Հայ Զինվոր 04-2018 - Page 5

ÂÆì 4 ( 1226) 3 1 ÐàôÜì²ðÆ - 6 ö ºîðì²ðÆ 2 018 ²ØöàöìºÈ ºÜ 2017é ²ð¸ÚàôÜøܺðÀ ÐáõÝí³ñÇ 26-ÇÝ ÐÐ äÜ í³ñã³Ï³Ý ѳٳÉÇñáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇÝ ÏÇó ÏáÉ»·Ç³ÛÇ ÝÇëï« áñÇ ÁÝóóùáõÙ ³Ù÷á÷í»É »Ý 2017é ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ áõ ݳ˳Ýßí»É ÁÝóóÇÏ ï³ñí³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³Ý»ÉÇùÝ»ñÁ: гÛÏ³Ï³Ý »ñÏáõ ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝ»ñÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ÷áË·áñͳÏ- óáõÃÛ³Ý »õ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³¹ñÙ³Ý ßñç³Ý³- ÏáõÙ ÝÇëïÇÝ Ù³ëݳÏó»É »Ý ݳ»õ ä´ Ññ³Ùϳ½ÙÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇ :<9+;898|::8r 898<+<;<;:;\9#r :;\::;\99+<8+<9 :+<;:+09+<;:+<8+<9 +;R +:;+<9+<:+<;+<98|9 :\+<:;+<::+<8+<9:;RЬ8<9+<9* 9+<;:+<8+<9 9+;8<+<:\+<9:;\8<9+<9 +<;+9:;\9;9+;8r +;P+<:+<:|8|8+2 +<9+88|;9+;8r :+;+<+;9+<8 98|99+<8+<9 9+<9Ь:+::;R ++8:;\9;<:: 9+<9++: + +8+8 9 9 +: ;B +|88+<::; 9:+2Ь8r :\+:* +|+9+;+<8+|9++<:\+: 9:::+: 9 +<8:9+<98*2 ++Ь8:;\9;<:;\9 99:+8 +* :; +<9;<+<8 :;\::;\99+<8+<9 :+<;:+2 9;Ь:|+<9+<8:;\9 :\8+<9+<98|9 8+<;+|:: 9+<;:;\9+<8:+8 +9 +:;;+Ь;8r :\+<:;+<:::;\8<9+<9* +8|9::;+<8+<9 8+<;+|+<:\+<9:;RЬ8<9+<9 :<+<;|:;:98|:<9+;8|* :;\::;\99+<9+<;:+<8+<9 89+8|;9+Ь;8r 8+<:+<;9+<9 +<;+9:;\9+<:+::;\8<9+<9 +<:+<:+8 +<;92Ь;+<;<9+<98* 9+<;:+<8+<9 9+;8<+<:\+<9:;\8<9+<9 8;9+<9Ь:\+<99+<99+;8r +;R +<9;+<98|9+<8+<9 8+<::;\9;<9+;8r 8+<:+2Ь;+8+<+|:;89+<99 :;\9\9\:+<8 +<98+<:+<9;9+;8++8:;\9;<9+;:: 9+<9++: +9 +8+8 9+<+;R :\+<9::\+<9:;RЬ8<9+<9 9+<8+<;+<;8r :+9\+<8+<89+;8* ::;+;* 8:: 9+<9+2Ь:\+<:+<:8+<9 :;\9\9\:;\8<9:;\99+;8|* 9+;8+<9+<;<;+8 +9У#|8<* 898<+<;<;:;\9 8|;+<8+<9+<;<:+<8 98|:|:;<+<::;\9Ь9+;9 :;R +<:+<:|8|8+2 +<98+<:+<9;+<98|9 :;\9\9\:;\8<9:;\99+;8+,9;|:;|8|:2 