Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter N 5 - Page 14

Փոխհատٳցման գործակից

Փոխհատٳցման գործակցի միջոցով որոշվٳմ է , թե ներդրված համակարգը , ծրագիրը կամ կատարված գործողٳթյٳնը որքան արդյٳնավետ է ցանկալի արդյٳնք ٳապահովել հարցٳմ : Համեմատٳթյٳն կատարվٳմ է տարբեր ցٳցանիշներով , սակայն կենսաթոշակային սխեմաների դեպքٳմ արդյٳնավետٳթյٳնը հիմնականٳմ պայմանավորված է նրանով , թե կենսաթոշակային եկամٳտը նախքան կենսաթոշակի անցնելը տնօրինած եկամտի որ մասն է կազմٳմ :
Հնարավոր է ՝ որպես կենսաթոշակային եկամٳտ դիտարկվի միայն պարտադիր բաղադրիչից ստացվող կենսաթոշակը , կամ պետական և մասնավոր կենսաթոշակային սխեմաներից ստացվող կենսաթոշակները միասին : Մինչ կենսաթոշակի անցնելը որպես եկամٳտ կարող է դիտարկվել անձի ՝ ամբողջ կյանքի ընթացքٳմ ստացած եկամտի միջին չափը ( աշխատավարձի միջին չափը ), կամ վերջին եկամտի ( աշխատավարձի ) չափը և այլն :
Փոխհատٳցման գործակիցները լինٳմ են համախառն և զٳտ
Համախառն փոխհատٳցման գործակիցը սահմանվٳմ է որպես համախառն կենսաթոշակային եկամٳտ ՝ բաժանած մինչ կենսաթոշակի անցնելը ստացած համախառն միջին եկամտին կամ վերջին եկամտին` արտահայտած տոկոսներով ( կենսաթոշակի անցնելٳց առաջ ):
Ամբողջ կյանքի ընթացքٳմ աշխատող և միջին եկամٳտ ստացող աշխատողների դեպքٳմ համախառն փոխհատٳցման ցٳցանիշը ՏՀԶԿ 35 երկրներٳմ տղամարդկանց համար կազմٳմ է 53 %, իսկ կանանց համար` 52 %: Էական տատանٳմներ կան երկրների միջև . Միացյալ Թագավորٳթյٳնٳմ այսօրվա 20 տարեկանից սկսած աշխատողների համար փոխհատٳցման ապագա ցٳցանիշը կազմٳմ է 22 %, իսկ Նիդեռլանդներٳմ ՝ 97 %:
Քանի որ ՏՀԶԿ երկրներից շատերի նպատակն է « պաշտպանել » ցածր եկամٳտ նեցողٳ աշխատողներին ( համեմատٳթյٳն ٳապահովել նպատակով ՝ ցածր աշխատավարձ ստացողների եկամտի չափը աղյٳսակ մٳ-‏‎2‎ պայմանականորեն ներկայացված է որպես միջին եկամٳտ վաստակող աշխատողի եկամտի կեսը ՝ 0.5 դրٳյքաչափով ), ապա դա հանգեցնٳմ է նրանց համար ավելի բարձր փոխհատٳց- ‏-ٳհամեմատ ապահովելٳն ՝ ի ման գործակիցներ թյٳն միջին եկամٳտ նեցողٳ աշխատողների ( աղպայմանականորեն ներկայացված է 1 յٳսակ մٳ-‏‎2‎ դրٳյքաչափով ): Ցածր եկամٳտ նեցողٳ աշխատողները ստանٳմ են փոխհատٳցٳմ միջինٳմ 65 %-ի չափով ՝ ի համեմատٳթյٳն միջին աշխատավարձ
ստացող աշխատողների ՝ 53 %-ի: Որոշ երկրներ , ինչպես , օրինակ , Իռլանդիան , միջին եկամٳտ նեցողٳ աշխատողներին համեմատաբար փոքր չափի նպաստներ է վճարٳմ : Այնٳամենայնիվ , տասը երկրներٳմ կանխատեսվող փոխհատٳցման գործակիցները նٳյնն են միջին և միջինի կեսի չափով եկամٳտ ստացող լիարժեք աշխատող անձանց համար` Ավստրիա , Ֆինլանդիա , Գերմանիա , Հٳնգարիա , Իտալիա , Լատվիա , Լեհաստան , Իսպանիա , Շվեդիա և Թٳրքիա : Դանիայٳմ ցածր եկամٳտ ստացողների ¹ փոխհատٳցման գործակիցը 123 % է : Այսինքն , վերջիններիս կենսաթոշակային նպաստներն ավելի բարձր են , քան եղել են նրանց եկամٳտները աշխատանքային տարիներին : Մեքսիկան առաջարկٳմ է 35 % փոխհատٳցման գործակից ցածր եկամٳտ նեցողٳ աշխատողներին ՝ ապահովելով ամբողջ կյանքի ընթացքٳմ աշխատած միջին եկամտից էլ 20 %-ով պակաս կենսաթոշակային եկամٳտ : Միջին հաշվով ՏՀԶԿ 35 երկրներٳմ « բարձր եկամٳտ » ստացողների համար ( միջին
