Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter N 5 - Page 18

‏-ٳթյٳԹագավոր Զելանդիայٳմ , Միացյալ յٳմ , Նոր նٳմ և Միացյալ Նահանգներٳմ փոխհատٳցման գործակիցը միջինٳմ կազմٳմ է 60 % միջին եկամٳտ ստացող աշխատակիցների համար ՝ ի տարբերٳթյٳն 37 %-ի, երբ միայն պարտադիր սխեման են հաշվի առնٳմ : Փոխհատٳցման գործակցի վրա կամավոր բաղադրիչի ամենամեծ ազդեցٳթյٳնը նկատելի է Միացյալ Թագավորٳթյٳնٳմ , Միացյալ Նահանգներٳմ և Իռլանդիայٳմ ՝ ավելի քան 30 տոկոսային կետ :
Աղյٳսակ 3 . Կենսաթոշակի համախառն և զٳտ փոխհատٳցման գործակիցները պարտադիր ( պետական և մասնավոր ) և կամավոր կենսաթոշակային սխեմաներٳմ
Համախառն ( պարտադիր պետական և մասնավոր )
Զٳտ ( պարտադիր պետական և մասնավոր )
Ընդամենը համախառն ՝ կամավորի հետ միասին
Ընդամենը զٳտ ՝ կամավորի հետ միասին
0.5
1
1.5
0.5
1
1.5
0.5
1
1.5
0.5
1
1.5
Ավստրալիա
82.8
32.2
32.1
95.0
42.6
45.4
82.8
32.2
32.1
95.0
42.6
45.4
Ավստրիա
78.4
78.4
78.4
92.2
91.8
90.9
78.4
78.4
78.4
92.2
91.8
90.9
Բելգիա
47.7
46.7
36.4
62.6
66.1
50.1
61.8
60.8
47.5
81.3
72.7
60.5
Կանադա
54.1
41.0
28.5
62.6
53.4
38.5
82.9
75.2
72.6
95.3
98.0
98.5
Չիլի
39.1
33.5
33.6
48.3
40.1
40.6
39.1
33.5
33.6
48.3
40.1
40.6
Չեխիա
74.1
45.8
36.4
88.3
60.6
48.7
74.1
45.8
36.4
88.3
60.0
48.7
Դանիա
123.4
86.4
79.5
110.3
80.2
76.2
123.4
86.4
79.5
110.3
80.2
76.2
Էստոնիա
62.0
49.7
45.6
73.7
57.4
51.1
62.0
49.7
45.6
73.7
57.4
51.1
Ֆինլանդիա
56.6
56.6
56.6
66.9
65.0
65.1
56.6
56.6
56.6
66.9
65.0
65.1
Ֆրանսիա
60.5
60.5
54.8
70.4
74.5
70.3
60.5
60.5
54.8
70.4
74.5
70.3
Գերմանիա
38.2
38.2
38.2
54.7
50.5
49.8
50.9
50.9
50.9
66.5
65.4
64.6
Հٳնաստան
67.4
53.7
49.2
60.7
53.7
54.1
67.4
53.7
49.2
60.7
53.7
54.1
Հٳնգարիա
58.7
58.7
58.7
89.6
89.6
89.6
58.7
58.7
58.7
89.6
89.6
89.6
Իսլանդիա
77.6
69.0
67.9
58.5
75.7
77.8
77.6
69.0
67.9
85.5
75.7
77.8
Իռլանդիա
68.2
34.1
22.7
70.0
42.3
32.4
106.2
72.1
60.7
106.2
77.2
72.2
Իսրայել
99.4
67.8
45.2
100.4
75.1
54.9
99.4
67.8
45.2
100.4
75.1
54.9
Իտալիա
83.1
83.1
83.1
93.0
93.2
93.8
83.1
83.1
83.1
93.0
93.2
93.8
Ճապոնիա
47.8
34.6
30.2
52.6
40.0
35.3
71.0
57.7
53.3
79.4
63.7
60.7
Կորեա
58.5
39.3
28.7
63.8
45.1
33.7
58.5
39.3
28.7
63.8
45.1
33.7
Լատվիա
47.5
47.5
47.5
55.7
59.5
59.0
47.5
47.5
47.5
55.7
59.5
59.0
Լյٳքսեմբٳրգ
89.5
76.7
72.5
98.3
88.4
83.6
89.5
76.7
72.5
98.3
88.4
83.6
Մեքսիկա
34.7
26.4
25.1
35.1
29.6
29.3
34.7
26.4
25.1
35.1
