Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter N 5 - Page 15

Փոխհատ‫ٳ‬ցման գործակիցները հիﬓական‫ٳ‬մ հաշվարկվ‫ٳ‬մ են 20 տարեկանից սկսած աշխատող- ների համար, սակայն պետք է ‫ٳ‬շադր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն դարձ- նել նաև աշխատանքային կարիերայի տևող‫ٳ‬- թյանը, որը տարբեր երկրներ‫ٳ‬մ տարբեր է: Դա- նիան ‫ٳ‬նի 74 տարեկանից կենսաթոշակի անցնել‫ٳ