Հայ Զինվոր 04-2018 - Page 13

ÂÆì 4 ( 1226) вÚàò àôÄÆ ºì ²ðIJܲä²îìàôÂÚ²Ü îàÜÀ гÛáó μ³Ý³ÏÇ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý 26-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÁ ßáõùáí Ýßí»ó 1-ÇÝ ½áñ³ÙdzíáñáõÙáõÙ: ÐáõÝí³ñÇ 28-Ç ³é³- íáï۳ݫ ¶áñÇëÇ Ð³Ûñ»- Ý³Ï³Ý Ù»Í å³ï»ñ³½- ÙÇ ¨ ²ñó³ËÛ³Ý ³½³- ï³Ù³ñïÇ ½áÑ»ñÇ ÑÇß³- ï³ÏÁ ѳí»ñųóÝáÕ Ñáõ߳ѳٳÉÇñáõÙ« 1-ÇÝ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý μ³½- Ù³ÃÇí ½ÇÝͳé³ÛáÕ- Ý»ñ« ¶áñÇëÇ Ñ³Ù³ÛÝ- ù³å»ï³ñ³ÝÇ ¨ ѳë³- ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳- óáõóÇãÝ»ñ ͳÕÏ»åë³ÏÝ»ñ ¹ñ»óÇÝ Ñáõ߳ѳٳÉÇñÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùμ ·ïÝ- íáÕ í»Ñ³ßáõù ˳ãù³ñÇݪ Ç 98|9+<:+<89 +<9;+98|;8r 9+<9+<; +:9:+<8 9+<9:;+8rЬ9+;8s+98<+<8+2 +:;+<9+<:+;:;\9 :+9\8r :;\9+Ь;<+<9 9+<9+8|:+<::; 98|:8|9+|9+;* :;:+9P898<+;;<:+;2 +:;+<98|+<::;9+<9 9;+<9+2Ь9+<:+<;* +|+9+;+<89+<9:; :8|+|;+<9 ;l+<;Ь:+<99+<98r 99:;9+<::;+<8+<9 :;\9\+;9<8::98r 8+<:\+<8;<:;\8<9+<9â : ;L9\+;9<:;\9*9+<:9+<::;+<:\+:* 99:+<8 +;**|***+,9:;;#b+<99+2 9 +<9:;2 +<9+<889+;8+<9+<9:;\9 + ::2 8|;* +<9;|:;92 :\+2Ь:+<98|* +<98 +<;++9 88|::8|9 9+<::;\9 +<9;*8+<9+<;<+<8* 9+:; :;R +<:9+<8+<9Ӣ +;+<8Ь:+<+|8|::;\8<9+<9 +9; 98|9:;\9 9;+<9;<* ::Ь;+; 8+<9+|9+<8 +9 +9\+8 9 +<9:;2 +<9+<88p::+9\89+<9 +<8:;\9;9+;:;\9* 9+<:8+<:\+:9;+<9;<* ::;+; 8|;+9;2 89+<9;8 +:9+;<8|9Ь9+<9:;\9 9+; +<9+<88|* :;9 8|; 8+<;9r 8+9Ь:+<+|;:;\8<9+<9 898<+<;<;:;\9 9+<9;+9+<:8rЬ;:;\8<9+<9 :;R 9+;:::;\8<9+<9 +<+:;\9 ;|+2Ь:+<::; +:|+; + +|;+8****c9 +<9+8|:+<::; 98|:8|9+|9+;8|;2 9+:::+9\8r :;\9+;<+<9 8+<:+<9:;\8<9+<9 898<+<;2Ь;:;\9 +<:<;8r 898+<8 +8|98+<:+<9:9\9+;8p:\+<;+|*+<:;:;\99+;+:;+<9+<:+;8|;2 9+8:;\9* +l:;8|:8p+l:;\:+<9 +,9::8r +<9:+<9 99+<8:;\98<8p:+<9 9+<8+<9<+:9:;\8<9+<9* +8|98+<:+2Ь9:9\9+;8r 9+<9+<; 8+<+9+<8+;:\:+;2 ::Ь9+<8+<9 9+<9+;+|* :;8|9 