Հայ Զինվոր 04-2018 - Page 15

ÂÆì 4 ( 1226) ÜìÆðàôØ Ð²ÚðºÜÆøÆÜ® ¼ñáõó³ÏÇóë ¿çÙdzÍÇÝóÇ ¶³Û³Ý» ¸ ³í- ÃÛ³ÝÝ ¿: سëݳ·ÇïáõÃÛ³Ùμ é»ÅÇëáñ ¿, Ù³Ý- ϳå³ï³Ý»Ï³Ý Ý »ñϳ۳óáõÙÝ»ñ ¿ μ»Ù³¹- ñáõÙ: ¶ ³Û³Ý»Ç á ñ¹Çݪ ² ñï³í³½¹ гÏáμÛ³- ÝÁ« ï ³ëÝÛáà ³ÙÇë ¿ ª Í ³é³ÛáõÙ ¿ ³é³çݳ·- ÍáõÙ: ² ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇ Á Ýï³ÝÇùáõÙ Í Ýí³Í ²ñï³í³½¹Á« Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí Í ÝáÕÝ»ñÇ í³- Õ»ÙÇ »ñ³½³ÝùÁ« Á ݹáõÝí»É ¿ º ñ¨³ÝÇ Î áÙÇ- ï³ëÇ ³ Ýí³Ý å »ï³Ï³Ý Ï áÝë»ñí³ïáñdzÛÇ çáõóÏÇ μ³ÅÇÝÁ: ² í³ñï»Éáí ³é³çÇÝ ÏáõñëÁª ³å³·³ çáõóϳѳñÁ ½áñ³Ïáãí»É ¿ μ³Ý³Ï: -1998Ã. ·áñÍáõÕí»É ¿ÇÝù ²ñó³Ë: ²ñï³í³½¹ë áõà ³Ùë³- Ï³Ý ¿ñ: êϽμáõÙ ã¿Ç ѳñÙ³ñíáõÙ: ´³Ûó Ñ»ïá ß³ï ëÇñ»óÇ ²ñó³ËÇ μÝáõÃÛáõÝÁ« çáõñÝ áõ ÑáÕÁ, ϳñÍ»ë Ó·áõÙ ¿ñ ÇÝÓ: ÐÇßáõÙ »Ù« áñ ÷áùñÇÏ ²ñï³í³½¹Ç ѳٳñ ²ñó³ËÇ Ù³ùáõñ û¹Á Ýå³ëï³íáñ ¿ñ: Æñ»Ý ³í»ÉÇ Ñ³Ý·Çëï ¿ñ ½·áõÙ: Ø»Ýù ÙdzÛÝ ÙÇ ù³ÝÇ ³ÙÇë ÙݳóÇÝù ³ÛÝï»Õ: лïá í»ñ³¹³ñ- Ó³Ýù ¾çÙdzÍÇÝ: î³ñÇÝ»ñÝ ³Ýó³Ý: ´³Ûó Ùïùáíë ³Ý·³Ù ã¿ñ ³ÝóÝáõÙ« áñ ï³ëÝáõà ï³ñÇ ³Ýó áñ¹Çë ²ñó³Ë Ïí»ñ³- ¹³éݳ áñå»ë ½ÇÝíáñ: -î îÇÏÇ°Ý ¶³Û³Ý»« Ù ï³í³ËáõÃÛáõÝ ã áõÝ»±ù« á ñ Ò »ñ á ñ¹ÇÝ ½áñ³óñí»Éáõó Ñ »ïá Ù ÇïùÁ Ï ÷áËÇ ¨ ÏÇë³ï Ï ÃáÕÝÇ á õëááõÙ- ݳéáõÃÛáõÝÁ: -ºÃ» ï»ë³Í ÉÇÝ»Çù« û ݳ ÇÝã ˳ݹ³í³éáõÃÛ³Ùμ ¿ñ ûñÁ ï³ëÁ ų٠å³ñ³åáõÙ ÏáÝë»ñí³ïáñdz ÁݹáõÝ- í»Éáõ ѳٳñ« ÇÝÓ ³Û¹ ѳñóÁ ã¿Çù ï³,- ÅåïáõÙ ¿ ½ÇÝíáñÇ Ù³ÛñÁ« ³å³ ß³ñáõ- ݳÏáõÙ:- ²Ýßáõßï« Ùï³í³ËáõÃÛáõÝ ÙÇßï ¿É Ï³: ´³Ûó áñáßáõÙÝ Çñ»ÝÝ ¿ñ: Ø»Ýù ϳñÍáõÙ ¿ÇÝù« áñ ³í»ÉÇ É³í ÏÉÇÝ»ñ ³í³ñï»ñ ÏáÝë»ñí³ïáñdzݫ ¹³éݳñ Ù³ëݳ·»ï« Ñ»ïá ·Ý³ñ ͳ- é³ÛáõÃÛ³Ý: ´³Ûó ݳ Ïïñ³Ï³Ý³å»ë ¹»Ù ¿ñ ³Û¹ ï³ñμ»ñ³ÏÇÝ: ²ëáõÙ ¿ñ« áñ áõ½áõÙ ¿ Çñ ï³ñÇùÇ ïÕ»ñùÇ Ñ»ï ͳé³- Û»É: ØÇÝã ½áñ³Ïáãí»ÉÁ ß³ï »Ýù ùÝ- ݳñÏ»É Ñ³ñóÁ: ºí ²ñï³í³½¹Á ÙÇßï åݹáõÙ ¿ñ« áñ Ïͳé³- ÛÇ« Ñ»ïá ÏëáíáñÇ: Ø»½ ÙÝáõÙ ¿ñ ÙdzÛÝ Ñ³Ù³Ï»ñåí»É: -Ò Ò»ñ á ñ¹ÇÝ ç áõóϳѳñ ¿ : ä ³ßïáõÙ ¿ · áñÍÇùÝ á õ Ù ³ë- ݳ·ÇïáõÃÛáõÝÁ: ²ñí»ëïÇÝ Ù áï Ù ³ñ¹ÇÏ ³ åñáõÙ » Ý ¹ ñ³Ýáí: ÆÝå»±ë ¿ ϳñáÕ³Ýáõ٠ѳÕóѳñ»É ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ½á- ñ³Ù³ëáõÙ ³é³Ýó »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý: -²ñï³í³½¹Ý ³í³ñï»É ¿ ¾çÙdzÍÝÇ Ø©ºÏÙ³ÉÛ³ÝÇ ³Ý- í³Ý ÃÇí 1 »ñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáóÁ: Üñ³ áõëáõóãáõÑÇݪ ö³- é³ÝÓ»Ù Ø»ÉÇùÛ³ÝÁ« ÙÇßï ³ëáõÙ ¿ñ« áñ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ ²ñ- ï³í³½¹Ç Ñá·áõÙ ¿, ¨ ݳ »ñϳñ ׳ݳå³ñÑ áõÝÇ ³ÝóÝ»Éáõ: ÆÝã Ëáëù, ²ñï³í³½¹Ý ³åñáõÙ ¿ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÝ Çñ»ÝÁ ѳ- Ù³ñ»Éáí: ´³Ý³ÏáõÙ ¿É ïÕ³ë ·ï³í Çñ ï»ÕÁ: ²ë»Ù ³í»ÉÇÝ, ݳ ÑÇÙ³ ³é³í»É ù³Ý Ùáï ¿ Çñ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛ³ÝÁ. ½áñ³- Ù³ëÇ Ýí³·³ËÙμáõÙ ¿ ͳé³ÛáõÙ: ´³Ý³ÏÝ ³í»ÉÇ ³ñÑ»ë- ï³í³ñŠϹ³ñÓÝÇ ²ñï³í³½¹ÇÝ: ÜáõÛÝÇëÏ Çñ ëÇñ»ÉÇ çáõ- óÏÝ »Ýù áõÕ³ñÏ»É ½áñ³Ù³ë: -ì ìëï³Ñ » Ùª ï»ÕÛ³Ï »ù« áñ μáõéÝ ùÝݳñÏáõÙÝ»ñ »Õ³Ý ï³ñÏ»ïÙ³Ý Ç ñ³íáõÝùÇ ë ³Ñٳݳ÷³ÏÙ³Ý Ñ»ï Ï ³åí³Í: àñå»ë ÍÝáÕ« áñÇ áñ¹ÇÝ Ï Çë³ï à áÕÝ»Éáí á õëáõÙÁ Ù »ÏÝ»É ¿ ͳé³ÛáõÃÛ³Ý, Ç ±Ýã ¹ÇñùáñáßáõÙ á õÝ»ù ³Ûë ѳñóáõÙ: -ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ ¹Åí <; + ;9+8:8|: 8+<;88|; 9+<9:9+8 : ;+8|:+<:+88r 8+<: +; 9+<:8+<9:;\9 :\+<98r 8+<;*:;:;\8<9:;\98 9 8|9+2 +:+8 +9 8+<;8:;\9* :; :9\+<: 8|;+<:+<;<8r +; ::::;:9\8 ::::;:;\9 +*:<::::;:9\8* ::3 +,;:+<:+<++8|9 :; 9+<;;<9+: +<::;\9 +* *|8+<: +*+<9+9 8|9:2 8+<: + :L+<;+<:\:;\9 +9; 9+<+ 9 :|+<9Ӣ 9+89+8 +8 :|:;RЬ8<+<8 +9 9:+<+|:;\9*c 8l992 9+<9+<; +<;++9 9+<9+|:::;\8<9:;\9 +* :;9+2 9:: + +|:;88|;8|9* +;+<8\9::;\8<9+<98 8;8<:;\8<9:;\98 8+<;*:; ++L+<9;2 +<9+<89 +8 + 8;8<:;\9 ++<::8|+<;+<8:;\9 + ++:+<9+<: +;8rЬ:+<:+<;+8|9* ++<;9<9:;\9 9+<::;\9* 9+<::+<:+<8+<98`8l:8 :+<;8+::+;\98:+<;8+:9+<9 9+: 8+<:\:+<8 98|+<99+<9+<8 8+<;88|; 9+<9:9+8:<+9 8+<;:9S 8l9 :;+:;R :\+<;+<+|+<9:;\9* 8+<:+<9+8* 9+:: 9+<;:;\9+2Ь8+8 :;\::;\98* +<:+88r 9|8|9: + 8l:8 9+<;;<8|9 :;\;8|98r :+:+<989:;\98|;09+<9+8::* +|:;\;<+ +<98 :\+<:+<:8+<9 :+<98s +l8|:+;* 8+<;8:;\9 +9*:; ;;+9;8r 9+:r ;|:;|:8:;\8<9:;\9 8+<:+<;+8:<8+<:+<;+88 +<:+88p9+<989++|;8:;\9 9+<;;2 + 9+<:9+<::;+;<9+88 :8+<8 +9 9+<9+2Ь;:;\9 +8<+ 9+; +;8;8r +<9::+<9+|:;\8<9+<9 :\+<9:\+<99+<9 9+<9+<;:\+:; + :8:;8 8+<:+<9+9* 9+:: :+;+<++<:9+<9* 9+<;:;\9+<8+9Ь:;\::;\98* :;\;+99 :\+:; + 9+<9+<8+;:\:+8 * 9+<;8\:+8 ;;+9;::Ӡ9+<9+<:+<9+* :; :\+<9::\+<9:;\8<9+<9 9+<8+<;+<;:;\8<9:;\98 +<9Ь889:;+<9;+<98|9 :+<;+;+<89+; +8 + +<:+<:|+<;8:;\9++:;\; 98+<:8r :;\9+; *r :L+<:8|: :;\9+9*b 8;+<+|8|+;8+: +<:+<:|+<;8:;\9 +9 :;\::;\99+<:8|;+8 9+<8+<;+<;:;\8<9+<9Ь8;+<+|;+;8 * 8+<:+<;+8 9|8|9: 89:;:;\8<9:;\9Ӣ +8<+ :;+8|: 8<:9\+8 +8:9:+;:+<::;8|+<9 * 9+<:+8 +,;;<+<8* 9+<9;+98|;8|9 :\+<;:;8 :+2Ь8:;\* 99+<9+<8:;\9 +* 99+<;<+<8 +;8|:+<:+<;+9+;9 +8 8+<;:9R +9Ь9:;\99 8+;:R :+<;:+8 ;;+9;8 9+<:+<:+<; + :8:;8r 9+<9+<; +8<+:;\9 89+:;\9:+<8 +;8|:+<:+<;+8 :;\+:;\9 + +<:+<;:+8:;\;2 9+:: +:Ь;+<8::<:+8* :;\;+99 :\8|:8r 98|9+r :+<;8r 8+<:+<98r 9+<9;+98|;8|9 :;Ь:\+: ::\+3 8+<: :+<;+;+<8 +* 8+<;8:;\9 +998r ;+<98r +<98|: +<:+<:r +9; +9\+8 +,;:+<:+<++8r 9:: +,9+9Ь+<9+|+<9 9:;\99 ++|+<;<:9\:;\8<9:;\99 +9 :;\9+9:;\9 +,;;<+<8:;\9:8+:;\9 8<::;\9 +* 99:<+<9+9\92 888|9+9 8+<: 98|9:9\:;\8<9:;\99+;8:+<89:;\:;+2 +9 +<9:;\9 8|993 9 +:: 9+<9++<;:::;\9 +9* 8+<9\+<9RЬ::;\9 : ;+:;\: +8|9::;8r 9+<9+<++|+:::: :+:9+8:;\;2 9:;\+::;\9+9 9;+2 ++<:+<8:: :9+<:<+:8+<: :L+:;::9+<98 +,;:+<:+<++8p+<9+<8 +|9+<8:;\;2 +<:+<:r +<:+8 +; *|+l9+<+ * 8+<:+<98|+ 9 +: 8+|+<:* +<9:9\:r 89+<9;+ 89:8|;+: 9+<:9+<+|8|::;\8<9+<9+ :+2 888|98p;: 9:8|;:;\98 9+<9;+98|;8|9*c 8l:8+<:\+: :;+8|: 8+<:+<;+8 + 8|;89:;:;\8<9:;\98 9;+2 +|:;88 9+<9;+98|;8|9 9+<* +;+<8\9::;\8<9+<98+<:+<9+88 888|98s9 +,98 9+,+l: 9+,99 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,92 9 : ;L9:+,; 8bb ;b +:; :+,; 8b"+l; ;8b ;,: ;L;,+,9 +,9++:**|9 +,9: ;" +L+,9+,8*`8+<:<+<::;\; +" ::9+<98r +2 9:+<9 9 +<98+<:+<;Ь8\+<8+<9 9 +<9+<8:+<;+<98r +r 8|:+<8+<9 +r ;+<++<;+2Ь98 *r 9 +<9+<::+<98r +2 98+<8:;\8<9+<9 : +;+<8+;:Ь9+<9+0+<99+<8*b 8 ;+<+|;8r 9 ;:|+<9+<8:;\9 + ;P9 +<9:;2 +<9+<88r ; ;:+2 +2 :8|8<:: +<;<+8 + *r 9 +2Ь9:;2 +<9+<8*b +r ;;+<98|9 ;2 :;\;<+<9+<9++:89+;8+<9+<;<:+<8 + 9 9 +<9:;2 +<9+<88r 8 +<+9+2Ь::;9+<9* +<9+<88r 8 +<9+<;<9+<9 +r :;8:;\9 9 +;+;:;\9:;\9+;<:9R +r :;88|:<9+;8r 9 +9\8|9+<8+<8* 9 ;+<9;2 9 +2Ь:8|9 :R +<:9:9\* +<9+<88r +2 :+<99<8|9 + :;+<98|+<::Ь;:;\99+;8|* +2 :+<99<8|9 9 :8|;9+<8 9 +;::9+;8r 9 +<:8|9Ь8|;2 +2 :+88r +r 8|;;* 8r 9:<:\+: 9 +<+;P:\+<:9:9RS8p*|9 +<98+<8+<9 +<9+<8*b 9 +<9++:8r 9 +<9+<;9+;8+,99+" 9 +,; :8l; : :9+,989+L+,+l; : ;L8,9+,9 ;l: ::8l; 9 +<;+|+88r 8 9+<+|;:;\8<9:;\9* + : + ;R +2 9:;\:8|9:*9+<9:; 9 +<;:;\8<9:;\9 9 +<;:;\8<9:;\99+<98 8\8|989+;+9;*"R 82 9 :8:+9+;8|;2 8 +<:+<9:;\9 + 9;9+<;:+<8+;:8r +2 :+<99<8|9 8\98+<8+<9 :r :8+2Ь::;\9*" + ;+8+<9+;8r 9 +: +2 :\;:;\9 + 9; : :\+2Ь9+<8+<9 9 +<9;+<8+<;<+<;+<9:;\9"b 82 ; +2Ь:;;9+<9 9 +9; + 8|9+<::;+;<8|9; +2 +;+:|+<9+2Ь8+<9 : 9+<8:8:;\8<9:;\99+;8r : +<;+<;|8r : +<8:+<8+;<+8 + 8|9 9 8|+<99 + ;+8+<9+;:* +<9;2 ;r +<8Ь:<+8:;\* 8 +<:+<9:;\8<9+<9 : +<9;8 82 :9\9+8:;R : :2 9 8r : ;:9Ь:;\9 :2 +9\+<:Ӣ :" ++ : ; +2 9+9 ; ::\+ + 8|98+<:+<9:9\9+Ь;8 8 +<;:9R + 8|9 9 +; ; +|9:;\8<9+<9 8 +<;8|;9 : ;\9+9+<8;,+<::;* 8 :;8 +2 :\;:;\99+;8 +<;<+<:+<+<; + 8|9Ь+<9+;+<++<;9<+8 9 +<+;R 8r 9 +2 ::9\:|:;\8<9+<9 : ;+3+,9;<9+<8 : +<;:+2 + +8:+9+;8r : 8+8|;2 + : :;\8RЬ::;\9 + 9 + ;+;\+<98r 8 +<9+<+:;+<98|9 9 :::\8|:+2Ь8:;\9 +" ;++9 9 +<9+9+<:+<+<; 8 +<: + 9* 9 :;\:::Ь8:+ ;+<++<:9+<9 8 +<:+<9:;\8<9+<9Ӣ +" ::|+;\:;\9 9 :;\9Ь:+<;8r"9Ь9 + * 9 +<9:;2 9 +<9\8<+<9+<8+<8 +<9+<88p899+9+<9 ; ;8 *r 9 +<9 + 8|9::;*b 82 +;8<8r 9 8|:|:;<::Ь:;\+:;\9 + 9 8r 9 +2 98+9\8 9 9:;9+<8+<8:;\8<9:;\99 : ;P99:;9+<::;+<9;9+;8 9 +<9:9+8 9 :::\8|:+<88r :;RЬ8\+<99<9+<8+<+98|9* +2 9::+9R :;\8\::9R :8:;9+<;+8+<9;2 9 8+<:9+<9 ;2 :;\;<+<+;+<8 : ;\9+<+Ь;:;\8<9+<9* 9 :+|+<:+<;:;\8<9+<9* +<;9<; +2 ;9+::+2Ь:+<;8\:;\8<9+<9 9 +<9+<; 9 9:;9+<8+<8:;\8<9:;\9* : 8rЬ;+88|9++ ;:* 9 9:;9+<::; 92 +; : :988: ;L:8l9+ +B +,++,89+,98+<:\8|:+<9Ь8+,9: ;L;,: ;L9*|9 +<9 +8|9::;*b :\+<9::9+<8<+;8<8r#822Ь;+ 9+<9+<;:;\99:;\9:+<;8r#B3 9;+<:\+<;+<8Ь:+<8 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 :\+<9:Ь:\+<9:;\8<9+<9 9+<8+<;+<;:;\8<9+<9 ;+<9\+<;+<;<8|+2Ь8+<9 9+<::;\8 8+<:+<9:;\8<9+<9 8<+<;|:;\; :\+<9::9Ь9+; ++<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; 9;;<:;\98<8r 9+<9:+<;+<;:;RЬ8<9+<9B;+ 8+:8r 8<+<;|:;\; 9+<::8|;8 8+<;++<89+:+;\9+<8 89+<+|;9+<99 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 :\+<9::\+2Ь9:;\8<9+<9 9+<8+<;+<;:;\8<9+<9 99:;\8<+<:+898|8+<8+<9Ь+<:\+<9::9+<9 ++:\+<;:+<9+9:8r +|9:;\99+;8r ;|+<:Ь:+<8<9\8<+;8r 9<+;\+<8+;:\9+<9 :+<;:<:;\8<9+<9 ::\+<:+2Ь+8|9:;\8<9+<9 +;R :+<+9+<8+<9 :+898|8+<98r +|99+<9Ь;|+<::+<8<9\8<+;8r 9<+;\+<8+;:\9+<9 +<8\98r +|88+<::;9+<:9+<+|+:8+<88+<+|8|;"9"2#3:L+,9:: 9+,8,+; 8