Հայ Զինվոր 04-2018 - Page 6

ÂÆì 4 ( 1226) 3 1 ÐàôÜì²ðÆ - 6 ö ºîðì²ðÆ 2 018 г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù»Í³ñ- ·á° ܳ˳·³Ñ« ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù »Í³ñ·á° ܳ˳·³Ñ« êñμ³½³Ý ѳÛñ»ñ« г۳ëï³ÝáõÙ Ñ ³í³ï³ñÙ³·ñí³Í ѳñ·³ñų°Ý ¹ »ëå³ÝÝ»ñ ¨ é³½Ù³Ï³Ý Ïóáñ¹Ý +C ' ܃ w 'w  w  W ̴+ ? tG <7 oWw w + w ? ww  oww + ' G o w ?w +C o wC w o t t+ 4 ؃ ? t c wG Դ+o g: / o g: wwd+ ow / o g: :'ă ot+ wG w  ? t w ? t+ 7w G w  ă? w w 4 t+ W $ ot: w ?O g t+ ?ww g :'ă ot w 'w + w ww ? g ? t+w ԃ / G oww G w + ă w̃/ w t? $C õ: ̴+w ?G g:  G $G õ ?+ oww w w ow :'+ ot W w G w d ̴+Gow g w ?owtԃ ?Դ+owGw ot t $ Ĵ+  $? o w 'ԃG W ? t: ̴+w ? tw < G 'ԃ ?+ wow w w ow + 7 ot g:W ? wowt+ Gg ww wO wg/ 'ow+c Āط go ̃ w 4 wG g +g  ' ? ă gow t+ ow ă g ? tWw TC ̴+õ: w ?G  t C o? ? t' l+w '\ W Ww w ̃gw  +o ww 7 w tG 7 '  ?Դ+ww G <w O w ̃gw ;+'?o tC o w  ? t: w ? +' w ? t / G oww ̃gw +G o? ? t: w ?G ?? ot+w  wG õ g ? t Դ+W ww t t g ăW otw +g g G g / G ot+ go tg +w ? ăg ? tW w 4+o woă  og g +: w ? go tg $ W $ tG T+ w ?w ă oww w _gw + ?w wow G ̴+ got _ wow G +w ă 'w W $ G g /g:+ 7ot w t ?dC ow+ o ̃wd w '+ ' weG w G w+ wG w G  ?o w WĴ+ t' w ' Gw w w ' Ĵ+o tg w 'ԃ g w ? \Wtg+ W $  ? t w? g g: w+ Gow ? ? 7 w g w ' + W  ? tG w g w +wwo t_ w g̃ ?g+? '+c ? ă g w <w w $ w + o 'w G o w ? 7w ?+ 7w ̃g 4 W 7w ̴+ w w ă w g o t 'g + ăG W w ?w goԴ+w+c O $ t? $G go ?w (+C@ wo t+w / ă t o w+ 'o Ѓ w ? t+w 4D w +g g t g w <+w ?w G w G ?Gw? o+7 G oww + ot g w w? w ? t t+ ? tGWd gă? w w 'ԃ ̴+g w ?w G ww t g ? o '+G g + owwg ăw ot gowt+ o$: t Gd̃ ăg w + $ wG W w ?w  t o +G W w ?w t tGw ot $+g  w 'ԃg ăwwow  ̴+ Ow 'ԃ / G 4g ă ̴+ w o tg 'g  tG Ĵ+t gG o w O 4g ăo + W: ow ăGw ă Otg +o ̃C o wdG g 'ԃg ăG l+ w 'o t go tG 7w + w ow GWoww +G gtԃG+ o G W w ?w wGGw ̴+ă W G w $g ăG ă +w c oă w w $ w + ? tG g ' w c w w + oww ot ? g + w̃wG ă/o tG o w+C@ { s k p+ owtԃ ow : ow w+ 7w ̃gw o tG o? ? t+_  ow 7 W?d t+g ă ow g ?o w ++ t ̃G g / G ot+ w d W ' T+g ăW  ?w w w ot+ w̃w w ? 'w ? o 7owt+ԃw g ̃g ăG W w ?w + owt +  ̃ c 4G o w ? t+  g̃gw /o tG ̴+g g w: d w ă ww $+G w 'ԃg ă: w ?G o g: +g ă  G o W: ow ,+ w g ăW G g /g: 7Դ+o g: g w ? wo g: g ăG +w g w G owg 'w ̃gw + wG o w+ g ăG w w w w+/ wt G G <+C wC õ: w ?:'ă g ̴+s +  k p+ {s +C ' w ? w +c < ă  C õ W wԴ+o uc 4 W wgWO w d + w GT g  ă ăG W ̴+w <wg $ ă ă ? w ' +G o w ? 4W gG 7+? W w 'ԃ G g /g: $ ă? w ܴ+w $ă w w ă? :ww w +_ ? t oww ̃wwow+ G w 'ԃg <Wt g ă ̴+ăg owG ̃g ă w +ă ̃ g w ? G wg wԴ+ow ă7w 'ԃ ă   | ȴ+ t S ' C W w ?w +ă  ̃G  '+ t w? , ? wo tG ?g+w g w ?ԃ w go < w̃g +W t  ̃gwăG +g G   g wd ă $+/ oă $g ?o t:w ? wtt+ +C ă ot ww  ̴+? w wW +G otco t g +w G w oww ̃g +?ă:w ?o tt wG g + w ? ww ăW ? ̃c 4G o w ̴+? w g _ ? w + g _ ? g ?w tG lWĴ+ G ă ?w w̃? t+ O  ' tG ăܴ+o G l w g ̃ g o t+ g w g w ̃ w ?w Ĵ+ g (ă ? w w <Gwt :+'̃ g _ ? g ?w ̃ wĴ+wă  4gG l Ww ? s t+_ ? ̃g w ? $ 'w _ ? ̴+ g w c ' o ̃ g'o o o$g Ĵ+ ? w oԃ /' ? o+ g w  g̃G ̴+ ?ow w w? g w +g 4_ w G +  gԃ / w  w + ? ăԃ ? g w? ̴+ Է go ̃ ' ̃ : o wt l+ă G'_d +? t ' /w Gd wK +/ w  C õ: w ?:+'ă g w ?w  ww t