9+<:9+<8;<+;<8|9Ь+l:;8|:8r 9+<9+<99;8r :8l9 9+;8+<9+<;<:;RЬ;<8|:<9+;8 9;+<9; ::98r +<:8<8|: +8|9::;Ь9+;8r 9+<9+<; +;+8 +8|9 9 +<9:;2 +<9+<88p9+:;:;\8<9:;\98 :8+<9:9R 8:;9;++<99+2Ь8+<9 9:+;9+;9+;8+<9+;8 9+8 ;::\+ 8::;\8<9+<99+<;+|+;<8|9 9 +<9;+98|;8r 9+<9+<; +:9:+<8Ь9+;::9+;8r 98|9+<:+<889 +<9;+9+<:8|;+<8+<9 +;+|9 :;R :\+<;8*:;\;+<8 :;+<9+<+;:;\8<9:;\98 :<8+<9+|+<;+Ь;<8|9* :; :8:;8 98|9+9 +<9+<8+<98|9:;RЬ8<9+<9 +8\:+<;8|9 :+<;8|9+;8 +,++|+<;|;88|:0+|:;8:;\9 9+8 + 9+<* :9:;\98|;8r 8\:9\::;+8p9+;+;:;\98* 9+<:9+<::;+<:\+:* +l:;8|:8r *8+<:\+<98r ;8|+|+<+9+;8|* :8|:8|+2Ь98r * 9+9\;8|8r :|:8+<:9+;8r ++;8+L+<9+<88r ;;8 8;89+<88r ::9 +;8;::+; :+;8\+<9:* 9:::9;+<9<8|+p:+<::;\9 9 ::9+<998|:9+<98r 9+2Ь9+<; 89++<9+98r :+<;8|9+; +9Ь98|99+<9;<8|;2 +<8\+<9:;\9 9+<9 +8|9Ь::;8r * 9+<9:;2 +<9+<88r 899+9+<9Ь;;+;8 +L+<9;2 +<9:;; 9+2 +<;++9Ь9 +<9:;2 9+<9\8<+<9+<8+<8 +<9+<88p;;8|9+<8+88r +8|9::; ++<99+09:::9;+<9<8|+|8r 9+<9+<; +<9+<89Ь8+<8 +; ::\+<:::;\9 9+<;9:;\;+<::;8+<:+<9+<88|;2 898+;9+;8r +;8+2Ь;+<:* 8+<;|:9\:|:;\999+;8r :;\9\+8;<:;RЬ8<9+<9 9+2 +:;+<98|+<::;9+<9Ь9;+<9+<9+<:+<;8r +,9 :+" +|8:: :+Ь9\+<8+<88|;2 ::+<;<+<: +:;+<9;+<9+<9+2Ь:+<;* +|+9+;+<89+<9:; :8|+|;+<9 ;l+<;Ь:+<99+<98r +<9:+<9+<8+<9 8\+<9+<;<:;\9;<88;::+; :+;8\+<9: :+<::;\9 9 ::9+<9Ь98|:9+<98 :;\;+<8 +; * 9:;\+:+<8*8l9 * 9 +<9:;2 +<9+<88r 899+9+<9Ь;;+;8|9 +<9::\8|:8r 9:+; :<+8r +8 :\+<:8+Ь;+<;<98s 99:;9+<::;:;\9 +9 :8:;8|+ 9 +2Ь9:;2 +<9+<88r ;;:+2 +<:8<8|:Ӡ:+,:,+ 98; ::,9+,98|8|9 +:;+<98|+<::;9+<9Ь8<9\8<+<8;<+<8+<9 8+:9 :;\9:+<;8r#B8|9B;+ +:;+<98|+<::;:;\9:;\9+<9;|:;|:+;2#|82 :;\::;\99+<8+<9 :+<;8|9Ӡ:+<+9+<8+<9 8:;9;+8r 98|::8 +<;<+;2 +<9+2Ь8+<98|9 +:;+<98|+<::;9+<9 9;+<9+<9+<:+<;+|9++<:\+: :+<8+;8r ;::<+<;9+<98 99+8:: :;+<99 +<:+<99<9+<9+<::;\8 + ;+<98r :; 9:;\9:+<;8p#"8|;2 +:;+<98|+<::;:;\9:;\9 + 9+<9; +,8<::8p:|;;;999+<;2 ::;\; 8+<:<8 :;8 :\:::+8 + +:Ь;+<9+<:+;:: 9+<;:+<8+<9 +8|;;+;::Ӣ ::;\;8+<:<8r 99+<9+<8:;\8<9:;\98 9+;8+<9+<;<;+;2 +:Ь;+<98|+<::;9+<9 9:+|*:; ::\+<:+<::; :+;+l+<8:;\:: ;+<9+<9+2 :+<9+<89+<98 9+2 99+;2:; +++<88r 8|;+<++<;9<:;\8<9:;\99+;8|;2 + :;:\+<9::\+<9:;\8<9+<9 9+<8+<;+<;8 88|9+8::Ь8+<:<;+<::; :;:9:;\9 + 8+<9+<;<;+8 :; 8+<:<8+|:9:8r +:;+<9+<:+;:;\9 8;+<;<:;\;<8|:2 :;\8R * 8:Ь;:: 9+<9\:;++8:: 9+<9:;2 +:;;8|9Ӣ 9+<;:;\9+2Ь8+8:: 98|::8 9;+<9+<9+<:+<;8 9+;8+<9+<;2Ь;+;2 +:;+<98|+<::;:;\9:;\9 :+;:|8|9 8\+<9+<9+2Ь8+<9+<::+<8:;\9 :+9\8r :;\9+;<+<8 8+<+;+<98|9Ь;|:;|:8:;\8<9:;\99+;899:;9+<::;+;2 9:;2 9 : ;L9:+,; 8bb ;b +:; :+,; 8b"9+;8 +<:8+2 89+8|;9+;8 99+;2 8+<:+<+|:;\99Ь:::;+<+<8\+<9:;\99+;8 * 8+<:+<9:9\+<8+<9Ь:\+<;:+<8+<9:;\8<9:;\99+;8r 8+<:+<;9+<9 9+:p+<:<;8r 898+<8 +8|98+<:+<9:9\9+;8r +<9:;\99+;8+l9++<:\+: ;::<+<;9+<98 8+<;*:;+8:: +8|9Ь::;+<8+<9 8+<;+|+<:\+<9:;\8<9+<9 * ++<::8|+2Ь;+<8:;\8<9+<9 9+<;;<+;8 9+;8+<9+<;<;+;2 +:;+2У#|82 : ;L:: ;L99+,8+,9:+,; :+" +,9;l: ;l: ;L9+: ; +,98l+,:: ; : ;L9: ;L9:\+<9::99+;8r 99+<9+<8:+<8 ::\+<9+;8|9 ::Ь:+<9 :; 9:; :::+<9:+<8 :\+<9::99+;:;\99;+<9; 8+<9+9 +<9+9 99+<;+<::;8* 8<+<;r 9+2Ь9\:;++8:;R 9+<9+<; 9+<;:+<8+<9 :\+<:;+<:::;RЬ8<9+<9 +|:;8898<+<;<8|9Ӣ 98|::8|9 9+<:9+<8;<:;\9+8|9 9+<* 8| ;+<:+<:\+<9 9+<;98|99+;8r 9\+8+2Ь:+<;9+;8+l9++<:\+: : ;::<+<;9+<98 9+;8+<9+<;<;+;0:;\::;\99+<8+<9 :+<;:+2 +:;+<98|+<::;9+<9Ь9+<;:+<8+<9 * +:;+<9+<:+<;+<98|9 :\+<:;+<:Ь:+<8+<9:;\8<9+<9 :8|9|+<88 +:;;+;8r ;:\+;+2Ь:8|: * 9:+<9+;8r :\+<:;+<:::;\8<9+<9 9+<;Ь:+<8+<9 88|;+<:9+<9 89+8|;9+;8 9+<;:+2Ь8+<9 9+;8<+<:\+<9:;\8<9+<9 :8|9|+<88 9+<9;+2Ь9+<:9+;2 8+<:+<9:;\8<9:;\99+;8r +<98+<:+<9;9+Ь;8 :+<;:+2 898<+<;<;:;\9 9<+:; +;+<8 9+<:|:Ь9\:;\8<9:;\99+;8 ++:*: +<:8+2 89+8|;9+;8:+9R +|:+<8 8<+;:;\8<9:;\99+;8+:;+<98|+<::;9+<9 9;+<9+<9+<:+<;8 