Հայ Զինվոր 01-2018

ISSN 1829-2585 18001 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 1 (1223) 10 - 16 ÐàôÜì²ðÆ 2018 ÐРܲʲ¶²Ð êºðÄ ê²ð¶êÚ²ÜÀ ²ÚòºÈºÈ ¾ ÐÚàôêÆê²ðºìºÈÚ²Ü ê²Ðزܲ¶àîÆ ÐРݳ˳·³Ñ« ¼àõ ·»ñ³·áõÛÝ ·É˳íáñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ²Ù³ÝáñÇ ¨ êáõñμ ÌÝÝ¹Û³Ý ïáÝ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ« ²Ù»Ý³ÛÝ Ð ³Ûáó γÃáÕÇÏáë ¶³ñ»·ÇÝ º ñÏñáñ¹Ç« å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ Ñ »ï« ³í³Ý¹áõÛÃÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« ïáÝ»ñÇ Ý³Ë³ß»ÙÇÝ ³Ûë ³Ý·³Ù ³Ûó»É»É ¿ î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç ä³é³í³ù³ñ ѳٳÛÝù ¨ ë³ÑٳݳÛÇÝ ï»Õ³Ù³ë áõ Ù ³ñï³Ï³Ý ¹Çñù: ê »ñÅ ê ³ñ·ë- Û³ÝÁ Ñ ³Ý¹Çå»É ¿ Ù ³ñï³Ï³Ý ¹ ÇñùáõÙ Í ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ ³ ÝóϳóÝáÕ ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ ¨ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÇÝ« ß ñç»É Ù ³ñï³Ï³Ý Ñ »Ý³Ï»ïáõÙ ¨ ͳÝáóó»É ͳé³ÛáõÃÛ³Ý ³Ýóϳóٳݫ Ç Ýãå»ë ݳ¨ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ: ܳ˳·³ÑÁ Ëñ³Ëáõë»É ¿ ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Á ÝóóùáõÙ ³ ÝÓÝíÇñáõ- ÃÛ³Ùμ ¨ Ë Ç½³ËáõÃÛ³Ùμ ³ ãùÇ Á ÝÏ³Í Ù Ç ËáõÙμ ë å³Ý»ñÇ ¨ ½ÇÝíáñ- Ý»ñÇ` Ñ ³ÝÓÝ»Éáí Ý í»ñÝ»ñ« á ñÇó Ñ »ïá ï áÝ³Ï³Ý ë»Õ³ÝÇ ßáõñç Ù³ñï³- Ï³Ý Ñ»Ý³Ï»ïáõÙ ×³ß»É ¿ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ Ñ »ï: ê»ñÅ ê ³ñ·ëÛ³ÝÁ ßÝáñѳíáñ»É ¿ Ð ³Ûáó μ³Ý³ÏÇ μáÉáñ ½ ÇÝͳé³- ÛáÕÝ»ñÇÝ · ³ÉÇù ï áÝ»ñÇ Ï ³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ« Ñ Õ»É μ³ñ»Ù³ÕóÝùÝ»ñ ¨ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»É ³ÝÓÝí»ñ ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ܳ˳·³ÑÁ μ³Å³Ï ¿ μ³ñÓñ³óñ»É μáÉáñ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ« ëå³Ý»ñÇ« Ýñ³Ýó Á Ýï³ÝÇùÝ»ñÇ« ѳñ³½³ïÝ»ñÇ, μáÉáñ ³ ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳٳñ« áíù»ñ á·»ßÝãáõÙ »Ý ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇÝ« á íù»ñ á ñáß³ÏÇ í³ëï³Ï »Ý áõÝ»ó»É Ñ ³Ûñ»ÝÇùÇ ½ ÇÝíáñÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùÇ á õÕáõ Á ÝïñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ ¨ áíù»ñ ß³ñáõݳϻÉáõ »Ý ×Çßï ׳ݳå³ñÑáí áõÕÕáñ¹»É í³Õí³ ½ ÇÝ- íáñÝ»ñÇÝ áõ ë å³Ý»ñÇÝ: ê»ñÅ ê ³ñ·ëÛ³ÝÝ ³ÛÝáõÑ»ï¨ ë³ÑٳݳٻñÓ ä³é³í³ù³ñáõ٠ѳݹÇåáõÙ ¿ á õÝ»ó»É ³ Û¹ · ÛáõÕÇ« Ç Ýãå»ë Ý ³¨ ì ³ñ³·³í³Ý« Ü »ñ- ùÇÝ Ì³Õϳí³Ý« â ÇÝãÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ μݳÏÇãÝ»ñÇ » õ Æ ç¨³ÝÇ á õ ´»ñ¹Ç ï ³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ ë³ÑٳݳٻñÓ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Õ »Ï³í³ñÝ»- ñÇ á õ í ³ñã³Ï³Ý Ý »ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ »ï: ê »ñÅ ê ³ñ·ëÛ³ÝÁ ½ ñáõó»É ¿ Ýñ³Ýó Ñ »ï³ùñùñáÕ ¨ Ñáõ½áÕ Ñ ³ñó»ñÇ ßáõñç« ßÝáñѳíáñ»É á õ μ³ñ»Ù³Õ- óÝùÝ»ñ Ñ Õ»É · ³ÉÇù ï áÝ»ñÇ Ï ³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ: гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü ³Ë³·³ÑÁ ä ³é³í³ù³ñáõÙ Í ³ÕÇÏÝ»ñ ¿ ¹ ñ»É ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í Ë ³ãù³ñÇÝ ¨ ì »Ñ³÷³é гÛñ³å»ïÇ Ñ»ï ÙáÙ í ³é»É ѳñ¨³ÝáõÃÛ³Ùμ ·ïÝíáÕ Ù³ïáõéáõÙ: w w w. h a y z i n v o r. a m