Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter N 5 - Page 21

Կենսաթոշակային բարեփոխ‫ٳ‬ﬓերը ﬕջազգային օրակարգ‫ٳ‬մ. հետաքրքիր փաստեր 2017 ՓՈԽՀԱՏ‫ؤ‬ՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ ՏՀԶԿ ոչ անդամ երկրներ‫ٳ‬մ խիստ տարբեր են ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ԲԱՐՁՐԱՑ‫ؤ‬Մ հաջորդ 4-5 տարիների համար 2.1 + տարի Հնդկաստան 66 տարեկան + 1.5 տարի Հարավային Աֆրիկա 2018 2019 2020 2021 2022 ՓՈԽՀԱՏ‫ؤ‬ՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ ՏՀԶԿ անդամ երկրներ‫ٳ‬մ Միջին եկամ‫ٳ‬տ ստացող Ցածր՝ ﬕջինի կեսի չափով եկամ‫ٳ‬տ ստացող 17% 99% ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԾԱԾԿ‫ؤ‬ՅԹԸ ﬔծացնել‫ٳ‬ հիﬓական մոտեց‫ٳ‬ﬓերը Ավտոմատ ընդգրկ‫ٳ‬մ համակարգ‫ٳ‬մ Հատկաց‫ٳ‬ﬓեր կատարել‫ٳ‬ տարիքի բարձրաց‫ٳ‬մ/ նվազեց‫ٳ‬մ 63% 73% փոխհատ‫ٳ‬ցման գործակից փոխհատ‫ٳ‬ցման գործակից Սահմանափակ‫ٳ‬ﬓերի վերաց‫ٳ‬մ Աղբյ‫ٳ‬րը՝ OECD “Pension at a Glance 2017” www.ePension.am ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