9+;Ь8+<9+<;<;+;2 9+<* 9+<;:+<8+<9 :\+<:;+<:::;RЬ8<9+<9 :8|9|+<88 9+2 8:: +:;+<9+<:+;8r 9+<9Ь;+<9+<:9+;2 :;\::;\99+<8+<9 :+<;:+2 898<+<;2Ь;:;\9 8+<:+<;:+<8 +<98+<:+<9;9+;8 9+9Ь:+;2 +:;+<9+<:+;:;\9 :+9R +|:+<8 8<+;:;\8<9:;\9Ь9 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,998|+<::;9+<9 +<;:9+<9:+|++<9+<8+<9+8|9::;+<8+<9 ++<::8|+<;+<8:;\8<9+<9 *8+<;+|+<:\+<9:;\8<9+<9 :8|9|+<88 99+;2 +<99Ь98|:|:;<+<::;\99+;8 :;:9; 8|;+<+|:;8:+8 +9Ь+<99<9+<8+<+98r +<;:9+<9:+|++<9+<8+<9Ь:8|9|+<88 +<;9<;+<;<+8:;R * +<9;+<:\9++8:;P:;\9\9\:;\8<9+<9â 8 :: 9;+<9+<9+<:+<;8v+<;9<+<9+<+|;:+<8 +;+<8+<9 :+9\+<9+<;8\8++:*: +|:9+<;<:;\;<8|:2 :<+ +<9+88|;9+;8 9+<:+9 * :\+<9+<9:|:;\9 +9 +<9+9;;9+2 9:\+2Ь:+<8+<:;\9\9\:+<8 +<98+<:+<9; 9 8|99+2Ь8+<9 :;\9+<+;:;\8<9:;\98 +89+8:: +<:8+2 89Ь+8|;9+;8|;2 +<99;+<8\+9:+<+<; :\+:; +++<;9<9+8 :\+<99+<9+<+|;+<98|9 +8|98+<:+<9:9\9+Ь;8r 9+: :+<;::9R +<98+<:+<9;9+;8|9Ӡ+l9++<:\+: : ;::<+<;9+<98 +<9;|:;|+8::Ь:+<+9+<8+<9 8:;9;+8r 98|::8* 99+;2 :; +2Ь9+<8+<98|9 +:;+<98|+<::;:;\9:;\9 8<+* +<;9<+2Ь9+<+|;:+8 + +<:+<:|898<+<;2 +<99:;\+<9+9+<998|::+9R +9 +|:+8 +<99:\8|:8r +<;<8<:9\:;\99+;:;:9; ++<8+<9:;+9 +<+++8 +9 :;:9 8+<:+<9:;RЬ8<9:;\99+;8r 9::+<8 8+<+9+<8+;:\9+<9 :;+3+L+<9+<8+<98|9 +:;+<98|+<::;9+<9 9;+<9+2Ь9+<:+<;8 :+<;:+2 +<9;|:;|:;\99 +<:+<;:+;08;+<8:;\:9+<9 +<;+<;:9\:;\8<9+<9 98r 9+<;;+8|98+<:+<9:9\9+; :\+<;+|*+<:;:+;<8|9 :\+<:Ь::+|;+;:: 8;8;+<99+<99+;:: +<;8\+;+<::;9:+;9+;:: * 98|+<9:+<+r +;+<9+<8+<9 +<:+2Ь;+<;9+<9â 8+<9+<+:;8r :\+:8r 8:9\98|;2 8;+2Ь8:;\:9+<9 +<;8\+<9+<;<+<9 9+<* 8|;+<:+<:\+<99+<;98|99+;8r 9+;8+<9+<;<:;\;<8|:<9+;* 9+<9+<:+9P* +<;+88|9\9r 8+<:+<9:;\8<9+<9 9+<9+<; :+<;8|9Ь9+<9:+<;+<;:+;2 *|:L+<9::\+<9:;\9+<8:;\8<9+<9 *+8|9::;+<8+<9Ь8+<;+|+<:\+<9:;\8<9+<9Ь+<9Ь;+<:\9+9+<9 :+<;8|*c:L+,9:: 9+,8,+; 8 B;;+ +:;+<98|+<::;9+<9Ь8<9\8<+<8;<+<8+<9 8 +: