Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter N 5 - Page 20

Հասարակٳթյٳնը դիմադրٳմ է կենսաթոշակային ոլորտٳմ իրականացվող գլոբալ փոփոխٳթٳններին , սակայն փաստն է , որ պետական բաշխողական համակարգերը պետք է փոխվեն , քանի որ այլևս կենսٳնակ չեն :
Բնակչٳթյան ծերացման ( այս ռիսկը կրٳմ է բաշխողական համակարգը ) և անբարենպաստ ֆինան- սական ճգնաժամերի հետևանքով ( այս ռիսկը կրٳմ է կٳտակային համակարգը ) կենսաթոշակային համակարգերի կայٳնٳթյٳնը գրեթե բոլոր երկրներٳմ գտնվٳմ է շարٳնակական ճնշման տակ : Ռեֆորմներ նախաձեռնած երկրներٳմ բանավեճեր ընթացել են և կընթանան ՝ իրավիճակային և պոտենցիալ բարեփոխٳմներ ٳկատարել համար :
Աղյٳսակ 4 . Մասնավոր կենսաթոշակային սխեմաների ծածկٳյթը ըստ սխեմաների տեսակների , 2016թ . ( արտահայտված աշխատանքային տարիքի բնակչٳթյան ( 15-64 տարեկան ) նկատմամբ տոկոսով )
Պարտադիր / կիսապարտադիր
Կամավոր
Աշխատանքային Անհատական Ընդամենը
Ավստրալիա
75.7
x
-
-
Ավստրիա
x
13.9
18.0
-
Բելգիա
x
59.6
-
-
Կանադա
x
26.3
25.2
-
Չիլի
84.3
-
-
-
Չեխիա
x
x
52.6
52.6
Դանիա
ATP : 84.0 QMO : 63.4
x
18.0
18.0
Էստոնիա
81.4
x
12.3
12.3
Ֆինլանդիա
89.8
6.6
19.0
25.6
Ֆրանսիա
x
24.5
5.7
-
Գերմանիա
x
57.0
33.8
70.4
Հٳնաստան
x
1.3
-
-
Հٳնգարիա
x
-
18.4
-
Իսլանդիա
85.1
x
45.2
45.2
Իռլանդիա
x
38.3
12.6
46.7
Իսրայել
91.1
-
-
-
Իտալիա
x
9.2
11.5
20.0
Ճապոնիա
-
45.4
13.4
50.8
Կորեա
17.1
x
24.0
24.0
Լատվիա
-100
0.3
11.4
-
Լյٳքսեմբٳրգ
x
5.1
-
-
Մեքսիկա
61.4
1.7
-
-
Նիդեռլանդներ
88.0
x
28.3
28.3
Նոր Զելանդիա
x
6.8
74.8
-
Նորվեգիա
56.3
-
26.7
-
Լեհաստան
x
1.6
66.6
-
Պորտٳգալիա
x
3.7
4.5
-
Սլովակիա
36.1
x
19.0
19.0
Սլովենիա
x
-
-
37.8
Իսպանիա
x
3.3
15.7
18.6
Շվեդիա
PPS : -100 QMO : -90
x
24.2
24.2
Շվեյցարիա
73.7
x
-
-
Թٳրքիա
1.5
1.0
13.9
-
ՄԹ
x
-
-
43.0
ԱՄՆ
x
40.8
19.3
-
20
Հասարակ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը դիմադր‫ٳ‬մ է կենսաթոշակային ոլորտ‫ٳ‬մ իրականացվող գլոբալ փոփոխ‫ٳ‬թ‫ٳ‬ննե- րին, սակայն փաստն է, որ պետական բաշխողական համակարգերը պետք է փոխվեն, քանի որ այլևս կենս‫ٳ‬նակ չեն: Բնակչ‫ٳ‬թյան ծերացման (այս ռիսկը կր‫ٳ‬մ է բաշ- խողական համակարգը) և անբարենպաստ ֆինան- սական ճգնաժաﬔրի հետևանքով (այս ռիսկը կր‫ٳ‬մ է կ‫ٳ‬տակային համակարգը) կենսաթոշակային հա- մակարգերի կայ‫ٳ‬ն‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը գրեթե բոլոր երկրնե- ր‫ٳ‬մ գտնվ‫ٳ‬մ է շար‫ٳ‬նակական ճնշման տակ: Ռեֆորﬓեր նախաձեռնած երկրներ‫ٳ‬մ բանավեճեր ընթացել են և կընթանան՝ իրավիճակային և պոտեն- ցիալ բարեփոխ‫ٳ‬ﬓեր կատարել‫ٳ‬ համար: Աղյ‫ٳ‬սակ 4. Մասնավոր կենսաթոշակային սխեմաների ծածկ‫ٳ‬յթը ըստ սխեմաների տեսակների, 2016թ. (արտահայտված աշխատանքային տարիքի բնակչ‫ٳ‬թյան (15-64 տարեկան) նկատմամբ տոկոսով) Պարտադիր/ կիսապարտադիր Կամավոր Աշխատանքային Անհատական Ընդաﬔնը 75.7 x - - Ավստրիա x 13.9 18.0 - Բելգիա x 59.6 - - Կանադա x 26.3 25.2 - 84.3 - - - Ավստրալիա Չիլի Չեխիա x x 52.6 52.6 Դանիա ATP: 84.0 QMO :63.4 x 18.0 18.0 Էստոնիա 81.4 x 12.3 12.3 Ֆինլանդիա 89.8 6.6 19. Ը+V[ZVVVVVиԀԸ܀+RVZVVVVV̸ܸ+VfϊVVVVVV؁ĸ̀+VfϊVVVZVVЀ+RVVVVVVVԸāԸȀԸ+RVVVVVVV̀ȸ؀ظ+RVZVVVVĸĀ+RVVVVVȀĸԀ+VVVVVVVԸЀ̸Ѐ+RVZVVܸāии+RVVVVV̀ĸЀ+RV׊fϊZVVVVfϊZV)ԸĀ+VVZVVVVĸЀĸ܀+VVVVVVVVVVVZ̀+VVZRVVVVVVVظи+VVZVVVVVظ̀ظ܀+RVVVVVVV؁ĸ؀ظ؀+V+VZVfϊVVVVV̸܀иԀ+V7VVVVVVVظā+V7VVVVVVVܸ+RVVVVVV̸̀Ը܀)AAL耴E5<耴иȀи+VVVVVV+VVVVZVZVV(̸܁(ĸԀĸ̸䀴+VR̸+RVV̀+RfϊZZVV(