Հայ Զինվոր 04-2018 - Page 4

ÂÆì 4 ( 1226) 3 1 ÐàôÜì²ðÆ - 6 ö ºîðì²ðÆ 2 018 гÛÏÁ« ¸³íÇÃÁ« ¸³ÝÇ»ÉÁ« ²í»ïÇëÁ« ޳ѻÝÁ« ²Éμ»ñïÁ® Ù»ñ ÙÛáõë ïճݻñÁ ²åñÇÉÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ³Ù»- ݳͳÝñ íÇñ³íáñáõÙ ëï³ó³Í ½ÇÝͳé³- ÛáÕÝ»ñÇó »Ý: Üñ³Ýù ³Ýó»É »Ý íÇñ³Ñ³- ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ« í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý μáõÅ- Ù³Ý Í³Ýñ ßñç³ÝÝ áõ ß³ñáõݳÏáõÙ »Ý å³Ûù³ñÁ Ïáñóñ³Í ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ í»ñ³- ϳݷݻÉáõ« ÉdzñÅ»ù Ï»Ýë³Ï»ñåÇ í»ñ³- ¹³éݳÉáõ ѳٳñ: ²åñ»Éáõ ÑáõÛëÇó ÙÇÝ㨠³å³ùÇÝí»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõݪ ³Ûëå»ë ϳñ»ÉÇ ¿ μÝáõó·ñ»É Ýñ³Ýó ѳٳñ Ýáñ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ: ºñ¨³ÝÇ Ï»ÝïñáÝáõÙª §Ð»- ñ³óǦ ÃÇí 1 ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇ- ñÇ Ù³ëݳ߻ÝùáõÙ (ºñ¨³ÝÇ ³é³çÇÝ ù³- Õ³ù³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹³Ýáó)ª μ³óí»ó гÛñ»- ÝÇùÇ å³ßïå³ÝÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ: ´³óÙ³ÝÁ Ý»ñϳ ¿ñ ݳ˳·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ: ܳ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ« ºä´Ð é»Ïïáñ ²ñÙ»Ý Øáõñ³¹Û³ÝÇ ¨ ÙÇ ß³ñù μ³- ñ»ñ³ñÝ»ñÇ áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùμ ßñç»ó í»ñ³- ϳݷÝáÕ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ« ͳÝáóó³í Áݹ³Ù»ÝÁ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ùëáõ٠ϳï³ñí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ« ݳ¨ Ï»ÝïñáÝÇ ½³ñ- ·³óÙ³Ý Ñ»ï³·³ Íñ³·ñ»ñÇÝ: ܳ˳·³- ÑÁ ½ñáõó»ó Ï»ÝïñáÝáõÙ ³ñ¹»Ý ÇëÏ Çñ»Ýó í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý μáõÅáõÙÝ ëï³óáÕ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ å³ßïå³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ¼ÇÝѳßٳݹ³ÙÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³- Ï³Ý μáõÅÙ³Ý Ýáñ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý Ï»Ýï- ñáÝÝ ëï»ÕÍí»É ¿ ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý μÅß- Ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¨ å³ßïå³Ýáõ- ÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³·áñͳÏóáõ- ÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙª гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³- ˳·³ÑÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùμ ¨ μ³½Ù³ÃÇí μ³ñ»ñ³ñÝ»ñÇ áõ ³Ýѳï ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí: ²Ûë ·áñÍáõÙ Çñ ϳñ¨áñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ ¿ áõÝ»ó»É §²ç³ÏóáõÃÛáõÝ íÇñ³íáñ ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ ¨ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ѳßٳݹ³ÙÝ»ñÇݦ ѳë³- ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ гÛÏáõÑÇ ØÇݳëÛ³ÝÁ: ²åñÇÉÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá Ù³ñï³- Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï íÇñ³- íáñí³Í ½ÇÝíáñÝ»ñÇ μáõÅáõÙÝ ³ñï»ñÏñáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ Ï³ñ« ù³ÝÇ áñ г۳ëï³ÝáõÙ ·áñÍáÕ í»ñ³- ϳݷÝáÕ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ ѳٳå³- ï³ëË³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ÇÝ: سëݳ·»ïÝ»ñÁ ϳٳíáñ³Ï³Ý ëϽμáõÝ- ùáí ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÑáëåÇï³É ·Ý³óÇÝ« ëÏ- ë»óÇÝ ³ß˳ï»É íÇñ³íáñ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ Ñ»ï: Þ³ï»ñÇ Ñ³Ù³ñ ½³ñٳݳÉÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ ·ñ³Ýó»óÇÝ: ÜÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ ûñ³- ϳñ·³ÛÇÝ ¹³ñÓñÇÝ Ð³Û³ëï³Ýáõ٠ѳïáõÏ ½ÇÝѳßٳݹ³ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ݳ˳ï»ë- í³Í í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ÑÇÙ- ÝáõÙÁ« ÇÝãÇ ßÝáñÑÇí Ñݳñ³íáñ ÏÉÇÝ»ñ ß³ï ¹»åù»ñáõ٠ϳÝË»É Ñ³ßٳݹ³ÙáõÃÛ³Ý ³é³ç³óáõÙÁ: ¶³Õ³÷³ñÝ ³ëïÇ׳ݳ- μ³ñ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¹³ñÓ³í ѳٳÅá- Õáíñ¹³Ï³Ý ç³Ýù»ñáí« ×Çßï ³ÛÝå»ë« ÇÝã- å»ë Ù»Ï ¹³ñ ³é³ç 1-ÇÝ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ: ²ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ Ýáñ ó÷ ëï³ó³Ý« »ñμ Íñ³·ñÇÝ Í³Ýáóó³í ¨ ѳٳå³ï³ë- Ë³Ý Ñ³ÝÓݳñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ ïí»ó ѳÝñ³- å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁª Ýß»Éáí« áñ Ï»ÝïñáÝÁ å»ïù ¿ ¹³éݳ ½ÇÝ- ѳßٳݹ³ÙÝ»ñÇ μáõÅٳݫ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ í»ñ³ÇÝï»·ñÙ³Ý ÙÇ- ³ëÝ³Ï³Ý Ñ³ëó»: ²ÙÇëÝ»ñ ³é³ç ëÏëí»ó ß»ÝùÇ í»ñ³Ýá- ñá·áõÙÁ: ²ÝÑñ³Å»ßï ·áõÙ³ñÇ ³é³çÇÝ 4 È³í³·áõÛÝÁª É³í³·áõÛÝÝ»ñÇÝ ´³óí»É ¿ Ð ³Ûñ»ÝÇùÇ å ³ßïå³ÝÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý Ï »ÝïñáÝÁ Ù³ëÁª 5 ÙÇÉÇáÝ ¹ñ³ÙÁ, Ñ»Ýó ½ÇÝíáñÝ»ñÁ ѳí³ù»óÇÝ §´³- óÇÏ ½ÇÝíáñÇó¦ μ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ³ÏódzÛÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ: ²ÛÝáõ- Ñ»ï¨ ëÏëí»óÇÝ Ñ³Ý·³Ý³Ïáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÁ« ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý μÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ é»Ïïáñ ²ñÙ»Ý Øáõñ³¹Û³ÝÁ Ïáã ³ñ»ó ݳËÏÇÝ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇÝ áñáß³ÏÇ ·áõ- Ù³ñ ÝíÇñ³μ»ñ»É ÁݹѳÝáõñ ·³- Õ³÷³ñÇ Çñ³·áñÍÙ³ÝÁ: ÆÝùÝ ¿É Çñ ϳï³ñ³Í ÙÇ ù³ÝÇ íÇñ³Ñ³- Û³ÏÝ»ñÝ »Ý: лñó·ñÙ³Ý Ñ³- ïáõÏ Ï³ñ· ¿ Ùß³Ïí»Éª ѳßíÇ ³é- Ý»Éáí« áñ ó³ÝϳóáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ ϳñáÕ ¿ Ù»Í ÉÇÝ»É: ²ÛÝ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ μ³ó³ñÓ³Ï ³ñ¹³ñ ¨ ó- ÷³ÝóÇÏ: λÝïñáÝÁ ϳñáÕ ¿ ÁÝ- ¹áõÝ»É ÙÇÝ㨠30 ëï³óÇáݳñ ÑÇ- í³Ý¹Ý»ñÇ« ³Û¹ù³Ý ¿É ³Ùμáõɳ- ïáñ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ« áñáÝù ã»Ý ·Çß- »ñ»Éáõ Ï»ÝïñáÝáõÙ: ì»ñ³Ï³Ý·- ÝáÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ½ÇÝѳßٳݹ³ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¿« μ³Ûó ³Ûëï»Õ ϳñáÕ »Ý μáõÅáõÙ ëï³Ý³É ݳ¨ Ù³ñ¹ÇÏ« ïáõÃÛ³Ý ·áõÙ³ñÁ ѳïϳóñ»ó