Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter N 6 - Page 9

Հաշվի օպերատորներ Կենսաթոշակային հաշվ‫ٳ‬մ առկա տեղեկատվ‫ٳ‬- թյ‫ٳ‬նը կարելի է ստանալ հաշվի օպերատորի ﬕջո- ցով , որի համար անհրաժեշտ է՝ Ÿ Ÿ անձնագրով և սոցիալական քարտով կամ ն‫ٳ‬յ- նականացման քարտով մոտենալ հաշվի օպերա- տորներին, ներկայացնել «Կենսաթոշակային հաշվ‫ٳ‬մ ար- տացոլված տվյալների ստացման մասին (նա- խորդ տարվա տարեկան հաշվետվ‫ٳ‬թյան) դի- մ‫ٳ‬մ»՝ անպայման նշելով ժամանակահատվածը: Բանկոմատներ Բանկոմատի ﬕջոցով կենսաթոշակային հաշվի քաղ- վածք ստանալ‫ٳ‬ համար անհրաժեշտ է` Ÿ տեղադրել քարտը բանկոմատ‫ٳ‬մ, Ÿ մ‫ٳ‬տքագրել անձնական PIN ծածկագիրը, Ÿ ընտրել «լրաց‫ٳ‬ցիչ ծառայ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ» հրահան- գը, Ÿ ընտրել «կենսաթոշակային հաշվի քաղվածք» հրահանգը: Բանկոմատը տրամադր‫ٳ‬մ է սեղմ տեղեկատվ‫ٳ‬- թյ‫ٳ‬ն կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ: Տրա- մադրված տեղեկատվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը վերաբեր‫ٳ‬մ է կա- տարված վերջին 10 գործարքներին: 9