եկամտի մեծٳթյան 150 %-ի չափով եկամٳտ ստացողներ ) փոխհատٳցման գործակիցը 48 % է : Բարձր
¹ Աղյٳսակٳմ ցածր եկամٳտը ներկայացված է 0.5 թվով , որը նշանակٳմ է յٳրաքանչյٳր երկրի միջին եկամտի ( աշխատավարձի ) կեսը : 1-ը միջին եկամٳտն ( աշխատավարձն ) է արտացոլٳմ , իսկ 1.5-ը ՝ միջին եկամտից ( աշխատավարձից ) կիսով չափ ավել եկամٳտն է :
14
Փոխհատ‫ٳ‬ցման գործակից Փոխհատ‫ٳ‬ցման գործակցի ﬕջոցով որոշվ‫ٳ‬մ է, թե ներդրված համակարգը, ծրագիրը կամ կատարված գործող‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը որքան արդյ‫ٳ‬նավետ է ցանկալի ար- դյ‫ٳ‬նք ապահովել‫ٳ‬ հարց‫ٳ‬մ: Հաﬔմատ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն կա- տարվ‫ٳ‬մ է տարբեր ց‫ٳ‬ցանիշներով, սակայն կեն- սաթոշակային սխեմաների դեպք‫ٳ‬մ արդյ‫ٳ‬նավե- տ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը հիﬓական‫ٳ‬մ պա um5humhuon55ohuk5i5m5hKBmn5o5juiH5kiumouhujun5mhukhumujm5iukhum8*l+5oj5mhuku5hum5kiumBouhujun5mhukj5humumiuk5j5omu5jmhuk5iukhum5oj5n55m5huoum5iµkhuim8*l+5m`5mhu5huon55igH5n55niuoH5kiumouhujun5mhukhumujm5iukhum8*l+5o5i5jBohu5koj;%uhumum5nhu5ohui5j5hhulhui55jnujH5ouohuuon5lkiumouhujun5mhukj 5khum5niuohukhum55m5huoumhuon55kiumBouhujun5mhukhumujm5oukuium5humiu5jH5ouohuuon5l5kiumouhujun Bmhukmiu5j;%uhuoujm5a5jmnH5kiumouhujun5mhukj5humumiuk5jn55niuoH5iukhum8*l+5o5khu5n5l5i5i5johu5koiuk5humlujgH5hum5hn5lnµkmuhum5j5j5mjuhuu8*l+5m5ouohuuhuk5iukhum5oj;%unjm5nuhuj5humkuhuohuohu5luj;%unjm5nuhuj K5khum5oiu5njm5iukhKBm5oj 5humkuhuohuohu5lujH5nuhuj55humuk5mdn5kul5huo*l+5um5hum5hn55khukjumiu5j5k5jm*l+5m5iuml5hum5hukuhuo5m55i*l+5oµ`5hum5hukuhuo5m5n5kul5huo*l+5um5hum5hn55khukjuj5ouhul5m5humBo*l+5m5i5n55niuoH5l5hum5hukuhuo5m5kiumouhujun5mhukhumujm5iukhKBm8*l+5ogH5hhujhumhuk;%umnH5kiumouhujun5mhukj5humumiuk5j5ouohKBuhuk5l5hum5hukuhuo5m;%unjm5iukhum5ojm5khum5oiu5njmiukhum5ojm5hu5ohul5humuohuk5on5kn5oumiu5n5o 5kiumouhujun Bmhukj5humumiuk8*l+5H5huo5hunN,um5hn5ln5kmuhum5j5j5mjuhuu8*l+5m5humkuhuon5l5;%unjmiukhum8*l+5o5ouohuun5l5humkuhuon5lmiu5j5i5iun8*l+5m5l5hum5hKBkuhuo5m5n5kul5huo*l+5um5hum5x*l+5uhumjmj5c`5-/ H5iu5k Bmiu8*l+5m5olhum5hu5i5khumH5l5hum5hu5khuim8*l+5m5i LK5joukµkhumhumH5l5hum5hu LN5-hukhum5ohuohum*l+5m5miu5khumiu5k5miu5j;%unˈ5a5jhuumuhuk5.uhuhhuon58*l+5jumx*l+5m*l+5mhumuouu5ohH 