Հայ Զինվոր 04-2018 - Page 8

ÂÆì 4 ( 1226) 3 1 ÐàôÜì²ðÆ - 6 ö ºîðì²ðÆ 2 018 2018 Ãí³Ï³ÝÇ Ó Ù»é³ÛÇÝ ½ áñ³ÏáãÇÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ï Çñ³éí»ó § ºë »Ù¦ Íñ³- ·ÇñÁ: Ì ñ³·ñáí Ý áñ³ÏáãÇÏÝ»ñÇÝ ³ é³- ç³ñÏíáõÙ ¿ ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ý áñ Ùṻɪ Å ³Ù- Ï»ï³ÛÇÝ-å å³ÛÙ ppp0H0pH0pppH0 °p0H0H0pp00pppppppppppN0pppH0ppH0pppppppp°ppH0H0pH00pppppH0pL 0L 0H0pp0ppH0pppppH0pppppBppH00pppH0pppH00ppp°ppppH 0pppppp0ppH0ppKBH0ppp0ppH0ppppB0pp0H0H0pH30ppBpH30pppH00pH0pppH0ppN0pppppH00pp0pppBp0s0H0pppp0ppppp0KB0H0ppH0pppp0s0H0pKBppppp0s0H0ppppppp30°pppppppH0p0pppp00H0pppppKBp0ppp0pppppH0p0ppH0ppppBpH0H0pppppH00pBpH0ppKpppppppH0pH0ppp°pH0pppppppH0pH0pp°ppp0pppppp0pH00pp0pBpH0pppppp0pH0pH0ppH00ppBpppppH0ppppH0H00pppppp0H0p0p0pp0pH0ppBppp300ppH0ppppp30pppH0pBppppppppH0NH00pp0pH0pp0s00H0pBp0ppppp00H00ppppppBpH0p0pppppH00pppp0p°pppppppH0H0ppppppB0pH0ppppppH0ppppH00ppKB0pH0pppppN p0ppH0pppBpppppppH00p0pp00ppppH0KBppppppp0ppp0pH0ppppB0ppppH0pH0pppppppH0ppp°pppppΈ00p0ppppH0ppH30pB0000000氬H0pppppH0H0ppppppp0p°pppppppp0ppppppppppH0Bps0p0H0pppppH0ppppppBppp00ps000pppH0BpppppH0Bp0ppH00pppppH0BppppH0p0pH0pp0ppBpH0ppppppH0pppppH0ppppp°pH0pppppH0ppppH0ppBH0ppp pH00ppppppppppH0pKBpH0ppppH0pp0pppp0p𪂰ppH000ppH0pppppKBH0p0p000pp0p0p0B00ppppppN000s0pppH0ppp0BH H0p0pp0s0p0ppppH00°H00ppppH0ppp0pppp°pp0N0pH0p0ppH0pBp0H0pppp0pp0H0pp0pp0pBpH0pH0ppp0pppppH0BpppH0H H0ppH0ppp0ppKBpp0H0pH0ppppH0pppppBpp0ppNH00ppppH0pppH30pppH30BppH00ppppppH00BH0ppppppppH0p0pppKBH00ppN0ppppH0pH0ppBpH0pppH0H0pppppH0pp°p0ppH0pppH00pppppH0pBppppH00p0ppppH0ppppp0pKBppH30ppppppp0pppp0s0°p0ppH0ppN0ppppp0pppppppppB0pH00ppppH0p0ppN00pppKBppH0H0pp00H0pp0ppppppppBppp0밬ppp0ppp0ppp0pp0KBppppH0p0pppp0H0pppN0Ⱜ0000氬000మ0