Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter N 6 - Page 6

Կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ տեղեկատվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն ստանալ‫ٳ‬ ﬕջոցները Կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ տեղեկատվ‫ٳ‬թյանը տիրապետ‫ٳ‬մ է ﬕայն մասնակիցների ռեեստրը վարողը, այսինքն՝ մասնակիցների ռեեստրը վարողը կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ տեղեկատվ‫ٳ‬թյան ստացման աղբյ‫ٳ‬րն է: Տեղեկատվ‫ٳ‬թյան ստացման ﬕջոցներն են՝ «Իմ հաշիվը» համակարգը Ÿ Ÿ Հաշվի օպերատորները Ÿ Բանկոմատները ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԸ ՎԱՐՈՂ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա Տարեկան ﬔկ անգամ ‫ٳ‬ղարկ‫ٳ‬մ է նախորդ տարվա վերաբերյալ հաշվետվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն: 6 ԻՄ ՀԱՇԻՎԸ ՀԱՇՎԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ ԲԱՆԿՈՄԱՏՆԵՐ Հասանելի‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն անհատական հաշվին ցանկացած ժամանակ` ցանկացած վայրից: Ներկայացնել անձնագիր և ՀԾՀ կամ ﬕայն ն‫ٳ‬յնականացման քարտ: Բանկային քարտի առկայ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն: