Հայ Զինվոր 04-2018 - Page 10

ÂÆì 4 ( 1226) 3 1 ÐàôÜì²ðÆ - 6 ö ºîðì²ðÆ 2 018 ¶Ý³Ñ³ï³ÝùÇ »õë Ù»Ï ¹ñë»õáñáõÙ ÐáõÝí³ñÇ 29-ÇÝ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ 71 ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ ³ÝѳïáõÛó û·ï³- ·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùáí ѳÝÓÝí»óÇÝ ºñ¨³ÝÇ ²ç³÷ÝÛ³Ï Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¶© гëñ³ÃÛ³ÝÇ ÷áÕáóáõÙ ·ïÝíáÕ Ýáñ³- ϳéáõÛó ß»ÝùÇ μݳϳñ³ÝÝ»ñÁ: Þ»ÝùÇ μ³ÏáõÙ ³Û¹ ûñÁ ß³ï óáõñï ¿ñ« ë³Ï³ÛÝ Ñ³í³ùí³ÍÝ»ñÇÝ` ½ÇÝͳé³- ÛáÕÝ»ñÇÝ áõ Ýñ³Ýó ѳñ³½³ïÝ»ñÇÝ ç»ñ- Ù³óÝáõÙ ¿ñ ï³ù áõ ѳñÙ³ñ³í»ï ³Ûë ß»ÝùáõÙ ßáõïáí Çñ»Ýó Ýáñ μݳϳñ³ÝÝ»- ñÇ μ³Ý³ÉÇÝ»ñÝ ëï³Ý³Éáõ ÙÇïùÁ: Þ»ÝùÇ Ñ³Ý¹Çë³íáñ μ³óáõÙÝ ëå³ëí³Í Çñ³- ¹³ñÓáõÃÛáõÝ ¿ñ ³ÛÝ ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ« áíù»ñ ͳ- é³ÛáõÃÛ³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ï- ï»Õ ݳ¨ »ñϳñ ï³ñÇÝ»ñ μݳϳñ³Ý³- ÛÇÝ ËݹÇñ ¿ÇÝ áõÝ»ó»É: Þ»ÝùÁ μ³Õϳó³Í ¿ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ μáÉáñ ѳñÙ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáíª ³å³Ñáí- í³Í 1-Çó 4 ë»Ý۳ϳÝáó 71 μݳϳñ³- Ýáí: ´Ý³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ μ³ßËáõÙÁ äÜ μݳϳñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÝ Çñ³- ϳݳóñ»É ¿ ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý ë³Ñ- Ù³Ý³Í Ï³ñ·áí` ѳßíÇ ³éÝ»Éáí Ñ»ï¨Û³É ³é³çݳѻñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÁ© ³) Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³Ï³Ý ϳ½ÙÇÝ (ÙÇÝ㨠½á- ñ³Ù³ëÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ¨ ï»Õ³Ï³É Ý»- ñ³éÛ³É)« μ) Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ- Ý»ñÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ« ·) §Ø³ñï³Ï³Ý ˳㦠ßù³Ý߳ݳÏÇñÝ»ñÇÝ« ¹) ѳϳé³- Ïáñ¹Ç Ñ»ï ß÷Ù³Ý ·ÍáõÙ ³éÝí³½Ý 5 ï³- ñÇ Í³é³Û³Í ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇÝ ¨ ») ѳٳӳÛÝ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõ٠ѳßí³é- Ù³Ý Ñ»ñóóáõó³ÏÇ: ÆëÏ Ñ³ïϳóíáÕ 10 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð μݳϳñ³ÝÝ»ñÇ ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÇ ÃÇíÁ áñáß- í»É ¿` ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»- ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ãí³ù³- ݳÏÁ« ë»é³ÛÇÝ å³ïϳݻÉáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉ ã³÷áñáßÇãÝ»ñ: Þ»ÝùÇ μáÉáñ Ýáñ μݳÏÇãÝ»ñÝ« ³Ûë- åÇëáí« í³ëï³Ï³ß³ï ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñ »Ý« ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Çñ áõñáõÛÝ Ý»ñ¹- ñáõÙÝ áõÝÇ μ³Ý³Ï³ßÇÝáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ: ´Ý³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íϳ۳·ñ»ñÝ áõ μ³Ý³ÉÇÝ»ñÁ ½ÇÝͳé³- ÛáÕÝ»ñÇÝ Ñ³ÝÓÝ»ó å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ: ܳ Çñ ßÝáñѳíáñ³ÝùÇ ËáëùáõÙ ³ë³ó© §ºë Ý³Ë ¨ ³é³ç áõ½áõÙ »Ù ϳñ× Ñ³ÝÓݳ- ñ³ñ³Ï³Ý ï³É μáÉáñ ³ÛÝ μݳϳñ³Ý ëï³ó³ÍÝ»ñÇÝ« áíù»ñ ¹»é ³Ùáõëݳó³Í ã»Ý, ¨ ÑÇß»óݻɫ áñ ųٳݳÏÝ ëÏëáõÙ ¿ Çñ»Ýó ¹»Ù ³ß˳ï»É: øÇã ½³í³ÏÝ»ñ áõ- Ý»óáÕÝ»ñÝ Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ ÃáÕ Ùï³Í»Ý ½³í³ÏÝ»ñÇ ÃÇíÝ ³í»É³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ: ÆëÏ, ÁݹѳÝáõñ ³éÙ³Ùμ« áõ½áõÙ »Ù Ù³Õûɫ áñ μáÉáñǹ ûç³ËÝ»ñáõÙ ÙÇßï áõ- ñ³ËáõÃÛáõÝÝ áõ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ« ˳- Õ³ÕáõÃÛáõÝÁ è³Í»Ý: ÂáÕ Ó»ñ ïÝ»ñÁ É»óáõÝ ÉÇÝ»Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ÛÝ ç»ñÙáõ- ÃÛ³Ùμ« áñ ûç³ËÁ ï³ñμ»ñáõÙ ¿ å³ñ½³- å»ë ϳó³ñ³ÝÇó: ê³ ³ÛÝ Ýí³½³- ·áõÛÝÝ ¿« ÇÝãÇÝ ¹áõù Çñáù ³ñųÝÇ »ù: ²Ûëûñ μݳϳñ³Ý ëï³óáÕÝ»ñÇó Ûáõñ³- ù³ÝãÛáõñÝ áõÝÇ ³Ýó³Í Ù³ñï³Ï³Ý áõÕÇ ¨ í³ëï³Ï: ä»ïù ¿ ³ë»É« áñ ß³ï ¹Åí³ñ ¿ñ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³½³ñ ëå³Ý»ñÇ« »Ýóë- å³Ý»ñÇ« ͳé³ÛáÕÝ»ñÇ óáõó³ÏÇó ÁÝï- ñ»É ÛáóݳëáõÝÙ»Ï Ñá·áõ« áñ ³é³çݳ- Ñ»ñÃáõÃÛ³Ý Ï³ñ·áí μݳϳñ³Ý å»ïù ¿ ëï³Ý³Ý: ê³ ¿ å³ï׳éÁ« áñ Ù»Ýù ÷á- ËáõÙ »Ýù Ùáï»óáõÙÁ« ¨ ³ñ¹»Ý ³Ûë ï³ñ- í³ÝÇó ѳñÛáõñ³íáñ ëå³Ý»ñ ÏϳñáÕ³- Ý³Ý ·»ñÙ³ïã»ÉÇ ÑÇ÷áûù³ÛÇÝ Íñ³·- ñáí Çñ»Ýó ËݹÇñÁ ÉáõÍ»É Ñ³ßí³Í ï³ñÇ- Ý»ñÇ ÁÝóóùáõÙ© Ñ»ñó·ñí»Éáõó Ñ»ïá »ñ»ù-ãáñë ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ áõÝ»Ý³É å³ïñ³ëïÇ μݳϳñ³Ý: ¸áõù ã¿« áñ ÇÝÓ Ï³Ù ßï³μÇ å»ïÇÝ å»ïù ¿ ßÝáñѳϳÉáõ- ÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»ù« Ù»Ý