Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter N 5 - Page 12

Գծապատկեր 2. Կենսաթոշակ - եկամ‫ٳ‬տ համակարգ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿ-ԵԿԱՄ‫ؤ‬Տ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԱՌԱՋԻՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ Պարտադիր, համարժեք Հիﬓական կենսաթոշակ Սոցիալական աջակց‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն Նվազագ‫ٳ‬յն կենսաթոշակ (երկրորդ բաղադրիչ) ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱՂԱԴՐԻՉ Պարտադիր, խնայող‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ Պետական Մասնավոր Սահմանված կենսաթոշակներ (DB) Սահմանված կենսաթոշակներ (DB) Սահմանված կենսաթոշակներ (DB) Բալեր/ ﬕավորներ Սահմանված վճարներ (DC) Սահմանված վճարներ (DC) Պայմանական հաշիﬖեր 12 Մասնավոր ԵՐՐՈՐԴ ԲԱՂԱԴՐԻՉ Կամավոր, խնայող‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