Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter N 5 - Page 13

ՏՀԶԿ անդամ 33 պետ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ‫ٳ‬մ գործ‫ٳ‬մ են եկամտի ﬔծ‫ٳ‬թյան հետ կապված չորս տեսակի սխեմաներ: «Սահմանված կենսաթոշակներ» սխեմաներ (DB) 1. «Սահմանված կենսաթոշակներ» սխեմաները (DB) տրամադրվ‫ٳ‬մ են պետ‫ٳ‬թյան կողﬕց ՏՀԶԿ 18 երկրներ‫ٳ‬մ: Մասնավոր (աշխատան- քային) սխեմաները պարտադիր կամ կի- սապարտադիր են ՏՀԶԿ երեք երկրներ‫ٳ‬մ՝ Իս- լանդիա, Նիդեռլանդներ և Շվեյցարիա: Այս սխեմաների շրջանակ- ներ‫ٳ‬մ ստացվելիք կեն- սաթոշակային եկա- մ‫ٳ‬տը կախված է ներդր‫ٳ‬ﬓեր կատա- րել‫ٳ‬ տարիների քանա- կից և անհատական ե կամ‫ٳ‬տներից: «Սահմանված վճար» (DC) սխեմաներ 2. «Սահմանված վճար» (DC) սխեմաները պարտադիր են ՏՀԶԿ 10 երկրներ‫ٳ‬մ: Այս սխեմա- ներ‫ٳ‬մ վճար‫ٳ‬ﬓերը հոս‫ٳ‬մ են անհատական հ աշիվ: Ներդրվող գ‫ٳ‬- մարների վերադարձը սովորաբար կատարվ‫ٳ‬մ է կենսաթոշակային տարիք‫ٳ‬մ: Դանիայ‫ٳ‬մ և Շվեդիայ‫ٳ‬մ, բացի փոքր պարտադիր սխեմաներից, կան նաև կիսապարտադիր մասնագիտական ՍՎ (DC) սխեմաներ: Բալային/ ﬕավորային սխեմաներ 3. ՏՀԶԿ չորս երկրնե- ր‫ٳ‬մ կան բալային/ﬕա- վորային սխեմաներ: Այս տեսակի սխեմաներ են Ֆրանսիայի աշխա- տանքային սխեմաները, որոնք կառավարվ‫ٳ‬մ են պետական հատվածի կողﬕց, և Էստոնիայի, Գերմանիայի և Սլովա- կիայի պետական սխե- մաները: Աշխատողները կենսաթոշակային ﬕա- վորներ են վաստակ‫ٳ‬մ` հաշվի առնելով յ‫ٳ‬րա- քանչյ‫ٳ‬ր տարի իրենց վաստակած եկամտի չափը: Կենսաթոշակա- յին տարիք‫ٳ‬մ կենսա- թոշակային ﬕավորների գ‫ٳ‬մարը բազմապատկ- վ‫ٳ‬մ է կենսաթոշակային ﬕավորի արժեքով, որի դիմաց կանոնավոր կերպով վճարվ‫ٳ‬մ է կենսաթոշակ: Պայմանա- կ‫ٳ‬տակային սխեմաներ 4. ՏՀԶԿ 5 երկրեր‫ٳ‬մ կան պայմանակ‫ٳ‬- տակային սխեմաներ՝ Իտալիա, Լատվիա, Նոր- վեգիա, Լեհաստան և Շվեդիա: Հաշիﬖերը «պայմանական» են, քանի որ գ‫ٳ‬մարային ﬓացորդները գոյ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն ‫ٳ‬նեն ﬕայն կառավա- րող ընկեր‫ٳ‬թյան «գրքային պահ‫ٳ‬ստի» վրա: Կենսաթոշակային տարիք‫ٳ‬մ կ‫ٳ‬տակված «պայմանական» կապի- տալով և կյանքի տևո- ղ‫ٳ‬թյան վրա հիﬓված բանաձևով հաշվարկ‫ٳ‬մ է կենսաթոշակի չափը: Քանի որ այս սխեմա- ները նման են DC սխեմաներին, այդ պատճառով հաճախ կոչվ‫ٳ‬մ են «Պայմանա- կան սահմանված վճար- ներ» սխեմաներ (NDC): 13