Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter N 5 - Page 9

Վերոնշյալները կենսաթոշակային սխեմաների հիﬓական տեսակներն են, սակայն կան նաև այլ տե- սակներ: Ըստ ֆինանսավորման աղբյ‫ٳ‬րների` տարբեր‫ٳ‬մ ենք «Կ‫ٳ‬տակային հատկաց‫ٳ‬ﬓերի վրա հիﬓված», «Գրքային պահ‫ٳ‬ստային» և «Ոչ կ‫ٳ‬տակային հատկաց‫ٳ‬ﬓերի վրա հիﬓված» կենսաթոշակային սխեմաներ: «Կ‫ٳ‬տակային հատկաց‫ٳ‬ﬓերի վրա հիﬓված» կենսաթոշակային սխեմա. աշխատանքային կամ անհատական կենսաթոշակային սխեմա, որի դեպ- ք‫ٳ‬մ կ‫ٳ‬տակվ‫ٳ‬մ են գ‫ٳ‬մարներ՝ սխեմայով սահ- մանված պարտավոր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նները հետագայ‫ٳ‬մ կա- տարել‫ٳ‬ համար: Մեր երկր‫ٳ‬մ 2014 թվականի հ‫ٳ‬նվարի 1-ից գործ‫ٳ‬մ է կ‫ٳ‬տակային հատկաց‫ٳ‬ﬓերի վրա հիﬓված կենսաթոշակային սխեման: «Գրքային պահ‫ٳ‬ստային» կենսաթոշակային սխե- մա. այս սխեմայի դեպք‫ٳ‬մ կենսաթոշակային վճար- ները մ‫ٳ‬տքագրվ‫ٳ‬մ են սխեմայի «հովանավոր» ընկեր‫ٳ‬թյան հաշվապահական հաշվեկշռ‫ٳ‬մ որպես պահ‫ٳ‬ստ` հետագայ‫ٳ‬մ կենսաթոշակներ վճարել‫ٳ‬ համար: Շատ ՏՀԶԿ երկրներ‫ٳ‬մ կենսաթոշակների ֆինանսավորման այս եղանակը թ‫ٳ‬յլատրելի չէ, և շատ հաճախ այս սխեմաների կիրառման դեպք‫ٳ‬մ պահանջվ‫ٳ‬մ է, որ «հովանավոր» ընկեր‫ٳ‬թյան սնանկ‫ٳ‬թյան ռիսկի հետ կապված «անվճար‫ٳ‬- նակ‫ٳ‬թյան երաշխիք» տրվի: «Ոչ կ‫ٳ‬տակային հատկաց‫ٳ‬ﬓերի վրա հիﬓված» կենսաթոշակային սխեմա. կենսաթոշակային սխե- մաներ, որոնք ֆինանսավորվ‫ٳ‬մ են ‫ٳ‬ղղակիորեն առաջարկողի/հովանավորի և/կամ մասնակցի ըն- թացիկ վճար‫ٳ‬ﬓերի հաշվին (օր. PAYG): Ոչ կ‫ٳ‬տա- կային սխեմաների հիման վրա կ‫ٳ‬տակված գ‫ٳ‬մար- ները հիﬓական‫ٳ‬մ օգտագործվ‫ٳ‬մ են տվյալ ժամա- նակաշրջանի ընթացիկ ծախսերը ֆինանսավորել‫ٳ‬ համար: Շատ ՏՀԶԿ երկրներ չեն թ‫ٳ‬յլատր‫ٳ‬մ մաս- նավոր ոչ կ‫ٳ‬տակային հատկաց‫ٳ‬ﬓերի վրա հիﬓված կենսաթոշակային սխեմաների կիրառ‫ٳ‬մը: Գծապատկեր 1. Կենսաթոշակային սխեմաների դասակարգ‫ٳ‬մը ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ Աշխատանքային (Մասնագիտական) Պարտադիր ՍԿ (DB) Պարտադիր Կամավոր ՍՎ (DC) Պ (P) Անհատական ՍԿ (DB) ՉՊ (U-P) ՍՎ (DC) Պ (P) Պ (P) ՉՊ (U-P) ՉՊ (U-P) Կամավոր Պ (P) ՉՊ (U-P) ՍԿ (DB) - Սահմանված կենսաթոշակներ ՍՎ (DC) - Սահմանված վճարներ Պ (P) - Պաշտպանված (Protected) ՉՊ (U-P) - Չպաշտպանված (Unprotected) 9