29.6
29.3
Նիդեռլանդներ
98.1
96.9
96.5
105.1
100.6
100.2
98.1
96.9
96.5
105.1
100.6
100.2
Նոր Զելանդիա
80.0
40.0
26.7
80.7
43.2
30.5
98.8
58.8
45.4
100.8
63.5
51.8
Նորվեգիա
63.6
45.1
36.5
64.8
48.8
41.3
63.6
45.1
36.5
64.8
48.8
41.3
Լեհաստան
31.6
31.6
31.6
37.2
38.6
37.9
31.6
31.6
31.6
37.2
38.6
37.9
Պորտٳգալիա
75.5
74.0
72.6
92.9
94.9
93.1
75.5
74.0
72.6
92.9
94.9
93.1
Սլովակիա
72.3
64.3
62.2
85.0
83.8
83.5
72.3
64.3
62.2
85.0
83.8
83.5
Սլովենիա
44.0
38.1
36.3
57.3
56.7
54.1
44.0
38.1
36.3
57.3
56.7
54.1
Իսպանիա
72.3
72.3
72.3
79.3
81.8
81.7
72.3
72.3
72.3
79.3
81.8
81.7
Շվեդիա
55.8
55.8
64.5
62.4
54.9
67.6
55.8
55.8
64.5
62.4
54.9
67.6
Շվեյցարիա
56.0
42.1
28.5
67.4
44.9
31.5
56.0
42.1
28.5
57.4
44.9
31.5
Թٳրքիա
69.9
69.9
69.9
99.1
102.1
105.8
69.9
69.9
69.9
99.1
102.1
105.8
ՄԹ
44.3
22.1
14.8
52.1
29.0
20.7
74.3
52.2
44.8
83.7
62.2
55.6
ԱՄՆ
48.3
38.3
31.7
59.9
49.1
42.4
81.3
71.3
64.7
97.1
87.1
82.2
ՏՀԶԿ
64.6
52.9
48.4
73.2
62.9
58.9
70.3
58.7
54.4
79.4
69.1
65.9
Արգենտինա
81.7
71.6
68.2
98.9
91.0
89.3
81.7
71.6
68.2
98.9
91.0
89.3
Բրազիլիա
85.0
69.5
69.5
92.4
76.4
76.4
85.0
69.5
69.5
92.4
76.4
76.4
Չինաստան
96.0
76.0
69.4
104.4
83.0
77.0
96.0
76.0
69.4
104.0
83.0
77.0
Հնդկաստան
87.4
87.4
87.4
99.3
99.3
99.3
87.4
87.4
87.4
99.3
99.3
99.3
Ինդոնեզիա
62.1
62.1
62.1
65.4
65.5
66.1
62.1
62.1
62.1
65.4
65.5
66.1
ՌԴ
46.1
33.7
29.1
53.0
38.8
33.5
46.1
33.7
29.1
53.0
38.8
33.5
Սա . Արաբիա
59.6
59.6
59.6
65.4
65.4
65.4
59.6
59.6
59.6
65.4
65.4
65.4
Հրվ . Աֆրիկա
32.1
16.0
10.7
32.1
17.1
11.9
48.8
48.8
48.8
48.8
52.0
54.3
ԵՄ28
69.6
58.3
54.5
79.7
70.6
66.8
73.0
61.7
57.8
83.2
73.8
70.4
18
յ‫ٳ‬մ, Նոր Զելանդիայ‫ٳ‬մ, Միացյալ Թագավոր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬- ն‫ٳ‬մ և Միացյալ Նահանգներ‫ٳ‬մ փոխհատ‫ٳ‬ցման գործակիցը ﬕջին‫ٳ‬մ կազմ‫ٳ‬մ է 60% ﬕջին եկա- մ‫ٳ‬տ ստացող աշխատակիցների համար՝ ի տար- բեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն 37%-ի, երբ ﬕայն պարտադիր սխեման են հաշվի առն‫ٳ‬մ: Փոխհատ‫ٳ‬ցման գործակցի վրա կամավոր բաղադրիչի աﬔնաﬔծ ազդեց‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը նկատելի է Միացյալ Թագավոր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն‫ٳ‬մ, Միացյալ Նահանգներ‫ٳ‬մ և Իռլանդիայ‫ٳ‬մ՝ ավելի քան 30 տոկոսային կետ: Աղյ‫ٳ‬սակ 3. Կենսաթոշակի համախառն և զ‫ٳ‬տ փոխհատ‫ٳ‬ցման գործակիցները