Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter N 5 - Page 16

Աղյٳսակ 2 . Կենսաթոշակի համախառն փոխհատٳցման գործակիցները պարտադիր ( պետական և մասնավոր ) և կամավոր կենսաթոշակային սխեմաներٳմ
Պարտադիր պետական
Պարտադիր մասնավոր ( DB և DC )
Ընդամենը պարտադիր
Կամավոր ( DB և DC )
Ընդամենը ՝ կամավորի հետ միասին
0.5 1 1.5 0.5 1 1.5 0.5 1 1.5 0.5 1 1.5 0.5 1 1.5 Ավստրալիա 50.7 0.1 0.0 32.1 32.1 32.1 82.8 32.2 32.1 82.8 32.2 32.1 Ավստրիա 78.4 78.4 78.4 78.4 78.4 78.4 78.4 78.4 78.4 Բելգիա 47.7 46.7 36.4 47.7 46.7 36.4 14.2 14.2 11.1 61.8 60.8 47.5 Կանադա 54.1 41.0 28.5 54.1 41.0 28.5 34.2 34.2 44.2 82.9 75.2 72.6 Չիլի 5.8 0.0 0.0 33.4 33.5 33.6 39.1 33.5 33.6 39.1 33.5 33.6 Չեխիա 74.1 45.8 36.4 74.1 45.8 36.4 74.1 45.8 36.4 Դանիա 45.9 14.8 9.9 77.6 71.6 69.6 123.4 86.4 79.5 123.4 86.4 79.5 Էստոնիա 41.4 29.1 25.0 20.6 20.6 20.6 62.1 49.7 45.6 62.0 49.7 45.6 Ֆինլանդիա 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 Ֆրանսիա 60.5 60.5 54.8 60.5 60.5 54.8 60.5 60.5 54.8 Գերմանիա 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 12.7 12.7 12.7 50.9 50.9 50.9 Հٳնաստան 67.4 53.7 49.2 67.4 53.7 49.2 67.4 53.7 49.2 Հٳնգարիա 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 Իսլանդիա 11.8 3.2 2.1 65.8 65.8 65.8 77.6 69.0 67.9 77.6 69.0 67.9 Իռլանդիա 68.2 34.1 22.7 68.2 34.1 22.7 38.0 38.0 38.0 106.2 72.1 60.7 Իսրայել 38.7 19.4 12.9 60.7 48.5 32.3 99.4 67.8 45.2 99.4 67.8 45.2 Իտալիա 83.1 83.1 83.1 83.1 83.1 83.1 83.1 83.1 83.1 Ճապոնիա 47.8 34.6 30.2 47.8 34.6 30.2 23.1 23.1 23.1 71.0 57.7 53.3 Կորեա 58.5 39.3 28.7 58.5 39.3 28.7 58.5 39.3 28.7 Լատվիա 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 Լյٳքսեմբٳրգ 89.5 76.7 72.5 89.5 76.7 72.5 89.5 76.7 72.5 Մեքսիկա 12.2 4.0 2.7 22.4 22.4 22.4 34.7 36.4 25.1 34.7 26.4 25.1 Նիդեռլանդներ 57.4 28.7 19.1 40.7 68.2 77.3 98.1 96.9 96.5 98.1 96.9 96.5 Նոր Զելանդիա 80.0 40.0 26.7 80.0 40.0 26.7 18.8 18.8 18.8 98.8 58.8 45.4 Նորվեգիա 58.8 39.2 30.2 4.8 5.9 6.3 63.6 45.1 36.5 63.6 45.1 36.5 Լեհաստան 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 Պորտٳգալիա 75.5 74.0 72.6 75.5 74.0 72.6 75.5 74.0 72.6 Սլովակիա 47.5 39.6 37.4 24.8 24.8 24.8 72.3 64.3 62.2 72.3 64.3 62.2 Սլովենիա 44.0 38.1 36.3 44.0 38.1 36.3 44.0 38.1 36.3 Իսպանիա 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 Շվեդիա 36.6 36.6 27.6 19.2 19.2 36.9 55.8 55.8 64.5 55.8 55.8 64.5 Շվեյցարիա 36.7 24.2 16.5 19.2 17.9 12.0 56.0 42.1 28.5 56.0 42.1 28.5 Թٳրքիա 69.9 69.9 69.9 69.9 69.9 69.9 69.9 69.9 69.9 ՄԹ 44.3 22.1 14.8 44.3 22.1 14.8 30.0 30.0 30.3 74.3 52.2 44.8 ԱՄՆ 48.3 38.3 31.7 48.3 38.3 31.7 33.0 33.0 33.0 81.3 71.3 64.7 ՏՀԶԿ 52.6 40.6 36.0 64.6 52.9 48.4 70.3 58.7 54.4 Արգենտինա 81.7 71.6 68.2 81.7 71.6 68.2 81.7 71.6 68.2 Բրազիլիա 85.0 69.5 69.5 85.0 69.5 69.5 85.0 69.5 69.5 Չինաստան 96.0 76.0 69.4 96.0 76.0 69.4 96.0 76.0 69.4 Հնդկաստան 87.4 87.4 87.4 87.4 87.4 87.4 87.4 87.4 87.4 Ինդոնեզիա 34.3 34.3 34.3 27.9 27.9 27.9 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 ՌԴ 28.2 15.8 11.2 18.0 18.0 18.0 46.1 33.7 29.1 46.1 33.7 29.1 Սա . Արաբիա 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 Հրվ . Աֆրիկա 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 ԵՄ28 54.9 45.9 42.2 69.6 58.3 54.5 73.0 61.7 57.8
Այդ գործոնների հիման վրա ակտٳարական կամ կանխատեսٳմային հաշվարկների միջոցով որոշٳմ են , թե որքան ժամանակ պետք է կենսաթոշակ վճարվի , և որքան է ٳլինել դրա արժեքը / գնողٳնակٳթյٳնը ժամանակի ընթացքٳմ :
Այսինքն , հաշվի առնելով յٳրաքանչյٳր երկրին բնորոշ վերոնշյալ գործոնները , պետք է որոշել ապագա կենսաթոշակի ներկա արժեքը , որպեսզի վերջինս լինի խելամիտ , և կենսաթոշակային տարիքի հասնելիս քաղաքացիները չստանան « արժեզրկված կենսաթոշակ »:
