Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter N 6 - Page 13

ֆոնդի զ‫ٳ‬տ ակտիﬖերի արժեքը Եթե ֆոնդի ակտիﬖերից հանենք ֆոնդի պարտա- վոր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նները, ապա կստանանք ֆոնդի զ‫ٳ‬տ ակ- տիﬖերի արժեքը (ՖԶԱ)՝ ՖԶԱ = ՖԱ - ՖՊ Եթե ֆոնդի զ‫ٳ‬տ ակտիﬖերի արժեքը բաժանենք ֆոնդի փայերի քանակի վրա (ﬔր, տվյալ ֆոնդը ընտ- րած (կամ ընտրված) ﬔր գործընկերոջ և այլ մասնա- կիցների կենսաթոշակային հաշվի վրա եղած փայե- րի քանակի հանրագ‫ٳ‬մար), ապա կստանանք ﬔկ փայի զ‫ٳ‬տ արժեքը, որին անվան‫ٳ‬մ են նաև փայի արժեք (փայի հաշվարկային արժեք): Փայի = արժեք Ֆոնդի զ‫ٳ‬տ ակտիﬖեր (Ֆոնդի ակտիﬖեր - ֆոնդի պարտավոր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ) Ֆոնդի փայերի քանակ Եթե ﬔնք ‫ٳ‬զ‫ٳ‬մ եք ﬔր կենսաթոշակային հաշվի վրա տեսնել ﬔր փայերի արժեքը, ապա որպես 1 փա- յի արժեք արտացոլվ‫ٳ‬մ է հենց այս տվյալը: Բացի վերոնշյալ ծախսերից, ֆոնդի յ‫ٳ‬րաքանչյ‫ٳ‬ր մասնակցի անհատական փայերի արժեքից ն‫ٳ‬յն- պես կարող է պահվել գ‫ٳ‬մար: Այդ պահվող գ‫ٳ‬մարը կոչվ‫ٳ‬մ է գործարքի ﬕջնորդավճար և վերաբեր‫ٳ‬մ է հետևյալ դեպքերին. 1. Մասնակցի կողﬕց տարվա ընթացք‫ٳ‬մ 1-ից ավելի անգամ կառավարիչ փոփոխել‫ٳ‬ դեպք‫ٳ‬մ պահվ‫ٳ‬մ է գործարքի ﬕջնորդավճար` փոխանցվող գ‫ٳ‬մարի 1%-ի չափով (գ‫ٳ‬մարի տեղափոխ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը ն‫ٳ‬յն կա- ռավարչի կողﬕց կառավարվող ֆոնդերի ﬕջև ﬕշտ անվճար է): 2. Եթե ֆոնդի մասնակցի ժառանգը որոշել է ստանալ ամբողջ գ‫ٳ‬մարը ﬕանգաﬕց, ապա պահվ‫ٳ‬մ է գոր- ծարքի ﬕջնորդավճար` ժառանգած գ‫ٳ‬մարի 2%-ի չափով: Եթե գործարքի ﬕջնորդավճար է պահվ‫ٳ‬մ, ապա փայի արժեքին գ‫ٳ‬մարվ‫ٳ‬մ է այդ ﬕջնորդավճարի գ‫ٳ‬մարը, և ստացված գ‫ٳ‬մարը նշվ‫ٳ‬մ է «գործարքի գին» դաշտ‫ٳ‬մ: Ֆոնդի եկամտաբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն Օրական և տարվա սկզբից ﬕնչև ﬔր կողﬕց ընտրված օրվա դր‫ٳ‬թյամբ Ֆոնդի եկամտաբեր‫ٳ‬- թյան ց‫ٳ‬ցանիշը որոշվ‫ٳ‬մ է նշված ժամանակահատ- վածի վերջի և սկզբի դր‫ٳ‬թյամբ փայի արժեքների տարբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը հարաբերելով ժամանակահատ- վածի սկզբի դր‫ٳ‬թյամբ փայի արժեքին՝ արտահայ- տած տոկոսներով: ՕՐԻՆԱԿ 3. Եթե փետրվար ամսվա դր‫ٳ‬թյամբ փայի արժեքից հանենք հ‫ٳ‬նվար ամսվա դր‫ٳ‬թյամբ փայի արժեքը և բաժանենք հ‫ٳ‬նվար ամսվա դր‫ٳ‬թյամբ փայի արժե- քին, որից հետո բազմապատկենք 100-ով, կստա- նանք, որ ֆոնդը ապահովել է 10% եկամտաբեր‫ٳ‬- թյ‫ٳ‬ն. (1100 - 1000) * 100 / 100 = 10% եկամտաբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն: Ե = ՓՀԱ 1 - ՓՀԱ 0 ՓՀԱ 0 * 100 Մասնակիցների ռեեստրը վարողից ստացվող քաղ- վածք‫ٳ‬մ ներկայացվ‫ٳ‬մ է ֆոնդի տարեկան եկա- մտաբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը, որը վերոնշյալ բանաձև‫ٳ‬մ օգտա- գործ‫ٳ‬մ է տվյալ տարվա առաջին օրվան նախորդող առաջին աշխատանքային օրվա համար հաշվարկ- ված (ՓՀԱ 1 ) և տարվա վերջին օրվա համար հաշ- վարկված (ՓՀԱ 0 ) փայերի արժեքները: Ֆոնդի եկամտաբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն Քանի որ ֆոնդի եկամտաբեր‫ٳ‬թյան ց‫ٳ‬ցանիշները հաշվարկվ‫ٳ‬մ են փայերի արժեքների հիման վրա, ‫ٳ‬ստի նշենք, որ ﬔր կենսաթոշակային հաշվի քաղ- վածքներ‫ٳ‬մ եկամտաբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը ներկայացնող ց‫ٳ‬ցանիշներից ֆոնդի հաշվին կատարվող ծախսե- րը հանված են արդեն: Փողի գնող‫ٳ‬նակ‫ٳ‬թյան տեսանկյ‫ٳ‬նից ﬔր մաք‫ٳ‬ր եկամտաբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը (իրական եկամ‫ٳ‬տ) ստանալ‫ٳ‬ համար ﬔզ ﬓ‫ٳ‬մ է ﬕայն ներկայացված եկամտաբեր‫ٳ‬թյան ց‫ٳ‬ցանի- շից նվազեցնել գնաճի ց‫ٳ‬ցանիշը: Իրական եկամ‫ٳ‬տ ԻԵ = Եկամտաբեր‫ٳ‬թյան ց‫ٳ‬ցանիշ – Գնաճի ց‫ٳ‬ցանիշ 13