Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter N 6 - Page 7

Մասնակիցների ռեեստրը վարողից ստացվող տեղեկատվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը Մասնակիցների ռեեստրը վարողից անﬕջապես կարող եք ստանալ կենսաթոշակային հաշվի վերա- բերյալ տարեկան հաշվետվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը, Ձեր նախընտ- րած եղանակով՝ էլեկտրոնային կամ թղթային: Եթե Դ‫ٳ‬ք սոցիալական վճար կատարող անձ եք, սա- կայն չեք ներկայացրել «Պարտադիր կենսաթոշա- կային ֆոնդ և ֆոնդի կառավարչի» ընտր‫ٳ‬թյան դի- մ‫ٳ‬մ, ապա տարեկան հաշվետվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը առաջին անգամ ներկայացվ‫ٳ‬մ է բնակչ‫ٳ‬թյան պետական ռեգիստր‫ٳ‬մ նշված՝ Հայաստանի Հանրապետ‫ٳ‬- թյ‫ٳ‬ն‫ٳ‬մ բնակ‫ٳ‬թյան վայրի հասցեով. եթե բնակչ‫ٳ‬- թյան պետական ռեգիստր‫ٳ‬մ հաշվառված չեք Հա- յաստանի Հանրապետ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն‫ٳ‬մ բնակ‫ٳ‬թյան վայրի հասցեով, կամ առկա չէ լիարժեք հասցե, ապա նշված տարեկան հաշվետվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը չի տրա- մադրվ‫ٳ‬մ: Եթե չեք ներկայացրել «Պարտադիր կենսաթոշակա- յին ֆոնդ և ֆոնդի կառավարչի» ընտր‫ٳ‬թյան դիմ‫ٳ‬մ, ապա տարեկան հաշվետվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը առաջին անգամ ՞ ստանալ‫ٳ‬ց հետո, այլևս չեք ստանա, ‫ٳ‬ստի կենսա- թոշակային հաշվի վերաբերյալ տարեկան հաշվետ- վ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը հետագա տարիներին ստանալ‫ٳ‬ համար պետք է ներկայացնեք «Կենսաթոշակային հաշվ‫ٳ‬մ արտացոլված տվյալների ստացման մասին դիմ‫ٳ‬մ» ﬕնչև հաջորդ տարվա հ‫ٳ‬նվարի 30-ը՝ նշելով տեղե- կատվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն ստանալ‫ٳ‬ Ձեր նախընտրելի եղանա- կը: Տեղեկատվ‫ٳ‬թյան ստացման տարբերակները փո- փոխել‫ٳ‬, տեղեկատվ‫ٳ‬թյան ստաց‫ٳ‬մը դադարեց- նել‫ٳ‬ կամ տեղեկատվ‫ٳ‬թյան ստաց‫ٳ‬մը վերականգ- նել‫ٳ‬ համար դարձյալ պետք է ներկայացնել «Կեն- սաթոշակային հաշվ‫ٳ‬մ արտացոլված տվյալների ստացման մասին դիմ‫ٳ‬մ»: Արդեն այս տարվանից սկսած՝ մասնակիցների ռե- եստրավարը կենսաթոշակային հաշվի հաշվետվ‫ٳ‬- թյ‫ٳ‬նը ‫ٳ‬ղարկ‫ٳ‬մ է նաև եռամսյակային կտրվածքով՝ էլեկտրոնային եղանակով: Ի՞նչ պարբերական‫ٳ‬թյամբ կարող եմ ստանալ հաշվետվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը: Ÿ Էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը ստան‫ٳ‬մ եք պարբերաբար՝ տարեկան և եռ- ամսյակային կտրվածքով. բավական է ﬔկ ան- գամ լրացնել «Կենսաթոշակային հաշվ‫ٳ‬մ արտա- ցոլված տվյալների ստացման մասին դիմ‫ٳ‬մը»՝ նշելով Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն: Ÿ Թղթային եղանակով հաշվետվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը ն‫ٳ‬յնպես ստան‫ٳ‬մ եք պարբերաբար, սակայն այս դեպք‫ٳ‬մ յ‫ٳ‬րաքանչյ‫ٳ‬ր տարի հաշվետվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը ստանա- լ‫ٳ‬ դիմ‫ٳ‬մը պետք է նորից ներկայացնեք: ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ Ինչպե՞ս ճշտել կամ հաստատել հասցեն: Դ‫ٳ‬ք կարող եք ցանկացած ժամանակ հաշվի օպե- րատորի կամ «Իմ հաշիվը» ինտերնետային էջի ﬕ- ջոցով ճշտել/ հաստատել Ձեր փոստային հասցեն կամ ընտրել հաշվետվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն ստանալ‫ٳ‬ նախընտ- րելի եղանակը՝ թղթային կամ էլեկտրոնային: Ո՞ր դեպք‫ٳ‬մ չեմ կարող ստանալ հաշվետվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն: Ÿ Եթե Դ‫ٳ‬ք չեք ընտրել՝ ինչ եղանակով եք հետա- գայ‫ٳ‬մ ցանկան‫ٳ‬մ ստանալ հաշվետվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը: 7