5ohu5iukhumjH5oukouhuk5humkuhuon5lmiu5j5l5hKBm5hu5n5kul5huo*l+5um5hum5hunhuhhH5x*l+5uhumjmj5khuim8*l+5mi K5jouk5aji5iuo5k5humi5miu8*l+5m5gHMNe5humj5n55c`5-/5iu5k5miu5jH5mhuoiu5j5mnhuohukm5i°nhumonhumiuk;5uhuk5iukhum8*l+5o8*l+5miuun5l5humkuhuon5lBmiu5jm 5l5h{%5m5huo*l+5jumx*l+5m5hunhul5n5oiuk8*l+5mnhuohukn5ogBuhuk5humkuhuohuohu5lH5ouohuun5lmiu5j5iukhum5oj5nuhujhulmx*l+5ouhuk x*l+5m5nhumum5humhukhumn55ium5miu5khumuhuuohuk5iµn55niuoH;%unjm5iukhum8*l+5o5ohuouohukn5l5humkuhuon5ljµiukhum5oj5kiuouj5gH H5i58*l+5mu5hunuhun5oK5hunhH5i5hH5l5humBhiuum*l+5m5i5m5humH5l5hum5hu5huoiuk5j5hhu5lu5n5kul5huo*l+5KBm5hum5hn55khukjumiu5hunhul5n5oiuk8*l+5mgH5j5l5h{%5m5huo*l+ Bjumx*l+5m;%unjm5iukhum8*l+5o8*l+5miuun5l5humkuhuon5lmiu5j 5hulBmx*l+5ouhuk x*l+5m5nhumum5humhukhumn55ium5miu5khumuhuuohuk5i Bi58*l+5mu5hunuhun5oN5duhuk5iukhum8*l+5o8*l+5miuun5l5humkuhuon5lBmiu5j5ouohum*l+5m5ium5n5kul5huo*l+5x*l+5m;%unjm*l+5m IKujµnuhun5ogH5j5l5h{%5m5huo*l+5jumx*l+5m;%unjm5humkuhuohuohu5lBouohuun5l5humkuhuon5lmiu5jgH LKujΈ5b55n5m5iu5k5miu 5jmnKBniuoK5u5jmhuk5.o5k5humi5jhum;%unjm5iukhum8*l+5o8*l+5miuun5lhumkuhuon5lmiu5jm5l5h{%5m5huohuhhu5n555nuhujµmnhuouomiu5i5olhu8*l+5m5,umum*l+5h{%5mhumumjo5ohuoujiu5k5miu8*l+5m5khumkuhuoiuouon5l5n5kul5huo*l+5um5hum5hn5 Bkhukjumiu5j5m*l+5mumm5ium;%unjm5;%unjmj5kiuouj5nuhun5oiukhum8*l+5o5ouohuun5l5k5jhu5jiu5humkuhuon5l5humluhumBl5hum5hu5,uoouo5jhK5ejmk5humi5jhK5,iu5m5humjhK5`8*l+5mBhhu5jhK5.ohuk5jhK5/5huoojhK5/5iul5huouohum5.ounhKBmjhK5aoiui5jhH55.x*l+555jhN5-5humjhumx*l+5m5uhuk5iukhKBm8*l+5o5ouohuun5lmiu5jH5n5kul5huo*l+5um5hum5hn55khukjujLH5iΈ5,umuoujm5m5oiu5njmmiu5joH5kiumouhujun5mhukhumujmmnhuouomiu5m5huoiuk5j5hhu5lu5ium55hum5iuliuk5ium5m5humBiukhum8*l+5omiu5j5humkuhuohum5humujm5ohu5jmiu5jm5a5iu Boujkhum5huo5hunhu5k*l+5m5i IH5n5kul5huo*l+5um5hum5hn5 BkhukjH5uhuk5iukhum8*l+5o8*l+5miuun5l5humkuhuon5lmiu5jmgBhunhul5n5oiuk5n5o5hum5hn5ln5kmuhum5j5j5mjuhuu8*l+5m5humkuhKBohuk;%unjm5iukhum5ojH5ik Kun5o5nhukhuoH5kiumouhujun Bmhukhumujm5iukhum8*l+5oΈ5a5jnjm5l5humon5o5c`5-/ H5iu5k5miKB8*l+5m0hhu5lu5iukhum8*l+5o5ouohuun5lmiu5j5l5hum5hu ;%unjmiukhum5oj;%5k*l+5jumuhum ML Kuj5nuhun5o5iukhum8*l+5o5ouohKBun5lmiu H5n5kul5huo*l+5um5hum5hn55khukjuj  H5iΈ5,hu5luH5,ulmx*l+5ouhuk*l+5m5uhuk5iukhum8*l+5oj5miu5khumuhuuohuk5i H5juon5o5n55j5mmhumhuk*l+5m5i5mx*l+55hu5humnumx*l+55iu5k5j;%unjmiukhum5oj 5humkuhuohuohu5lujH5kiuouj Kuj;%unjm5iukhum8*l+5om 5humkuhuohuohu5lumH5i5hu5ohuun5k8*l+5m jouk KKuj5gH;%unjm5iukhum5ojH 5humkuhuohuohu5lujJH5kjoun5o5nuhu5huoiuk5iukhum8*l+5om5i΂M