պարտադիր (պետական և մասնավոր) և կամավոր կենսաթոշակային սխեմաներ‫ٳ‬մ Համախառն (պարտադիր Զ‫ٳ‬տ (պարտադիր պետական և մասնավոր) պետական և մասնավոր) 0.5 1 1.5 0.5 1 Ընդաﬔնը համախառն՝ կամավորի հետ ﬕասին 1.5 0.5 1 Ընդաﬔնը զ‫ٳ‬տ՝ կամավորի հետ ﬕասին 1.5 0.5 1 1.5 Ավստրալիա 82.8 32.2 32.1 95.0 42.6 45.4 82.8 32.2 32.1 95.0 42.6 45.4 Ավստրիա 78.4 78.4 78.4 92.2 91.8 90.9 78.4 78.4 78.4 92.2 91.8 90.9 Բելգիա 47.7 46.7 36.4 62.6 66.1 50.1 61.8 60.8 47.5 81.3 72.7 60.5 Կանադա 54.1 41.0 28.5 62.6 53.4 38.5 82.9 75.2 72.6 95.3 98.0 98.5 Չիլի 39.1 33.5 33.6 48.3 40.1 40.6 39.1 33.5 33.6 48.3 40.1 40.6 Չեխիա 74.1 45.8 36.4 88.3 60.6 48.7 74.1 45.8 36.4 88.3 60.0 48.7 Դանիա 123.4 86.4 79.5 110.3 80.2 76.2 123.4 86.4 79.5 110.3 80.2 76.2 Էստոնիա 62.0 49.7 45.6 73.7 57.4 51.1 62.0 49.7 45.6 73.7 57.4 51.1 Ֆինլանդիա 56.6 56.6 56.6 66.9 65.0 65.1 56.6 56.6 56.6 66.9 65.0 65.1 Ֆրանսիա 60.5 60.5 54.8 70.4 74.5 70.3 60.5 60.5 54.8 70.4 74.5 70.3 Գերմանիա 38.2 38.2 38.2 54.7 50.5 49.8 50.9 50.9 50.9 66.5 65.4 64.6 Հ‫ٳ‬նաստան 67.4 53.7 49.2 60.7 53.7 54.1 67.4 53.7 49.2 60.7 53.7 54.1 Հ‫ٳ‬նգարիա 58.7 58 N KKK N N N KKK.ouk5humi5jhH ˍ K ˎH N H K ˎ ˍ K ˎH KH K ˎ.o5k5humi5jhH H ̋ L ̋H L ˌ ̋.ou5humuiukNK ˎ K L KH M HNK ˎ K L KH M B.ohuk5jhH ˌH ˌH ˌHLˌLˌLˎ ˌH ˌH ˌHLˌLˌLˎ µ`hunn5mjhH ˎ L K K Mˍ Lˌ K ˍ5/n55iuhH N H K ˎ KH ˍ N H K ˎ KH ˍµ/5huoojhH ˍH ˍH ˍH MK NKH NK ˍH ˍH ˍH MK NKH NK/5mx*l+55ouium5h*l+55hKH ͋ ̋HN  ˍKH ͋ ̋HN  ˍa5iu5oujkhH KH KH K K KH KH K Kµaji5iuo5k5humi5miuN HMHMH L KH L L N HMHMH L KH L L an55-iuk5humi5jhH  ˌ HN N K L ˍH LKan55oiuhjhH ˍ KH ͋H  K ˍ KH ͋H  KŒˎB/5iul5huouohum K K K ˌ ˎH K K K ˌ 5bn55o*l+5hhuk5jhH KH ̋LHM HLˌH KH ̋LHM HLˌBcuk5n5ohukjhH ̋ K ˎ ˍH ̋ K ˎ ˍBcuk5n5oiumjhH H ͋ Mˌ M M H H ͋ Mˌ M M B.ounhumjhH ̋ ̋ ̋ K K K ̋ ̋ ̋ K K Kµaoiui5jhH MK MK H M H ˍ MK MK H M H ˍaoiumuuhu5jhH M H H ˍ H KH M H H Mˍ H KB.x*l+555jhH KH KH KHNKH L H L K KH KH KHNKH L H L Ka5.H H M LH K L ˍ MK,ua5a K NKH KH K K MˌH ˌH c`5-/ LH  ˌ H N H N M K KH KB,u5hiumojmhH K K N HLKK K K N HLKKµ,5huijk5jhH K KH KHL ͋ ͋ K KH KHL ͋ ͋bujmhuouohumM ͋ K L ˌ ˌM ͋ K L ˌ ˌ`5mi5khuouohum ˍ ˍ ˍNKNKNK ˍ ˍ ˍNKNKNKµ.mi5n5miuijhH H H H K KH H H H H K KH Bc5- H ˍ KH Lˌ ˍH H ˍ KH Lˌ ˍBcuhK5,u5huhjhH NK NK NK K K K NK NK NK K K K`55o5,u5jkhH ̋H M L ̋H MˌH LKH     L M µ-ua K N M H K ˌ K Mˎ ˌ ˎ N