8::;:;\9 9 9 :\+<9::\+<9:;\8<9+<9 9+<8+2Ь;+<; :8|+|+9 :+<;+|:9+<99 89++|8+8 +* :; 9+<98+<8+<9 +8rЬ9:;\8\8 :\+<:::: 8+<:+<;+8 + 8|; +<::|+;R +;:+<8 89+8|;Ь9+;8* 89+ :;:;\9* 89+<9;8r +9 8::<:+8 98r 9+<;; 9:; :;R +2Ь;<+<:8|8 8;+<+|;+; 9+<8+<;+<; :+<;+|:9+<98 9+9:+8 +*:;#|828 9+<:8+<:\+: 8+<;+;\:; :+<;8r +; :\+<9:Ь:\+<9+<8+<9 :8:;:8|9 :+;+<+;:9R ;;+9:+;:;\8<9:;\99 +<9Ь:9\:|:;\8<9+<9 :+;+<9+<9+8:;R +;R +8|9::;+<8+<9 8+<:+<9:;RЬ8<9+<9 :;R +8|98+<:+<9:9\8r 8+<;+|+<:8|9|+<88r 9+<:8|9 9:;+<:+<9;<;+<98|9 +;:;\98<9+; :+<99+<9+8:;R 9+<9+<;+ 9+;8|8+<9+<9 +<;+;+<; 9+<9; :+<;9+2Ь98 9 9 +8|9:+<8 :;\8\+;8|9 9:8|;+<+;+8 +9:: 989 +:8+<;8|9 9+<9+<;8\+; 8\98+<8+<9Ь:+<;;+<::;:;\99+; * +|:;\9;* 8\98+<8+<9 99:;RЬ8<+;* 89+<9;8r :\+<;+<+|+<9+; *|8:;\9:*b 99+2Ь8:;\8<+<98|9* +|8|:+<8+<9* 8;8<+<8+<9 98|99+<+Ь;+<98r 98|:|:;<:: 9:;\;:r 9+<;9:;\; +<9:+<9:;\98\98+<8+<9 :+<;;+<::;:;\99+;9 :;R +|:;\9;8;|:8+<9;<:+8 + 9 9 +: ;B :+<+9+<8\98+<8+<9Ь8+<:+<9:;\8<9+<989 :;\9:+<;8r#R8|9 9 9 :L9 ++9\:;+<9;8r *8\98+<8+<9 +|:;\9;8r 8+9:;:9+<8+<9 +<++2Ь9:;\9 +8|9 :\+<9::\+<9:;\8<9+<9 9+<8+<;+<; :8rЬ+|+9 :+<;+|:9+<98* ;|:89+<8+<;+<; +,;:+<8++<:8<9+<98* :+<+9+<8\98+<8+<9 :+<;:<:;RЬ8<9+<9 :\+:* ;|:8+|9++<:\+: +l+<9+<9+ 9 ::Ь9+<998|:9+<98* +<;9<;+<::8|9|+<9 ::\+<9+;*8;+<+|;:9\9+;9 9 :L9 :+<+9+<8\98+<8+<9 :+<;:<:;\8<9+<9Ь:\+:* ;|:8+|9++<:\+: +l+<9+<9+ 9 ::9+<9Ь98|:9+<98 9+;8+<9+<;<;+;2 9:8|;+<+;:+<8Ь:;\8\:+<;;+<::;:;\99+;8* +;+<9;2 88|;+<:9+<9Ь+<:+<99<9+<9+<:8:;\8<9:;\99+;9 :;R +|:;\9;8p+<989+<9 8+<;+|8*8+<;:9R +9; +<:+8* :; +<9: ;+<9+<88r * +<9Ь:+<9+<;<+<988r 9:8|;+<:::;\8<9:;\9 ++:*: :<+;+9\+8 :+<+9+<8\98+<8+<9 :8:;::;\9 9+<;+Ь8+<9;2 :;:+<;<+<::;\8<9:;\98* :\+<:;+<::+2Ь8+<9:;\8<9:;\98* +<9+<88|9 ;+|:+<8+<; 88|9+889+<: 8+<;*:; + +: 9++ 9+<:+<8 ;+|9:;\8<9:;RЬ98 +<:+<8+<98|9 +<;8\+;+<::; +* 8|9:<8r 