Հայ Զինվոր 04-2018 - Page 2

ÂÆì 4 ( 1226) 3 1 ÐàôÜì²ðÆ - 6 ö ºîðì²ðÆ 2 018 ä³ñ·»õ³ïñÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝ Ü³Ë³·³ÑÁ Ù³ëݳÏó»É ¿ êáõñμ ê³ñ·Çë ½áñ³í³ñÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ý ûñí³ ³éÃÇí ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ« ¼àô ·»ñ³·áõÛÝ ·É˳íáñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ å³ßï- å³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ¨ ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï î³ñáÝ Ø³ñ·³ñÛ³ÝÇ Ñ»ï Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý êáõñμ »Ï»Õ»óáõ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý Ñ³Û- ñ³å»ï³Ï³Ý ûÙÇ ³é³çÝáñ¹³ÝÇëï êáõñμ ê³ñ- ·Çë »Ï»Õ»óáõÙ Ù³ëݳÏó»É ¿ êáõñμ ê³ñ·Çë ½áñ³- í³ñÇ ïáÝÇÝ ÝíÇñí³Í ѳݹÇë³íáñ ÙÇçáó³éÙ³- ÝÁ« áñÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ûÙÇ ³é³çÝáñ¹³Ï³Ý ÷á- ˳Ýáñ¹ ·»ñ³ßÝáñÑ î© Ü³í³ë³ñ¹ ³ñù»åÇëÏá- åáë Î×áÛ³ÝÇ Ñ³Ý¹Çë³å»ïáõÃÛ³Ùμ: ØÇçáó³éÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ« Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ« »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ« Ññ³íÇñÛ³ÉÝ»ñÇ ¨ ѳí³ï³óÛ³É ÅáÕáíñ¹Ç Ù³ë- ݳÏóáõÃÛ³Ùμ ïñí³Í ê©ä³ï³ñ³·Ç ³í³ñïÇÝ »Ï»Õ»óáõ٠ϳï³ñí»É ¿ ë³ÑٳݳÛÇÝ ·ÍáõÙ Ù³ñ- ï³Ï³Ý Ñ»ñóå³ÑáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë ³é³ÝÓݳå»ë ³ãùÇ ÁÝÏ³Í å³ñï³¹Çñ ųÙÏ»- ï³ÛÇÝ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ ûñÑÝáõÃÛáõÝ Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñμ ¾çÙdzÍÝÇó μ»ñí³Í ê©ê³ñ·ëÇ Ù³ëáõÝù³ÏÇñ ³çáí: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ¹³ÑÉÇ×áõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ùë³Ý»ñÏáõ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ å³ñ·¨³ïñ- Ù³Ý Ñ³Ý¹Çë³íáñ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ: ¼ÇÝͳé³ÛáÕ- Ý»ñÇÝ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý Ã»ÙÁ å³ñ·¨³ïñ»É ¿ êáõñμ ê³ñ·Çë ½áñ³í³ñÇ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý Ë³ã-½³ñ- ¹³å³ïÏ»ñÝ»ñáí: гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ ßÝáñѳíáñ³- Ï³Ý Ëáëù ¿ ÑÕ»É ê©ê³ñ·Çë ½áñ³í³ñÇ ÑÇß³ï³Ïáõ- ÃÛ³Ý ûñí³ ³éÃÇí: ))) ܳ˳·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ßÝáñѳíáñ³Ï³Ý ËáëùÁ ê©ê³ñ·Çë ½áñ³í³ñÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ý ûñ- í³ ³éÃÇí êñμ³½³°Ý ѳÛñ« êÇñ»ÉÇ° ½ÇÝíáñÝ»ñ« гñ·»ÉÇ° ÍÝáÕÝ»ñ ÞÝáñѳíáñáõÙ »Ù μáÉáñÇë êáõñμ ê³ñ·Çë ½áñ³- í³ñÇ ïáÝÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ: ´³ñÇ ³í³Ý¹áõÛÃÇ Ñ³Ù³Ó³Ûݪ ³Ûë ³Ý·³Ù ¨ë ѳí³ùí»É »Ýù ³é³ç- Ýáñ¹³ñ³ÝÇ Ï³Ù³ñÝ»ñÇ Ý»ñùá« áñå»ë½Ç Ù»ñ ³ÕáÃùÁ ÑÕ»Ýù ³é ²ëïí³Íª ³Õ³ã»Éáí« áñ ݳ å³- ÑÇ« å³Ñå³ÝÇ Ñ³Ûáó μ³Ý³ÏÁ« Ñ³Û ½ÇÝíáñÇÝ áõ ëå³Ý»ñÇÝ« áñå»ë½Ç ÙÇßï ˳ճÕáõÃÛ³Ùμ å³ÑÇ Ù»ñ ëáõñμ ݳѳï³ÏÝ»ñÇ Ñá·ÇÝ»ñÁ: êáõñμ ê³ñ·Ç- ëÁ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ áõ ëÇñ³Ñ³ñÝ»ñÇ μ³ñ»ËáëÝ ¿ñ« ÇëÏ μ³ñ»Ëáë ÉÇÝ»É Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ÉÇÝ»É ÁÝï³ÝÇù ϳ½Ù»Éáõ ûųݹ³ÏáÕ: ÐáÕÁ« ѳÛñ»ÝÇùÁ« ÁÝï³ÝÇ- ùÁ å³ÑáõÙ »Ý áõÅáí« Ñ³Ùμ»ñáõÃÛ³Ùμ áõ ïáÏáõÝáõ- ÃÛ³Ùμ: êáõñμ ê³ñ·ÇëÁ ³ÝÓÝáõñ³ó ½áñ³í³ñ ¿ñ« ¨ μ³½áõÙ ë»ñáõݹݻñ ¹³ëïdzñ³Ïí»É áõ å³Ñ»É »Ý Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùÁ Ýñ³ û·ÝáõÃÛ³Ùμ« Ýñ³ ûųݹ³Ïáõ- ÃÛ³Ùμ« ¨ ݳ ÙÇßï û·ÝáõÃÛ³Ý ¿ ѳë»É ß³ï ß³ï»- ñÇÝ Çñ»Ýó ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: êÇñ»ÉÇ° ½ÇÝíáñÝ»ñ àõ½áõÙ »Ù« áñ ¹áõù Ùßï³å»ë ·Çï³Ïó»ù« áñ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇ ³Ñ³° ³Ûë ѳïí³ÍáõÙ Ó»½ ¿ μ³Ëï íÇ׳Ïí»É å³ßïå³Ý»Éáõ Ù»ñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: Æñáù« ¹³ μ³Ëï³íáñáõÃÛáõÝ ¿« Ù»Í å³ïÇí ¿: ºí »ë ßÝáñÑ³Ï³É »Ù Ó»½« Ç ¹»Ùë Ó»½ª 2 ѳ½³ñ³íáñ Ñ³Û ½ÇÝíáñÝ»ñÇ« áíù»ñ å³ïíáí »Ý Ï³ï³ñáõÙ Çñ»Ýó å³ñïùÁ: ÆѳñÏ»« »ë ͳÝáóó»É »Ù Ó»ñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇÝ« ·Çï»Ù« áñ ·»ñ³½³Ýó ͳé³ÛáÕÝ»ñ »ù« áõÝ»ù å³ïíá·ñ»ñ« áõÝ»ù Ëñ³Ëáõ- ë³ÝùÝ»ñ« ï»ëÝáõÙ »Ù ù³ç³ñÇ Ù³ñïÇÏÇ Ó»ñ ÏñÍ- ù³Ýß³ÝÝ»ñÁ: Ò»½ áõ½áõÙ »Ù μ³ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Ù³ÕûÉ: àõ½áõÙ »Ù« áñ ¨° ¹áõù« ¨° ѳ½³ñ³íáñ Ñ³Û ½ÇÝíáñÝ»ñ í»ñ³¹³éÝ³Ý ïáõÝ« ÁÝï³ÝÇù ϳ½Ù»Ý« áñáíѻ飼 Çñáù« ¹áõù ³ñųÝÇ »ù ¨° ɳí ÏÛ³ÝùÇ« ¨° ѳñ·³ÝùÇ: î»ëÝáõÙ »ù« áñ ·Ý³Éáí Ù»ñ å»ïáõÃÛáõÝÁ áã ÙdzÛÝ Ï³ñÇùÝ áõÝÇ Ó»ñ ͳé³ÛáõÃ۳ݫ ³ÛÉ Ý³¨ ϳݷÝáõÙ ¿ Ó»ñ ÏáÕùÇÝ: Ò»½ÝÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ͳé³ÛáõÃÛáõ- ÝÇó Ñ»ïá Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ áõݻݳÉáõ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ« Ù³ëݳ·Çïáõ ot ' o d+:W_ w Gt ow  wԴ+o tw / owO ă?Wt 'w ' + ăGw ܃   wGw t+ G G l ww G l  t+  ăw w̃ ? wowt G l+ w w ' g ă:' ? wԴ+owt w w̃?Wt? w w ' ̃ d ̴+gO + ' 7wWw + d d / owG ow $O + o ?w ă  ? 