16
Աղյ‫ٳ‬սակ 2. Կենսաթոշակի համախառն փոխհատ‫ٳ‬ցման գործակիցները պարտադիր (պետական և մասնավոր) և կամավոր կենսաթոշակային սխեմաներ‫ٳ‬մ Պարտադիր պետական Ավստրալիա Ավստրիա Բելգիա Կանադա Չիլի Չեխիա Դանիա Էստոնիա Ֆինլանդիա Ֆրանսիա Գերմանիա Հ‫ٳ‬նաստան Հ‫ٳ‬նգարիա Իսլանդիա Իռլանդիա Իսրայել Իտալիա Ճապոնիա Կորեա Լատվիա Լյ‫ٳ‬քսեմբ‫ٳ‬րգ Մեքսիկա Նիդեռլանդներ Նոր Զելանդիա Նորվեգիա Լեհաստան Պորտ‫ٳ‬գալիա Սլովակիա Սլովենիա Իսպանիա Շվեդիա Շվեյցարիա Թ‫ٳ‬րքիա ՄԹ ԱՄՆ ՏՀԶԿ Արգենտինա Բրազիլիա Չինաստան Հնդկաստան Ինդոնեզիա ՌԴ Սա. Արաբիա Հրվ. Աֆրիկա ԵՄ28 Պարտադիր մասնա- +VVZZ (ԀĀĸԀԀĀĸԀԀĀĸ(((ܸ(и(Ը(и(Ը(ĸ(ظ(((ܸ((ĸ(((̸(ܸ((ܸ((ȸ(ܸ(((ĸ(Ը(ܸ(и(ȸ(ظ(ظ((и((ȸ(ĸ(Ը(ظ(ܸ(и((((и((ظ(ĸ((Ը(и((ظ(((̸((̸(и((̸(и((ܸ(ظ(и((((ĸ(и(((ȸ(ظ(и((ȸ(((ĸ((ظ(ܸ(и(Ը(((Ը((ظ(((ظ((Ը(ظ(и((((ȸ(ȸ(ȸ(̸(((ܸ(ȸ(ȸ((ظ((ĸ(ȸ(ܸ(ظ(ȸ(ܸ(ظ((и(ĸ(ظ((((ܸ(и(ĸ(((ȸȀȸĀȸĀȸĀȸ((ܸ(и((и(̸(ȸ(ظ(((ܸ((ܸ(((̸(ܸ((ܸ((и(((̸(ĸ(Ը(ȸ(и(ȸ(Ը(ظ((и((и(ĸ(Ը(ظ(ܸ(ȸ(ظ(((؀ȸ((ظ(ĸ(̸(Ը(ظ((ظ(((̸(((и(ܸ(̸(и((ܸ(ظ(ظ(ظ((Ը(ĸ(и(и((ȸ(Ը(ȸ((ȸ((ȸ(ĸ((ظ(ܸ(ȸ(̸(((̀ȸ((ظ((̸(ظ((Ը(ظ(и((((ܸ(ȸ(Ը(̸(((ܸ(ȸ(Ը(ظ(ظ(ظ(ĸ(ȸ(ȸ(ظ(ȸ(и(((и(ĸ(((((ܸ(ȸ((((и(̸Ѐ̸Ԁ̸(ܸ(؀ĸ(؀((ԸԸԸ(܀Ԁȸ(ȸ((ȸ((ȸ(ܸ(иԸظ(иии((Ȁ(ܸظ(ȸ(ܸ((ܸ((ܸ(+RVVVVZVVVVVZVVVVVV؃VZVVV+VfϊVZVVVV؃VVVЃVVVVVVVVfϊVVVVV؃VVVVVZVVV+ZVWVVZVVVZVVߊfϊVЃVVذVVVZZVV؃VVVVVVVVVVZV+VVVVVVVVVVVVVZVVZVZZVV؃VVVVVVfϊVZVVZVV+ZVVVVVˊfϊVVVfϊVV׊fϊVVVVVVVVVVVVVVZZfϊV(+RVVVSVV+VVZVVVVZ+RVVVVVZ(Z ((+RVVVSVVVtVVVV+VVZVVVVWVVVV(ĸ(и(иȀи(иȀĸ(и(ȸ܀ȸ܀ȸ((̸Ā̸Ā̸(((̸(̸(̸((ԀĀĸ(ȸ((ĸ(ȸ((и(̸(ȸ(ظ(((ܸ((ܸ(ظ((̸(ĸ((ܸ((и(((̸(ĸ(Ը(ȸ(и(ȸ(Ը(ظ((и(ĸ((ĸ(Ը(ظ(ܸ(ȸ(ظ(((̸ȸ(((Ը(̸(Ը(ظ((ظ(((̸(((ȸ(ܸ(̸(ܸ((ܸ(ظ(ظ(ظ((Ը(ĸ(и(и((ȸ(Ը(ȸ((ȸ(ĸ((ĸ((ظ(ܸ(ȸ(̸(((ĸ܀ȸ((ܸ(ȸ(̸(ظ((Ը(ظ(и((((ܸ((Ը(̸(̸((ܸ(ȸ(Ը(ظ(Ը(ظ(ĸ(ȸ(ȸ(ظ(ȸ(и(((и(и(и((((ܸ(ȸ((((ܸ+RVVVVZVذVVVVVVVVVVVVV׊fϊZVZVVVV׊fϊZVZVZVV؃VVV+ZVV܃VVZVVVVVVVVZVVVVVZVVVVZVVZVVVVVVVVV+VVVVVVVVVVVVVZVVVZVVZVVZVVVVVVVZVVVVVV+VVVVVVWVZVVVVVVVVVVVVVV؃VVZVZVVVVVVVVV+ZVVVZVZVVVZVVVVVVVV؃jVZVVVZVVVVVVVVVVV+VVVj