Հայ Զինվոր 04-2018 - Page 12

ÂÆì 4 ( 1226) 3 1 ÐàôÜì²ðÆ - 6 ö ºîðì²ðÆ 2 018 6 öá˷ݹ³å»ïÁ« áí ¹»é¨ë 2015 Ãí³- ϳÝÇÝ ëï³ó»É ¿ñ ͳÝñ íÇñ³íáñáõÙ ¨ ϳñáÕ ¿ñ ½áñ³óñí»É« μ³Ûó ß³ñáõݳϻó ͳé³ÛáõÃÛáõÝÁ« ÇѳñÏ»« ãÇ Ùï³Í»É ³Û¹ Ù³ëÇÝ« »ñμ ÁÝïñ»É ¿ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝ« »ñμ ³Ýó»É ¿ Ù³ñï³Ï³Ý Ñ»ñóå³Ñáõ- Ã۳ݫ ³Ý·³Ù, »ñμ Éë»É ¿ ͳí³Éí³Í ûŠμ³Ý³í»×Á` ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý ßáõñç: +L+<9;2:::+<9 +9* :; 9:+|:;R 8:;;:;\9 98|9: +|8|:+;*:; +8<+ :;*+ +<9 :\+<:+<98|* 8|; 9+<;:+<8+<9Ь898+;9+;8* 8|; 9+<;+<++<:9+;8* 9+<* :8:Ь;::8|9 +<98+<9:82 9+<;+8|8 +<9:+<;+; :<+9Ь99+2 8|; 89:+<98|;8r 9:+|:+;8r 9+<9++:S8+<;*:; +* :; 9+9; ++2 +<9:;\9 +9; 8+<9:Ь9+<8+<;+|:+<8 * 9+<9+<89:+<8 8+;:\::Ӡ:8|88|+ 9 8l9+|+<* 9+; 9+<:+<;+<8:;\8<9:;\988:9+<;9::;\9 + 9,+; +<9:;\:9:;R 98|9+<:+<88p+<::|*+,9: :+<;8r 98|99+<+;+<98|;2 89+9+<9:;\;+<:9+<9 +<:+88r ;+<9C 98|88|:9 +;+<98p;|:89+<::;\;<:;\9 + ::+<;<+8C 89:+<98|;+,:+<:|8|8+2 :+<;8|9+;8|9 +<9+ 89:+<98|;9+Ь;8|9 8;|:8+<9;<:8r +<:+88r ;+<9" 98;++;+<9 ++2 +<99 9:+<++<+|:;\999 +* :; 9+9;:\+<;++<:\+: :\+<;:+<::; +8|9; +<9+8:L+<;:+<::; +8|9; 9+<* 8|;+<8+<9 ;+<98+;8+<:+<;+8 +:9:+<89+;8r * 9+<99+<9++<99+Ь;8r 89:+<98|;9+;8r 9+<8+<;+<9+<98|9 89+;8p8:;\89+<9 :;\9\9\:;\8<9+<9â +<9::+2 898<+<;2Ь;:;\9 9+9; 8+<:+<;+;<8|9; 9 +<9;+<:\+::;RЬ8<9+<9 9+<8+<+|+<98r 9+<99<9+<;+<;+<8+<98 *+<9:9\:|:;\8<9+<9 8:;\8+;<8|9; 9+;8<+<+|;:+<8У8|9Ь8+<;+|8p+8|99+<99+<9++<99+;8p+<9;8<*+<9 * +<;+8+<:9+<9 8+<;8|; :;\9+Ь;<:9\* 8|9:<:\+: 9+<* +:9:+<8 +8|98+<:+<9:9RЬ9+;8r +<9;8<*+<9 89:+<98|;9+;8r 9+<8+2Ь::;9+<9 89+8|;8 +,9: :+<;8r 9+<;:;\9+<8+8:;P+9; 8;+<+|8|;8";+ 8+<;+|8r +8|99+<99+<9Ь++<99+;8r 9+<9+<;::9+<8+<9 +<9: ;;+;8|9 9+9; +;*+<9:;\99+<9+<+|:;89+<9 +9; 9+<99<9+8:;R 9+<8+88p9+9; +8|98+<:+<9:9\9+;8r 9+<9+<; +,:+88p;+<9s ::\+<9+<8+<9 89:+<98|; 8998r 8|;9+<8+<;+<9+<9:;\:8 9;+<9;2 9+:r + 9;+:+2Ь9+<98|9 +8|:8|+8|:98r 9;+<9+<9+<:+<;* +8|9Ь:+<8 :;\8\+;:;\9# :+<;:+2 +<98<+;8|* +<9+8<::;\9* +;8+<; :+<;8|9+; +<:+<:|9+<+|8:;\98+<:+<9:;\8<9:;\9 :;\9+;<:9R ;|:8+|9++<:\+:9 +<;:;\8<9:;\99+<98* 9;+2 :8|88|98 +l+<9+2Ь9+9* * :;+8|9+;8 9 +<98+:9 :;R 9 +<9888,:9R 9<+; 9:; ;:|+<8:;\9 99:+<:\+: 8<*+<8+9Ь:+;9 :;R 9+<9+;+<98:;\8<9:;\98:+<8+<99s 9+<8+<;+<98 +<899+<9::Ь;+9 +<9+<:+<;+<; + 9+<++<;+<::; ::\+<9+;:;\9+;<:9R +<9+<88r 9+<9+<; 9:; ;;+9:+Ь;:;\8<9+<9 9+<8+<:+::+<8 8+<;+|:: +<;++9Ь+<9: :+<;8r 89+89+<;88r ::\+<9+<8+<9 +<992Ь9+<8+<+98r 9+<9+<; +|+;9+<::<+88r 9+<8+2Ь;+<99+;8r 98|;|:8<+;+<98|9 8;+<+|8|;8* :;88<:;\98 8:+2 9:;\;+<;+<9:<9:;\; :+<;8r 8:;\8+8 9:Ь:+<::;+<:\+:S ::\+<9+<8+<9 89:+<98|;8p89+8|; +,99:\+: :;* ::\+<9+<8+<9 9+<:9+2Ь+|8|::;\8<9:;\99 89:;:9R +;8|:+<:+<;+8 +<;++9Ь:+<+9+<:;\::;\99+<8+<9 9+<::+<::;\8<9:;\9Ь89+:;\9:+88|: :::+<9 888|98|* :; 8:;\8:+<8 +8|; +<:\+<+|+2 89:+<98|;8r ::;<8|+<8+<8+<9Ь8+<;*:;+<+|:;\99 9+<;;<8:8|89+<+ 9; * :\+<;:9+<+ 9;9 ::9+<99+: :L:9\::9+<98* 9 +<98 8,:Ь;::9+<98* ++<98|+8 ++<:8<9+<98* +,9+;+9 9 9 :\+<9::\+<9:;\8<9+<9Ь9+<8+<;+<; :8|+|+9 :+<;+|:9+<98p+8:;\98<8 +L+<9+<88r ;;:+<9Ь9:8|;:+<8 9+<9+8|:+<::;98|:|:;<+<:9+<9 8\+<9+<9+<8:+<;+:;\99+<98* +,:+:8|: ++<;+|+<;9+<988|;+9;2 +8|9+<88|;2 898+;9+;8r 9;:|+<9:;\9 9+8Ь9+9\8|9+<8:;\8<9:;\9 +9 :+<9+8+8 9;+<9;98|9: +<:<;8r +9 898+8 8|;+9;2 88|++<8:;RЬ8<9+<9* :+|:;R +<9;:;\8<9+<9* ;8|+8|8+<8+<9Ь:;\8\::Ӣ +,:\;8|89+<9 +<;8+<8+<89+;:;\8<9+<9Ь;;+;8|9 9+<8+<:+<8:;+8r +|9++<88 9;+<9;0+|+<9+;2 9+<99|+<8+<88|9Ӡ+L8\8|989+;9 +<::;\9 +9* :; 99+<9;;8|9+<8+<;+ ++:\;+;:;\9 :9\:r 99+<8:;R 9+<:+<9+2Ь8+<9:;\8<9:;\99 + +;:98|9 9::* 8|:8 +|8|:+<8Ь;<:;\8<9+<9* 8::+8:;\* ;+<98+8:;R 8+9:+<8+<9Ь;:;\98;<8|+<9+;9 +<9+|+<9 +;8;:;++<8+<9 +9Ь+8|:::;\9 +L+<9;2 +8|9:+<8 :;\8\+;8r ;|:;9<+2Ь::;R ::\+28\8|989+;8 ;|:8+|9++<:\+:* +<99Ь;;+;8|9 :+;+<8+9++<9+<;<9+<9 +<8\98r :+2Ь;8|:<* 8|:8 +<9:;; +<;++9 9 9 +8|9:+<8 :;\8\+;8p:+<+9+<8\98+<8+<9 :+<;:<:;\8<9+<9 :\+: +l+2Ь9+<9+ 9 ::9+<998|:9+<98r +|88+<::;:;\8<9+<9+<;+;<8|9 +<999+<;8|98 9+; 9+;:: :9\+<9+Ь;8 ::2 98|+<99 +<:\;+;<8|9* +<98* +<;+<+r :8:+Ь;<8|9 :+;+<++<:9+<8 88|+<;8\+; 89+<9;8s99+<9 +8\:+<; :8|9|+<8:;\9 9+<9:9:+<8Ь+<+9+<8<8|: +;8|:+<:+<;+9+; :;\9+9 +;8+2Ь;+<:* * 9+<;:;\9+<8+<8+<9 +<;9+::+<:+<;8P:+;+<8+<9+|9:9\+<8+<9 :;\8\9+<9 8+<;8|;9 +<9+<::+<9:;\9 +<9+:\8|:8r 8+<:+<9:;\8<9:;\9Ь9+;8 9+<:9+<88|:;+9 +8|9 9+<::;S 8+<;9+<:9+<+|8|:+<8+<9 9+;:;\8\8r * +<99;+<8\+9:9 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,9:+<;;+<::;:;\99+;8r :\+<8+<: +<98|: +<:+<:r +;*+<98r :\+:+<8+<9Ь8\98+<8+<9 9+<9+<8:+<;+<98r :+8::; +,;9+9Ь9:;\;+<+9+<98 * *|+,:|+<8;<:;\8<9:;\9 :8|;+<::;+8|9::;9+;8|9 * +8|99+<99+<9++<99+;8|9*`9+<:+<;+<8+<8+<9 8+<+9+<8+;:\:;\8<9+<9 9\+Ь8+<:+<; 9 +<98:;\98r 98|9+<:9+<98 :\+<:9+Ь;<8|9 8|;+9;2 :+:8+<8+<98r 9+<:8|9 +;*+<98p8+9: ;:9:;\9* +L8\98+<8+<9 9+<9+<8:+<;+<98p+<++<98r :;+<* +;*+<98r +<9+9+<98|9 :\+<:Ь9+<8+<9 :;\8\9+<::+<::;\8<9+<9 9+9;:;\9::+9\8+8 9 +<9;+98|;8r :\+<9::\+<98r :+;+2Ь8+<9+|9:9\+<8+<9 8+9:;:9Ӣ :,8+<; 9+<8+2Ь+|8|8* :<8+<; 9+<8+<9+<98|:* :<8+<; 9+:+<+|+0+<98+<:+<9;8r 8;+<+|8|; 8+<:+<:+<;9+<9 :Ь8:; 8+<9:99+;:: +<9+ 8;+<+|8|;8 ++<:+2Ь:\+<;::+<8 +; :+<:\+<89+<9Ӣ :+<8+<99Ь9;+<9; +<99;+<9 :::+<9 +8|9 8|;+9;2 9:\+2Ь:+<89+;:;\9* 9+<9:+8|:<* 98|99+<::;:;\99+Ь;:;\9* :; +<999+<;8|9 +; 9+;8\+889 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 9+<8+<+|+<98r *+<:+<:|8|9 :8|89::r +<;9<; 9::+<9:;R 9+;;:+<+9+<8<8|: +<;+;+<;9+;8|* 8+<+9+<8+;Ь:\:;\8<9:;\99+;8r * 8+<::;\9;<9+;8r 99:;98|:Ь9+<9::+<8 +<98|:9+;8r 898<+<;<;:;\9 8+<:+<;Ь:+;2 +<9:+88r 8+<:+<88r 98|9+<;+<;+<8+<9 +<9Ь8+<:+<9;+L+<;+;+<; :+<9:+8 8+<;+<:\+:9+<98p:|+<9;+;:: 8+9:;:98 9+<+|+;<:+;2 +|+;8\+2Ь9+,8+,; +,; : ;L8,9+,9:L+,9:: 9+,8,+; 8 9+<9+<8+<88|;2 :+<;;+<::;:;\99+;::Ӣ +,9:;;+<;++9 +++<88r +<9+ 8+<::;\9;<8 +<;<+;2 8|;+:9+;8 +,99 8+<:+<+|:;\999+;8|;2 + 98|:|+<+Ь+|+<98|9 :<+<;|+<98|99+;::Ӣ +L+<;<8r :+;+2Ь8+<9+|9:9\+<8+<9 8+<:+<9:;\8<9:;\99+;8|;68+9:;:98 88|9+8:;R + 9+<* *|9+8 :\+<::;RЬ9+<9*b +8|99+<99+<9++<99+;8r 9+<9+<;9;+<9;2 :8:; 89+8|;9+;8|9 99+<;+<::; 8:;RЬ8:;\99+; +|:9+8:;R 9:\+<:+<8::Ӣ ::+9\8:+8:;P+9 9+<:9+<+|8|:+<8+<9 :;\::;\;<9+<9 * ++<9RЬ:+<8:;\8<9+<9 8+<:+<9:;\8<9:;\99+;9:;\:+<;|:;\982 +<:\+<;8|9:;\9 9+; 9+;::Ь9+;8|9Ӡ9 +<;+|+88|+ 9+;8+<9+;8b 8<8|:: +<9:;; 99:<+<8 +;+<8:+<+|8|::;RЬ8<9+<9 +<+9+<8<8|: 8::;+;8|* 9+<::;\8 99:;Ь9+<8+<8:;\8<9:;\9 +9 9+<9:9:;\9 9+; +<99S;+<9\+<;+<;<8|9+;8|9* ::;+; +<99:<+<;r :::+2Ь9+;<8|9 9+; +<9+<88|9 * :\+::;\8<9+<98* :;+<9+|+<9 98|9:<* 8;+<+|;8r 9+<9;+<9+<:9+;8p9::+<8+;<:;\98* 98|9:<* :\+<99+<9+<+|;8r :+;:Ь:8|9 8+<9:8<+<9+<88* 8|;+9;2 9+<9+<9<+<99:;RЬ8<9:;\98 ::+;<8|9 +8|9:+<8 :;\8\+; +:;+<8::2Ь:+8:;R *|+: +9*b 8;+<+|;::Ӡ8;+<+|;8r 9:\+<:+<89 + 8\+<98+:+<98|9 8+2Ь:+<9:;\8<9:;\98 8+<:\+8 9+:+<+|+2 +<:+<:|89Ь8<+<;<8|9 :\+<:::: 8+<:+<9:;\8<9:;\99 +<9;<+<8Ь+8|9::;9+;8|9 +<:+88r +<9:;\; 9+89+<;8+<98|9Ь+8|;;+;8|;2 ;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9 89+<9; :+Ь;+<++<;9<9+8:;R 9+<9+<; *|+: +9*b 8;+<+|;8p+<:+<:|8|9 9:;+<8::<8|89+;9 +<98\9 ++<988rЬ9|:;\9 +9Ӡ:9\++ ;;* ::;8|++:;\; +:;+<8::<::;\9 +; +8|9:+<8 :;\8\+;+<9+9+<8+<;*:; :;R 8:;9;++<99+<8+<9 ;;8*9:;\9:+<;8r#8|9Ӣ 9 +9;2 +<9::+9\8|;<* +<9:;;Ь:+2 9+<9+;+|8|;2 +<998|:|+<:\+: 9+:: +:;\;*9+<9+<9<+<99 9<+; 89:;:;\8<9+<9* 9+89+8:;R +;+<:+<:|9+<+|88r +:;+<9+<:+; 9+<8 :;\::;\9Ь9+<8+<9 ;|:;\8 +<9;<9+8:;\* 8|:8 +<98|:9+;+<9;6 9+<;:+<8+<9 9+;8<+<:\+<9:;\8<9:;\9Ь::+<99<9+8:;S:L+<;:+<8+<9 +9 9<++ 9<+; 89:;:;\8<9+<9*9<+; :::+<9:;\8<9+<9 9+<9+<;+:;\; +<:\+<;<:;\;<+;<8|;* :; 9+; +<;8\+;9+Ь;8 :;:;+9 :\+<9:\+<9+8:;R 8+<9;8* 8+<9+2Ь::;+<8+<9:;\8<9+<9 :;R ::+<9+|8|9 +<:+;+::+Ь8:;R :+|8|9 99:+<;8<:;\9 + 9+; 8\:9\::;+8r 9+:s8l9+<;<++ ;* :; 9<+; :;:9:;\98|;2 98r 8:9\98|;<*9:;\+:+<8* 99:;\: 8:9\98|;<* :+|*:;:+<8 +9 ::098|+<99 9<+; 89:9\9+;8* +<98* +<9:9\:r 8\:9\:Ь::;\;+8* +:;\; +; +<9::;\9+: 9+<9 +<9\:|8|89+Ь;8r +;+<++<8 8+;:\+<;9+;8* +:;\; +; 9+<8+2Ь:+<8:;+8r +<99 :;R :+<;:+<;|8* +:;\; +; 9<+;+<:\+<+|+2 9;+<9+<9+<:+<;9+;8r 9:\+<;::;RЬ8<9:;\99 :;R 9+9+<;+<98 +L:8:;8|: 9+<9+<;<;Ь9+;9 :;\9\9\:+<8 +9 9<++ :;R 9<+; 898+;9+;8|9Ӡ+L+<;8r 8+<:+<9:;\8<9:;\9 * +<;8r :+;+<++<;93:8|;+88|+ 9+<9;+9+<88|;<9+;+:: 9+8 +<9+|+<9 99:;9+<::;:;\9 +9 :Ь8:;8|: 9+; +8|9:+<8 :;\8\+;8r 8+<+9+<::;9+<9У#b;+ :+<;+++<;9<8|* +,;;<+<89+<9 9+<;8\9+<9У3+<99+<88|* 9+; +8:;\99+<98|9 9+<9\8<+2Ь9+<89+;8r 9+8++<;9+2 9:+89+<98r +<:8<8|:Ӡ+,:::+<8 :\+<9+<:\+<9 9+; +8|9::;9+;8|9Ь* ::\+<9+;8|9* 9 +<9:;2 ;|+<:+<:\+<98 +2Ь9+<88|9* 9+; 8\:9\::;+8|9 * :\+::;\8<9+<988+;<;<+*9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9:;\98