8+2Ь;8|;9 8|:8+<:\+: :;\9+9 9+; 9:::\8|:+<89+;8*:+<99+<9+<9+;92 +|9:;\9\+;8r :;\8\9+<::+<::;RЬ8<9:;\99+;8 8+<;*:; + 9+<* +<99 ;|+<::8* :;+,9+;+<++<:9+<8:: ::;<8|+<8+<8+<9 8;+<+|;+;8|9* 9+2Ь8+<;+<;8 8+<;+;\:;+8 + +<;<+<:8|8 8<+<;|+<9;<8|8:;\8<9+<9Ь:8+:;\9;:: +|:;8:9R +8|98+<:+<9:9\9+;8r +<:\+<9::+<+rЬ;:;\8<9+<9 98|99+<+;+<98r +|:;8:;\9+:;\8<9+<9 9+<;:;\9+<8+2Ь8+<9:;\8<9:;\98 9 8|99+<+;+<9* :;8 ;8|9+<9:+<8+<9 ;+|9:;RЬ8<9:;\9 + ;<:;\;<+<+;:;\9 9+<9;+98|;8r :\+<9::\+<9:;\8<9+<9Ь8\+<9+<9+<8 9+;::+<;<+<8 8+<9 9+<99+<9++<9:;\8<9:;\9Ь9<+:; +;+<8 +8|98+<:+<9:9\9+;8r 89:+<98|;9+;8|9Ӣ 8:;\8Ь:+8 + 9+<+;R +:9:+<8 +;R +<:+<:|8|9 8+<;+|8r 9+<99+<9++2Ь9:;\8<9:;\9 :;\9+;<:9R +8|98+<:+<9:9\9+;8r +<9;8<+;\+<9 89:+2Ь98|;9+;8r 9+<8+<::;9+<9 9+<;;<8:8|+|+9 :+<;+|:9+<98 8::+8 + 9+<+;R +<:+<:|8|8+<9:;\99+89+<;8:9R ::;<8|+<8+<8+<9 9:; :;R +<;<+<:8|8 8;+<+|;8p9+<:8|9* :;8 +98<+<+;:;\9 + 9+<8+<;+<99+;8r 9<+:;+;Ь9+<9 99+<;+<::;:;\8<9:;\9 +8|98+<:+<9:9\9+;8r 9+<9+<;* 98rЬ:\:8<+;+<98|9 :+<;8+<::;9+<9 +<99+<8+<++:R :\+<99+<9Ь9+;::Ӣ 8;+<+|8|;8 9:;\::: 89+;8+<9+<;<:8r 9 9 8+<:+<:+2Ь;:;\8<9:;\9Ӡ8 :: :\+<9::\+<9+<8+<9 +|+;+<:+::<:;\8<9+<9 9\+8+2Ь:+<;8|* :+<;8|9 +<:+<99<9+<;<+8 + :+<+9+<8;8<:;\8<9+<98 :+Ь;+<+;:9R +<;+;|:8:;\99+;::* :;:9;2 9+89+<;88 :;:+8+ 9:98<+ 9+8;:99+<98r +<9:+<9 :+<+9+<9+<;++<8+<9Ь:+<;8\+<;+<98v 9:; :;R +|+;8\+<9+<9+<8+<88|;2 :\+<99+ <99+Ь;:: :;\::;\99+<8+<9 9+<9+<88|; :+9\+<;|:8:;\8<9+<9â +,:+2Ь:|8|8+<9:;\9 8:+;+<8+<::;\;<:8r +;R 8:+;+<+8|9:8r 9+<+;R :+<+Ь+|+9 :+<;+|:9+<98r +<9:+<9 :+<+9+<8+<9 9+<9+<8:+<;+<989+<8+<;+<; :+<;+|:9+<98 98|::8r 9+<:9+<88|;<9+;8|9Ь9+<+;R :+9\+8+<;<;+8 +* :; +<9+<88r +<;+8|+<8+<9+<;<9+<9Ь9:8<9+<99+2 8;+<+|8|;9 +<;++9 :\+<:;+<:: + +;R 9+;8+2Ь9+<;<:+8 + +;8;8r 9\+8+<:+<;8|9Ӣ +,99 9+<8+<:+::;\9 + +8|9Ь:+<8 :;\8\+;8 9+<:;<9+8 9:; :;R +<;<+<:8|8 9+<8+<;++<88s8:8++|8|+<98r 98|::8r +<:+<;:8|9 9 9 :\+<9::\+<9:;\8<9+<9Ь9+<8+<;+<;8 :L+<::: +;:99+; + 9+<99<9+8 8+<:+<+|:;\99Ь+:;+<98|+<::;:;\99+;8|* +:;+<9+<:+;8r :;R :::;+<+<8\+2Ь9:;\99+;8r 9;+<9+<9+<:+<;9+;8|9Ӣ +l+;+<:+::<+<8+<9 9+Ь++<89+;:: :;R 8:;9;++<99+<8+<9 9:+;9+;:: :\+<;+|+;RЬ+<:;:+8 +9 9+<+;R +<;+88|9\9r 8+<:+<9:;\8<9+<9 +<:<;8r 89Ь8+<8 98r 9+<;; ::\+<9+;+L8\98+<8+<9 :+<;;+<::;:;\99+;*9 9 +: ;B :+<+9+<8\98+<8+<9 8+<:+<9:;\8<9+<98:+<;;+<::;:;\99+;8r 98r 9+<:8 8+<;:9R +9;;+|:+<+|:;8+8 ++<9:+<98|9 :\+<99+<99+;:;\98l; 8::;:;\9 +l+<9+<9+ 9 ::9+<998|:9+<99Ь+<:+<;2 9+<** :; 9:8|;+<+;:+<8 9+<;8\+<8+<9Ь:+9:+|+9 :+<;;+;8* +<9++|+<9+<;<9+<9 * +<;Ь9+::+<8+<9 99:<+<::;\8<9+<9 +<:\+<;+<:9+;8*:;\8:;+<9<+<99+<98|9 9+:+<+::9+<9 :+<;;+;8*8+<:;+<::; +<8::;:98|:2 :+<;;+<::;:;\99+Ь;8* 98|:+<9+9+;8r 89+<9;8r 9:98|::;8|9+|8|*+<:::9+<: 9+;+<;89+<9 9+<9+<8+<;+|+;8 *99:;\: :+<;;+<::;:;\99+;8 +8|9:+<8 :;\8\+;8p:+<+9+<8\98+<8+<9 8+<:+<9:;\8<9+<9 +<98+2Ь:+<88|;<9+;8r 98|:|:;<:: +;:+8:;R +9 +<98+2Ь:+<9;+<98|9 :8|9|+<88|* +<:\+2 +<98:+9 9::Ь:\8|:+<89+;8|9Ӡ:L+<9::\+<9:;\8<9+<9 9+2Ь8+<;+<; :8|+|+9 :+<;+|:9+2Ь98 8;+<+|;:9\9+;8r 9+:9+<9+8|:\9+<99 +<:+<;<* :;8:: +,9:|+8+:8|;2 9+; 9+<9;+Ь9+<88|;2 9+<9; :+<;9+<98:+;:|+;: 8|; 9+: 9+<9+8|:RЬ9+<9 8\+<9+<9+<8 :\+<:;+<:Ь:+<8+<9:;\8<9:;\9 + 9+<9:9+8+8|9:+<8 :;\8\+;8r 9:::\8rЬ:+<8+<98|9 9+<9+<8+<;+|:;\9;+|:+<+|:;8+8:;P9+<9+<;9:8|;+<+;+8 :;\8\:+<;;+2Ь::;:;\99+;8r 98r 9+8 89+2Ь;+<9+<8 9+<8+<;+<8 8:Ь:+;2 +<;+;+<;8|* 9;+2 +|:;Ь8:;\9+:;\8<9+<9 * :+;:|8|98|:* 9:: +<:\+<+|+<9:;\99 +<9+<::+<9 +<9;<8r 9+<:8|9*:L+<;:9 :+<;9+<98 +;8+<; :+<;8|9+; 98rЬ+<;<9+<8 9+<9+<9+|9+;:;\9 ++<9\::;\9 + +<::9RЬ:|+<:\+<9+<8+<9 98|99+<;89+;8r 8+<:+<:+<;Ь9+<9 89+8|;9+;::Ӣ 9+<:9+<+|8|::;+9 9+<9Ь+8|:+<9:;\9 + 98r 9+<;; 9+9\8|9+<8+<::; 8+<+Ь9+<8+;:\:;\8<9:;\99+;8r +<9++<9 ;,+<::; :;Ь:8r 98|9:2 ;;: 9 +<9+<::+<9:;\9 :<8r +9\+8* +<9;0:\+<99+<9+<::;:+8 +9;* :; +<9:\+<99+<9Ь+<:+<:|8|8+<9:;\9 8+<9;<+88r 9+<9;+98|; :L+:; ++<:+8* :; :+2 98|+<8 ;+|9:;\8<9:;\98 :<+ +,;++9Ь9 +<9+<::+<9 + 9|+<9+<:\+<;9:+8 *|9+<9+;*`:+:+<88r :+<;;+<::;:;\98* :;8 9+<: +<99Ь;+<8\+9: + +<8::;:99+<9 * :;\8\9+<9 8+<+Ь9 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,99+<8+;:\9+<9 9+<9+<; +8|9:+<8 :;\8\+;8r 9+2Ь9+<8+<;+|:;\9 98|9:2 ;;: 9+9; :<:;\9+8|9; +<9+Ь:\8|:8r :+<;;+<::;:;\99+; * 98|9: ;+|:+2Ь+|:;8:;\9 +8|9; ;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9 98|:+<9Ь++<9:;<9+;8r 99+<;+<::;:;\8<9:;\99+;8 +,98\9+;8:;\:8 888|98|* 9+88 :\+<;:9 :+<;9+<99 + :;RЬ9\+<;8+8* 99:;\:8* +<::9\:|+<:\+<9:;\8<9+<9 9+2Ь8+<;+<;:;\8<9+<9 98|:|:;<::Ӣ 98|9:<+;R :+<;+Ь:+;:r 9+<9+<8;+<8 888|9+9 8+9:;:9+<8+<9Ь888|98|8+<8+<9 9+<::\8|:+<88 * ::+;|+<9+2Ь8+;:8r 9:::\8|:+<889+<8+<;+<;8 8::+;2 9+<* :+<+9+<8\98+2Ь8+<9 :8:;:8r +<:+<:|8|8+2 8;+<+|;+;8|* 89+8|;Ь9+;8r * +<:\+<+|+2 :\8+<99+;8r 9+<:8|9*8 9+9+<9:;\; +<:9+<9 :+<+9+<8\98:;RЬ8<9+<9 98+<:9+<9 8+2 9+8 :;\9+<+;:;\8<9:;\9Ӡ+,:+<:|8|8+<9:;\9 :;\9+9; 8;+<+|;+; +;*+<9:;\9*9:; 8+9:;:9+<8+<9 888|98|8+<8+<9 9:::\8rЬ:+<88r 8+<::;\;<9+<9* +9\+<8 9:::\8|:+<89+;8p:+;+<+8|99+<9 * +;+; 9+<;++<98|9 9:::\8rЬ:+<89+;8|* :+<;++98|:8|* +L+;+8r * :8|:8|+<98p;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9 :;\8\8+9:;:99+;8r 9+:98|+<::;9+<9* :;8 8<:;\98 8:+2 +<:+88r +<;9<;:;+<88r 8+<:+<9:;\8<9:;\9 9+<::;\;<+8 8|9:<:\+:;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9 9+<8:<:;\8<9+<98* +<99:\+:+8 +8|98+<:+<9:9\9+;8|9* 9;+<9;2 89:+<98|;9+Ь;8r +<9++<99+;8|9* +8|99+<99+<9++<99+;8|9 *:8:; +<99 89+;8|9 :;:9; ::\+<:+<;8::;\9+9 +8|9:+<8 :;\8\+;8r 9:::\8|:+<89+;:;\9:L+,9:: 9+,8,+; 8 9 +,98 9+,+l: 9+,9