\8<9:;\9* :::+<9+8 98|+<99 :;R 98|+<99Ь:+;|+<8+<9 :;\8\+;8|9Ӣ 88+<:+<9+9* 8:+;+2Ь++<:9+<9* :;:9+8 +9 +|:;\9+<;8 9+;+9+8 :;\:Ь9+<9: 9+<9+<;* 8|;+<:+<+<9 +9 :;\+:;\9 ++<:Ь9+<89+9; +<9: 8;+<+|;:: +<:+<:|8|9 8+<:+2Ь9:9\9+;9 +9;* :\+<;:+<::; +9; 8+<: 8+<:+<9+8*+<;2 9|+<8+<:::* 8:::+<9:;\9 + +l:: +L+<;Ь8:;\++<;9+<98 +,+|+<;+<8 ;+<9\+<;8|;3*|+: +9*b 8;+<+|;8r :8:; +8|9::;9+;8p+<9:;\98|;2 :::+<9+;<9:;\9 +9* +<9:;\; 8:\+2Ь9+9; 9+; :+<99+<99+;8* 8<++ 9+; 9+<;+<++<:Ь9+;8r 9+<9+<;* 8<++ 9+<9;+98|;8|9 89+<9;8 ::+<8Ь:9\+;;8r 89:9\9+;8r 9+<9+<;* +<::;\9 + 9:9+9Ь+;9+<9;<8r :+<;++|+: +,98|;+<9\9+<99 :;R 9+<;:;RЬ9+<8:;\9+;+; :+<;:: :<8r +<:+<;::8r 8+<:+2Ь9:;\8<9:;\9:* 89+<;:;\9+<8+9 +8|9::;+<8+<9 9|+2Ь9+<:\+<;98:8|9|+<8+<9+<9:;\8<9+<9 9+<9+<; 9+<8+<:+:Ь:+<8 :+99+<8:;\9 9:;+<8::<8|89+;8 9:;\:::Ь:\+<99+<9+<+|;+;9 +9 :::;+<+|;+8:;S *|+: +9*`8;+<+|;:;\9 89++|;8:+<89+;8r 9+<9+<; :8|9|+2Ь8+<9+<9:;\8<9:;\9 :<8+<* :8:;9 +8 8+<:+<9+8:;R +9Ь9:;\99 :::;+<+<8\+<99+<9 8+<+9:;\98+<: :88|+8 8+<: +|:;88r 8+:9 +* :9\+<9+Ь;8r :\+<:;+<::+<8+<9:;\8<9:;\99 +8 +<;9<; +* :+|+;RЬ:;:+<8 +9* +<::;\9 + 9 9 +: ;B 8+<+9+:;+<9+2Ь:+<;+<98|9 :+<;:<:;\8<9+<9 :\+:* +|+9+;+<89+<9:;8+<9: ;::<:;\9;<89 +<99<9+<8\:9\::9+;8 9+2Ь9+<9<+<99 :\+<9::\+<9:;\8<9+<9 9+<8+<;+<;8p9;+<9+<98r +<98+<::;\9 +9Ӣ 9+<8;+<9 :\+<9Ь9+<9+<+|;+; 89;+88 9:;+<8::<8|89+;8r 9+:+;:;\;<:;\9 +9 9:+|++<99+;8* 9:;+:;:;\9 +<9Ь8+9\8 88|9+8* 8::+8 9:;\+:9R 9+<;;<+;8|;<* +<9Ь9:;\9+:+;R 8\98+<8+<9 9+<99<9+<8\:9\::8 +;\:9+8 +<9+|+<9 9|9::;\9 +* +<;+9:; :;+;\+ +|+<9+|+<::<:;\9+9* +;\: 9+8 +<9+|+<9 :;\::;\99+<:8|;::;\9+9 +<99<9+<8 +<9 +|:;8+;8* +<9: +<9+98 :+2Ь9:;\9 +<9;<9+8:;\;2 9+:: 9:; 98|+<99 8:::;+<+|;Ь:+9 :\+<99+<9+<+|;+;89 :;\9:+<;8r#8|9 +<9+<88|9 9:8|;:+<8 ::Ь9+<8+<9 9+<9+;+|+<98|9 8;+<+|;8r +<:+<;:8|9*|+: +9*b 8;+<+|;8r 9+<:9+<88|;<9+;8 89+89+9Ь8|;+9;2 8+<:+<9+<:+<9;;+|::+8:: :\+<:+9 +<:8|8<8|;<* +L+<9+<88r ::Ь98r +<:8<8|: 99:;9+<::;:;\9 +9 :8:; +8|9::;Ь9+;8|9* +<;8r 8+<:+<9:;\8<9:;\9 +;R +<;8r :+;+2Ь++<;9<* 8|9:2 8<::: +|9:;\9 +9* 9:;\99 8<::: +8 :+Ь;+<++<:9+<9Ӡ+,88l: +" 8+,:+; +9+,98:;\:* +,; ++b :+,; ++,99+,98`9 +<9+<::+<9 +<98+<;98r :8:; +<;+<:9+;88+<:9:+8 +9 9+<:+<;+<8+<99:;\9* +;8|:+2Ь9 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,9:L+,9:: 9+,8,+; 8