Հայ Զինվոր 04-2018 - Page 16

ÂÆì 4 ( 1226) 3 1 Ð àôÜì²ðÆ - 6 ö ºîðì²ðÆ 2018 ÝùÁ ëÇñá ³ Û Ï ç Õ á μ Üñ³ ³Ù õÝ ¿« áñ á Û Ã õ á Ù ï áõÏ å³ »É ¿ Ýñ³ Ûáõñ³Ñ³ï í Í ³ ñ ³ ï í Ù»Ï ³ß˳ñÑá ñ·»ñáí® » Ç É ³ ß ³ Ññ ²ñ»íÇ »õ ù³ñ»ñÇ »ñÏñÇ ½³í³ÏÁ ²éÝá ´ ³μ³ç³ÝÛ³ÝÁ Í Ýí»É ¿ 1 921Ã. Ñ áõÝí³ñÇ 2 1-Ç ÇÝ: À Ýï³ÝÇùÇ Ñ áñª Ù ³Ã»Ù³ïÇϳÛÇ á õëáõóÇã Ð ³- ñáõÃÛáõÝ ´ ³μ³ç³ÝÛ³ÝÇ á õñ³ËáõÃÛ³ÝÁ ã ³÷ á õ ë ³ÑÙ³Ý ã ϳñ: º ñ»ù ï ³ñÇ Ñ »ïá » ñμ Ç ñ Ù ³ÑϳݳóáõÝ ¿ ÏÝùáõÙ ì ɳ¹ÇÙÇñ È »ÝÇÝÁ« » õ » ñÏñáõÙ ë áõ· ¿ Ñ ³Ûï³ñ³ñíáõÙ« ³ å³·³ Ï áÙåá½ÇïáñÇ Ñ ³ÛñÁ Ù ï³ÍáõÙ ¿ »ñ»Ë³ÛÇ Í ÝÝ¹Û³Ý û ñÁ ÷ áË»Éáõ Ù ³ëÇÝ« ù ³ÝÇ á ñ Ç ñ»Ýó ï ³ÝÝ ³ Ù»Ý ï ³ñÇ ï áÝ Ï ÉÇÝÇ« Ù ÇÝã¹»é » ñÏÇñÁ Ï ë- ·³ μ áÉß»õÇÏÝ»ñÇ ³ é³çÝáñ¹Ç Ù ³ÑÁ: ² Ûëå»ë ï Õ³ÛÇ Í ÝÝ¹Û³Ý û ñÁ ï »Õ³÷áËáõÙ » Ý Ñ áõÝí³ñÇ 2 2: ÎáÙåá½ÇïáñÁ ˻ɳѻÕáñ»Ý ëÇñ³Ñ³ñí³Í ¿ñ ù³Õ³ù³Ù³Ûñ ºñ»õ³ÝÇÝ ÎáÙåá½ÇïáñÁ ˻ɳѻÕáñ»Ý ëÇñ³Ñ³ñ- í³Í ¿ñ Çñ ѳÛñ»ÝÇ ù³Õ³ùÇÝ« ݳ ºñ»õ³ÝÝ ³ß˳ñÑÇ É³í³·áõÛÝ í³ÛñÝ ¿ñ ѳٳñáõÙ« Ýñ³ Ñ»ï ϳåÁ »ñμ»ù ãÇ Ïáñóñ»Éª ÝáõÛÝÇëÏ Ñ»éáõ ³åñ»Éáí: ´³μ³ç³ÝÛ³ÝÝ ³Ù»Ý ³Ù³é ѳÛñ»ÝÇù ¿ñ ·³ÉÇë: ܳ ëÇñáõÙ ¿ñ ÏñÏݻɫ áñ ³åñáõÙ ¿ ºñ»õ³ÝáõÙ« μ³Ûó μݳÏíáõÙ ØáëÏí³ÛáõÙ: ܳ Çñ ÙáëÏáíÛ³Ý μáÉáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ »õ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ Ññ³- íÇñáõÙ ¿ñ ÑdzݳÉáõ ³ñ»õÇ »õ ù³ñ»ñÇ »ñÏ- ñáí: ÜÙ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÁ ݳ ϳñáÕ ¿ñ íÇÃ˳ñÇ ïáÝÇ í»ñ³Í»Éª ¿ùë- Ïáõñëdzݻñáí »õ ÑÛáõñ³ëÇñáõÃÛ³Ùμ: ØÇ ³Ý·³Ù ºñ»õ³ÝáõÙ »ñ³Åßï³Ï³Ý ÷áñÓ »Ý ³Ýóϳóñ»É: ²Ýóáñ¹Ý»ñÇÝ »Ý Ùá- ï»ó»Éª Ëݹñ»Éáí »ñ·»É ²éÝá ´³μ³ç³ÝÛ³- ÝÇ §ºñ»õ³ÝÇ ëÇñáõÝ ³ÕçÇϦ »ñ·Á« áñÁ ÑÝ- ãáõÙ ¿ §²é³çÇÝ ëÇñá »ñ·Á¦ ýÇÉÙáõÙ: ¼³ñ- ٳݳÉÇ ¿« μ³Ûó ÷áÕáóáõÙ ãÇ »Õ»É ·»Ã Ù»- ÏÁ« áñ ³ÛÝ ëϽμÇó ÙÇÝã»õ í»ñç ã»ñ·Ç: ²½·³ÛÇÝ Ñ³ñó ²éÝá ´³μ³ç³ÝÛ³ÝÝ ³Ýã³÷ Ýñμ³Ý- Ï³ï ¿ »Õ»É ³½·³ÛÇÝ å³ïϳݻÉáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³μ»ñáÕ Ñ³ñó»ñáõÙ: ܳ Ñ»ï»õáõÙ ¿ñ ѳÛÏ³Ï³Ý μáÉáñ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇÝ »õ áñ- ¹áõóª ²ñ³ÛÇó å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ñ Çñ Ùïù»ñÁ ÙÇ- ³ÛÝ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íáí ß³ñ³¹ñ»É: âÉë»Éáõ ¹»åùáõÙ áñ¹áõÝ Ï³ñáÕ ¿ñ ÝáõÛÝÇëÏ ³åï³- ϻɫ ù³ÝÇ áñ ²éÝá ´³μ³ç³ÝÛ³Ý Ð²ÚÀ ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ ã³÷Çó ¹áõñë Ëëï³å³Ñ³Ýç ¿ñ: гۻñ»Ýáí ß÷í»Éáõ ËÝ- ¹ÇñÝ ³é³ÝÓݳå»ë Ññ³ï³å ¿ ¹³ñӻɫ »ñμ ÁÝï³ÝÇùÁ ï»Õ³÷áËí»É ¿ ØáëÏí³: àñ¹ÇÝ ëïÇåí³Í ¿ »Õ»É Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ áõ ËáëùÁ ÏñÏݳå³ïÏí³Í »é³Ý¹áí ·áñͳͻɪ ѳï- ϳå»ë г۳ëï³ÝáõÙ ³Ù³é³ÛÇÝ ³ñÓ³- Ïáõñ¹Ý»ñÝ ³ÝóϳóÝ»ÉÇë: ²ëáõÙ »Ý« áñ Ù»Í ÏáÙåá½ÇïáñÁ Ý»ÕëñïáõÙ áõ ³Ý·³Ù íÇñ³- íáñíáõÙ ¿ñ ³ÛÝ ÍÝáÕÝ»ñÇó« áñáÝù Çñ»Ýó ½³í³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï ѳۻñ»Ýáí ã¿ÇÝ ß÷íáõÙ: ä³ïÙáõÙ »Ý ݳ»õ« áñ ÙÇ ³Ý·³Ù« »ñμ ØáëÏí³ÛáõÙ ãáñë ï³ñ»Ï³Ý ²ñ³ÛÇÏÇÝ Ñ³ñóñ»É »Ýª DZÝã ³½·áõÃÛ³Ý ¿ å³ïϳÝáõÙ, ¨ »ñμ »ñ»Ë³Ý å³ï³ëË³Ý»É ¿« áñ Ññ»³ ¿« ù³ÝÇ áñ áã ÙÇ ³ +|:;\8<9+<9 9+<:8|9 :\+<:8+Ь;+<;<:;\9 :<8r :;\9+;<+8* 8|:8 9+9;8r 9+<88|:<9+;898|99+<8+<9:;\9 9;++<9+; +8|9* +;+<98|;2 9+::9+2 ::+<;<+8 + 9:; 9+;8<+<8+<9 +<:\:+<88*㠬9+<;+* :;8 9+<9\8<+8 + 9+<98|9Ь+,:9: +L+<+<:|+<99+<983" :+<;+8+<9:;\998|:+<9++<;<+8 + +L8\8|989+;8 ::\8|:+<8+<;9:;RЬ9:;\8<9:;\9 +9 +<8::;:9+8* :+<8+<99 +<++|+2Ь8+<99+;9 :8+:;\9 :+<8+;<+8 +9 9;+<9 8::Ь:::+<9+8 +;R 8<+<;;<;+8 +9 +<8::;:99+<9 :\+2Ь:+<:8+<98 +,:9: +L+<+<:|+<99+<98r :;+::Ь9:;\9;9 +<9:+<99+<9 + +9\+8* +; 8|9+<;<+8 + 9|9Ь:8+<9+<+|8|;sr ++<:8|:6c#C9 +<9+<8+<;+|:<+<98|9 9+<;:+<8;8 *|9 +<9 +8|9::;*b 8<+;8<8p:::;+<+|;:+<8 + ::\+<+|;:;\8<9+<93#::\+<+|;:+<8 + *|9 +9+<8+:*b ;l+L8:;\9::\+<;+<9+<88C8:;9;++<:::;\8<9+<9 9+<9+<;# +:8+<; +:+;;<9:;\9 ;::<8|99+<99 +<:+<9;2 9+8 :+<9;8Ь9+<9 8|:8 :+<:+<9:+8:;R :\+<:+<:8+<9+8 +* :;8|;+9; +L+<+<:|+<99+<98r 9+<9+<; :\+<:;+<:: +9Ь9:;\998|:8 98|88|:9 +8 :9|+<;+8 +,;+9:;\9;:;\9*99+<9+<8:+<8 :;\8\9+<9 99:;98|: +,:9: +L+2Ь+<:|+<99+<98 9:;\;+<9+<::;\8 :+8:;+ :+<99+2Ь9+;2 * +<9+:\8|:8r 8+<9; +<8::;:99+<9 +<:RЬ;+;23 :+<;8s+L+<+<:|+<99+<98r 9:;\:+<9Ь9+<;::;\8<9:;\98c+<8+<9 8<:+<8+<99+;8p:+;:|+;8|9 8:;9;++<98|9 8+<:+<:+<;:;\8<9:;\98;;+<9:8|+<8+<9 8\98:;\8<9+<9 :\+<98+<: ++9;+Ь;8|;2 9+88|9 9;+<:8|;+8 + 8:;\:+<8;<+<8+<9 +|:;Ь88|:2 +,8+;:+9 8::8|+|8|98r 98|:+<9+ 89::r 9::+; +<9: 9+<:8|9 8|9+<;<+8 + +L+<+<:|+<99+<98p9:+;8|9 898+; ++:;\+<;+ 98|;+:9+<98* 9+2 +<9Ь98|:|+<:\+: ;+|9:;\8<9+<9 89+;+<9;:: +8|9+8 +9 +<9+<::+<98r 88 8+9:;:9+<8+<9 8:98|:+8p+<:+<:|8|9 ;+<;::;\9\+<; +,9::9 ;::<8|99+<98|9*:;9 +8 ++<9+|+<9+<;+8 + 9::8:+2 +;R 89+;+8*:; ;;+<9:8|+<;<8r 8\8|988 +,:9:98|9 +8 +998s;::<8|99+<98|9 9+<9:9+8 +9* :; 8\8|988 9+8+,:9: +L+<+<:|+<99+<99 8|; +<:\+<+|+2 89:Ь:|8* 9::8:+<98r 8:9:+;:+<::;8|+<98r :;\:+<9:9P8,+;+++2 9 ::9+<998|:9+<98|9 +<:+<:|8|9 +<9Ь+|+<9 9+<9+8|:\+8 +CR 8<:+<8+<98|9Ӣ 8,+;+Ь++<9 9+<9+;+|8|;2 9+:: 9::+;<+8 + +,:9:98|9 +;P98|+<;<+<8 8:::::+<9+8* :; +<:::+<8+<98|9 +9:+<+|:;\9 9 +9;2 +<9: 9;+<9; 9+<9:;\9:;\9 + :8rЬ9|+<8:+8 ++<:9+<8:;R 9+8 8:9:\:+8|::;8r 89+<9Ь;8r *|+|88+<::; 88|98*c +,9: 9+<9+8|:\:;\98 9;+089+<9;9 +<;9+<:+<:\+: ;|:8+;3 9;+<9 ++<9Ь9+<8+<9+<;:;\9:;R 9+8 +<:\+<+|+2 +8|9 8+<98:Ь;:9+8* :+<8+<99 8,+;+++<9 :;:9+;2 8|;+9 9:8rЬ;+8 :8|;+88r +,:9:98|9Ӣ 9+2 +<9:;\:9:;\9 :;\9\+8Ь;<+8 + +<9+9:;\; +; 9+2 98|:+<9++<;<+8 +* 8,+Ь;+++<9 99:+<:\+: 9+:9 + :+;;<;+8 +<:+<:|8|9Ь;+|9:;\8<9:;\9 ;<:;\;<+<+;+8:;R 9+<:+<;+<8:;\9Ӡ8l:8 98|:+<9++<9:;<:;\9 :\+<:8+<8 8\+<9+<9+<88\8|989+;8|;2 +|+<9\:98r 9;+<9 ;+|9+8 + 9+<9+;+|8p8+<9 9+::;\::+<98+<;+<9+<9:;\99+;8r +|9+<8*+<999+<; +; 9+;8\+8 +<9:9\:r 9;:|+<:\+<:8r 9+2Ь9+<; 9+<888|9 :;\;+<8 +,:9:9 99+<8:;R 9;+0;<+<98:;\8<9:;\98+,:9: +L+<+<:|+<99+<98r :8|;:8 ++<++<;+8 ++<+<8+82 8<:+<8+<98r 9:9+9+;8r8|9Ӡ9 +<:;<+ +;*+<9 +L+<+|;*+<9+8rPC2 #9 +:#@âf$֖ЦRЬ+l8|98 +;+<9::\+<+|;::;\9 +<82 +2 :\;8|88|;0:L+<:;+<::+;<*:+,9:+8 9 +,; : ;L8,9: ;L99+,98+l88+<::; 89+<+|8|;;|:8+|9++<:\+::+,9:+8 9 +,; : ;L8,9: ;L99+,9