Հայ Զինվոր 04-2018 - Page 11

ÂÆì 4 ( 1226) ˳ñ³ñ, ¨ Ò»½` å³ñáÝ ·»Ý»ñ³É-·Ý- ¹³å»ïª ³Ûë ûñÁ Ù»½ ¨ Ù»ñ ÁÝï³ÝÇù- Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ïáÝ ¹³ñÓÝ»Éáõ ѳٳñ: ºí Ñáõëáí »Ù« áñ ³Ûë μݳϳñ³ÝÁ Ù»½ Ýáñ ßáõÝã ¨ áõÅ Ïï³` Ù»ñ Ñ»ï³- ·³ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõݳϻÉáõ ¨ å»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ ³Ý³éÇÏ å³Ñ»Éáõ ·áñÍáõÙ¦: ²ÛÝáõÑ»ï¨ μ³Ý³ÏÇ Ñá·¨áñ ³é³çÝáñ¹ ìñÃ³Ý»ë »åÇëÏáåáë ²μñ³Ñ³ÙÛ³ÝÁ ïÝûñÑÝ»ùÇ ³ñ³ñá- ÕáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»ó« áñÇó Ñ»ïá ëå³- Ý»ñÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇó »ñÏáõëÝ áõñ³Ëáõ- ÃÛ³Ùμ Ïïñ»óÇÝ Ï³ñÙÇñ ųå³í»ÝÁ: ²Ñ³ ¨ ëå³ëí³Í å³ÑÁ© ½ÇÝͳ- é³ÛáÕÝ»ñÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù μ³óáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ýáñ μݳϳñ³ÝÇ ¹áõéÁ« ßñ- çáõÙ »Ý ë»ÝÛ³ÏÝ»ñáí« Í³ÝáóÝáõÙ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ: Üñ³Ýó Ñ»ï ÙdzëÇÝ μݳϳñ³ÝÝ»ñáí ßñçáõÙ »Ý ݳ¨ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÝ áõ ¼àô ¶Þ å»ï, ·»Ý»- ñ³É-·Ý¹³å»ï Øáíë»ë гÏáμÛ³ÝÁ« ßÝáñѳíáñáõÙ áõ μ³ñ»Ù³ÕóÝùÝ»ñ áõÕÕáõÙ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇÝ: ØïÝáõÙ »Ý ·Ý¹³å»ï ²ñÙ»Ý ²íóݹÇÉÛ³ÝÇ μݳϳñ³ÝÁ: Þ»ÙùÇó Ýñ³Ýó »Ý ¹Ç- Ù³íáñáõÙ ·Ý¹³å»ïÝ áõ Çñ »ñ»ù ½³- í³ÏÝ»ñÁ© áñ¹ÇÝ` ØÇù³Û»ÉÁ ¨ »ñÏáõ ¹áõëïñ»ñÁ: ܳ˳ñ³ñÝ áõ ·É˳íáñ ßï³μÇ å»ïÁ μ³Å³Ï »Ý μ³ñÓñ³ó- ÝáõÙ áõ ßÝáñѳí³ñáõÙ μ³½Ù³½³- í³Ï ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÇÝ: öá˷ݹ³å»ï ²ñÙ»Ý ØáíëÇëÛ³- ÝÇ μݳϳñ³ÝáõÙ »Ýù© §1998 Ãí³- ϳÝÇóª ³é³çÇÝ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ïá- ãáõÙÝ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá« Ñ»ñó·ñí³Í »Ù »Õ»É«- ³ëáõÙ ¿ ÷á˷ݹ³å»ïÁ:- ²Û¹ ųٳݳÏí³ÝÇó ëå³ëáõÙ »Ýù« áõ í»ñç³å»ë ³Ûë ûñÁ »Ï³í: ºñ¨Ç »ñ»Ë³Ý»ñÇë ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ áõ ÅåÇïÁ ³í»ÉÇ ËáëáõÝ »Ý« ù³Ý ÇÙ áõ ïÇÏÝáçë Ëáëù»ñÁ ÏÉÇÝ»ÇÝ: ¸ñëáõÙ ÷áùñÇÏë` ÐáíѳÝÝ»ëÁ« ß»ÝùÇ ëïí»- ñáõ٠ϳݷݳͫ ³Ýï»ë»Éáí óáõñïÁ« ѳÙμ»ñáõÃÛ³Ùμ ëå³ë»ó ÙÇÝ㨠ٻñ Ñ»ñÃÁ ѳë³í« Ùáï»ó³í ݳ˳ñ³- ñÇÝ áõ Çñ Ó»éùáí í»ñóñ»ó μ³Ý³ÉÇݦ: ºñ»Ë³Ý»ñÝ áõñ³Ë »ÉáõÙáõï »Ý ³ÝáõÙ Çñ»Ýó Ýáñ μݳϳñ³ÝÇ ë»Ý- Û³ÏÝ»ñáí« áñáßáõÙ` áñ ë»ÝÛ³ÏÁ áõÙÝ ¿ ÉÇÝ»Éáõ: ºí ÇѳñÏ» ³é³çÇÝÁ Ðá- íÇÏÝ ¿© §ê³ ÇÙ ë»ÝÛ³ÏÝ ¿¦«- ³ëáõÙ ¿ ÷áùñÇÏÁ áõ ³í»É³óÝáõÙ©- §Î³ñ¨áñÁ` ²ñ³ñ³ïÝ ¿ »ñ¨áõÙ å³- ïáõѳÝÇó¦: Ø»Ï ³ÛÉ ï³Ýï»ñ` ÷á˷ݹ³å»ï ²ñÙ»Ý ´³ñ»Õ³ÙÛ³ÝÁ« íëï³Ñ ¿© §ê³ ß³ï ϳñ¨áñ ѳñó ¿ ½ÇÝͳé³- ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ ëå³ÛÇ Ñ³Ù³ñ: ºÃ» ëå³Ý ·ÇïÇ« áñ Çñ ë»÷³Ï³Ý ïáõÝÁ« ûç³ËÝ áõÝÇ« ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç« ÁÝï³ÝÇùáõÙ ³Ù»Ý ÇÝã ³í»ÉÇ ÝáñÙ³É ÏÁÝóݳ¦: ÎÇÝÁ` øñÇëïÇݻݫ Ñáõ½í³Í ¿© §Ø»Ýù ³Ýã³÷ áõñ³Ë »Ýù: àõ½áõÙ »Ù« áñ μáÉáñÝ ½·³Ý ³ÛëåÇëÇ áõñ³- ËáõÃÛáõÝ: ´Ý³Ï³ñ³ÝÁ ß³ï ·»Õ»- óÇÏ« Éáõë³íáñ áõ ѳñÙ³ñ³í»ï ¿¦: öá˷ݹ³å»ï î³ñáÝ ºÕdz½³ñ- Û³ÝÁ ÝáõÛÝå»ë ãÇ Ã³ùóÝáõÙ Ñáõ½- ÙáõÝùÁ© §Â» áñù³Ý ϳñ¨áñ ¿ ïáõÝÁ ëå³ÛÇ Ñ³Ù³ñ« Ñݳñ³íáñ ã¿ Ëáëù»- ñáí ³ñï³Ñ³Ûï»É: ²ñ¹»Ý 23 ï³ñÇ ¿` ͳé³ÛáõÙ »Ù ½ÇÝí³Í áõÅ»ñáõÙ« ¨ Ùáï³íáñ³å»ë ϳñáÕ »ù å³ïÏ»- ñ³óݻɫ û ÇÝã ³åñáõÙÝ»ñ áõݻ٠ÑÇ- Ù³: Ø»Ýù ß³ï Ñå³ñï »Ýù áõ áõñ³Ë« ݳ¨` ß³ï ßÝáñÑ³Ï³É Ù»ñ ݳ˳ñ³- ñÇÝ« áñ ³Ûë å³ïíÇÝ ³ñųݳóñ»ó Ù»½: ä³ñï³íáñíáõÙ »Ù ³ÛëáõÑ»ï ¿°É ³í»ÉÇ Ù»Í ç³Ýù áõ »é³Ý¹ ·áñͳ¹- ñ»É ѳÛñ»ÝÇùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ å³ßï- å³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ: ÆÝùÝ»ñ¹ ¿É ï»