'ԃG g +{ ' G ? wd g w Դ+oww  G ' G w ' g 7 $ + oW w w G ăW w g?Wg+G o g: go?Wg̃ Դ+W ? $G o? ? t: w <C l?w G lg+ g ? t  'owt ̃ W ' G ? <+ og g w?gw ow go t_ w ̴+ Gw w ow w gw $ t: d+W w TO g ăG  ?o t+ / owgW ?K /w d+ d' $ : ă ? w c w̃o w+otă 7 ? w o '+?Www o$ăg 7 ' ? ă: o ? t+? tG g  / t d d:' + G w ' ă g tw wd w  O +  ?w tw w tG g  / t+gw ăG o w w '  w +'ԃg ă Gg ww  w 'ԃg ăw w+w  w 'ԃg ă G g 4+ W 倃 'ԃ g w ? : Oo $? 'w +'ԃG o w w : õ _ ?:'+t o$ 'w ' ot g w <:'G Ĵ+o t _ w'w 'ԃ oww ăGw ̴+ ot 'ԃg w< $ w+ g ' ww ? w +wo ̃ O ?  O ă7wWw +O ăG w w ԃ O ă 4 W?w +G să w ? ?   $+ '' ? W w ?  $O ă ? ̴+woww +K : 7 oot dg WdcG|+ g w ' w ot wt g:T+t? d ă ? woww t+ wd W  ? t?o w+{wG ? $ d:' +C@ { s k p+s +  k p+C w o t+w / G w 4 + ot '/ +G g w + + o w w ?Ĵ+ ̃ o w+ Gg ww  ̴+w ' : 4w+g / /o w +w w g 4+w w ? '+7 oԴ+oww G g ăg+/g: w7 oWw + g ?w +  $ C o + wC w o t+: O+ w + w ww ԃg $+w +wG $+w +: O ot w ̴+? t?gw +C w o t+w / GwG $+ w7 oWw t + g ?w t+wԃ ? t: Oă w  w w 'ԃ? ?Դ+o g:+s / D  o wwG ? t/ w ?Ĵ+ ̃ + w o w 'w +?w o w o w + ' g ?w +{wG d dO w ? ̃? ?o g: oă + w $ G o w: Oă w t ?gw t ̃g +W  o t?Wg̃O / otG ow '+g ܃ +C g 4 W ăO ă7 oow w gG o w+ wo t 7d : Oă w G d g t w d+ o w ? t Woww  d w + w g ' O ă 4g 4 ww? +gw $ D g ăg ăW d : gwg +/ /d O  w o g: w ? '+O ă w7 oowC o wt /t+K ă w 4_ w Gtԃ w: ă7 oowg <w ̴+ < G w g G w $C o t / G w w Դ+ow w K ă O ă w ?w wG dԃ ̴+d C o w oă o$ o' G W ? w t ? ̴+w d tg ăW w ? t ww oG g g g:+ ?o g:C o w w ? 'ԃ G go ?w + ' ă +{wG d dw w ă o G'_d t G ? w +w w ă o$ W ?  t $ w̃ w + O ă w ?w C o wW Gotԃ  wt+ c wG wd wO w G wdO ăG W ? t? g+ +{wG ? $ g +s / D  o w+w ? ̃ W $ w ? tw 4+w ? tG g t+s / D  o w ?t ̃ o wGw ̴+t ' w o w w t o : ' ot+ ? g ? t wdw ? ̃ t W $ w ? w C o + wC w o t w 4 ? g g tط go ?t+w 4 C W w ?w  / w ? tG g t+ {s