Հայ Զինվոր 04-2018 - Page 14

ÂÆì 4 ( 1226) 3 1 ÐàôÜì²ðÆ - 6 ö ºîðì²ðÆ 2 018 ´³ñ»Ï³Ù³í³ÝóÇ ¹ åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ ½ ÇÝíáñÇÝ ´³ñ¨« ÇÙ ½ÇÝíá°ñ ³Ëå»ñ Ü³Ë ¨ ³é³ç áõ½áõÙ »Ù ù»½ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³Ûïݻɫ áñáí- Ñ»ï¨ ¹áõ åáëïáõÙ Ï³Ý·Ý³Í Åá- Õáíñ¹Ç ùáõÝÝ »ë ÑëÏáõÙ: ºñÏáõ ï³ñÇ Ñ»ïá »ë ÝáõÛÝå»ë ͳé³- Û»Éáõ »Ù гÛñ»ÝÇùÇÝ: ÆÙ ½ÇÝíáñ ³Ëå»ñ« ù»½ ɳí ݳÛÇñ« ³í»ÉÇ ×Çßïª Ù»½ ɳí ݳÛÇñ« áñáíÑ»ï¨ ù»½ÝÇó ¿ Ï³Ëí³Í Ù»ñ ³å³·³Ý: ¶Çï»Ù« Ñ»ßï ã¿« ϳñáï»É »ë ÍÝáÕÝ»- ñǹ« μ³Ûó å»ïù ¿ å³ñïù¹ ϳï³ñ»ë ѳÛñ»ÝÇùǹ ³é³ç áõ Ñå³ñï ïáõÝ í»ñ³¹³éݳë: ÞÝáñѳíáñáõÙ »Ù ù»½ ´³Ý³ÏÇ ïáÝÇ ³éÃÇí« Ë³- Õ³Õ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Ù³ÕÃáõÙ: ÂáÕ ³Ù»Ý ÙÇ ½ÇÝíáñ áÕç ´³ñ»õ« ½ÇÝíáñ »Õμ³Ûñ ç³Ý« ×Çßï ¿, ³ÝͳÝáà »Ýù« μ³Ûó áõ ³éáÕç í»ñ³¹³éݳ Çñ ѳñ³½³ï ûç³Ë: ¶²¶ÆÎ Ø ºÐð²´Ú²Ü 11-ñ ñ¹ ¹ ³ë³ñ³Ý ´³ñ¨« ëÇñ»ÉÇ° ½ÇÝíáñ ÆÝãå»±ë »ë« ÇÝãå»±ë ¿ ³ÝóÝáõ٠ͳé³ÛáõÃÛáõݹ: ϳñÍ»ë ÇÝÓ Ñ³ñ³- ½³ï-μ³ñ»Ï³Ù ÉÇ- Ý»ë: Êáëï³ÝáõÙ »Ùª ù»½ ÝÙ³Ý Ñ³Ûñ»Ý³- ë»ñ ½ÇÝíáñ ÉÇÝ»É áõ ³½·Çë åÇï³ÝÇ Ù³ñ¹ ¹³éݳÉ: ²ñïÛáÙ ² μ³½Û³Ý ¶Çï»ë« »ë ÙÇßï ³ÕáÃáõÙ »Ù 6-ñ ñ¹ ¹ ³ë³ñ³Ý ²ëïÍáõÝ« áñ ³ß˳ñÑáõ٠˳ճ- ÕáõÃÛáõÝ ÉÇÝÇ« áñ μáÉáñ ½ÇÝíáñ- Ý»ñÁ ͳé³Û»Ý áõ í»ñ³¹³éÝ³Ý Çñ»Ýó ïáõÝ: ÞÝáñÑ³Ï³É »Ù ˳- ³Ýϳ·ÇÝ ½ÇÝíáñ ç³Ý« ¹áõ ·Çï»ë« û Ù»Ýù Õ³Õ μ³óíáÕ ³Ù»Ý ûñí³ Ñ³Ù³ñ: سݻ Ô ³ñ³ù»ßÇßÛ³Ý 3-ñ ñ¹ ¹ ³ë³ñ³Ý ´³ñ»õ, ÇÙ ëÇñ»ÉÇ° ½ÇÝíáñ ÞÝáñÑ³Ï³É »Ù Ù»ñ ³Ý¹áññÁ ÑëÏ»Éáõ ѳٳñ: ºë ѳݷÇëï »Ù« »ñμ ¹áõ Ï³Ý·Ý³Í »ë ë³ÑÙ³ÝÇÝ »õ ÑëÏáõÙ »ë Ù»ñ ëáõñμ ÑáÕÁ: ¸áõ »ë Ù»ñ áõÅÁ: Ø»Ýù ÑáÕ ãáõÝ»Ýù ï³Éáõ ÃßݳÙáõÝ© ¹»é í»ñ³¹³ñÓ- Ý»ÉÇù áõÝ»Ýù« »õ »ë ѳí³ïáõÙ »Ù« áñ Ù»Ýù ÏѳÕûÝù Ù»ñ áõÅáí« Ù»ñ ѳٳËÙμí³Í ÉÇÝ»Éáõ ßÝáñÑÇí: ÇÝãù³Ý »Ýù ëÇñáõÙ áõ Ñå³ñï³ÝáõÙ ù»½Ýá