Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter N 5 - Page 11

3 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑؤԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Այս ծրագրերը առավելապես նախատեսված են աղքատ կենսաթոշակառٳների համար : Նպաստի չափի մեծٳթյٳնը կախված է նաև այլ աղբյٳրներից եկամٳտ և / կամ ակտիվներ ٳնենալٳ հետ : ՏՀԶԿ հիշատակվٳմ է ՏՀԶԿ մٳններٳթյٳմնասիրٳսٳ անդամ 7 երկիր , որտեղ ամբողջ դրٳյքաչափով , բայց ցածր եկամٳտ նեցողٳ աշխատողները ( միջին աշխատավարձի 30 % և ավելի ցածր չափով եկամٳտ նեցողներٳ ) կարող են օգտվել այս տեսակի նպաստներից :
Բոլոր երկրներն էլ նենٳ ընդհանٳր սոցիալական ապահովٳթյան համակարգ , սակայն տարբերվٳմ են առաջարկվող սխեմաների տեսակներով և քանակով ( տե΄ս , աղյٳսակ 1 ): Տասը տարեցներից մոտ երեքը ստանٳմ են որոշակի աջակցٳթյٳն « հիմնական կենսաթոշակ », « նվազագٳյն կենսաթոշակ » կամ « սոցիալական աջակցٳթյٳն » բաղկացٳցիչներից :
ՏՀԶԿ տարածքٳմ ընդամենը հինգ երկրներ կան , որոնք չٳնեն ո ՛ չ հիմնական , ո ՛ չ նվազագٳյն կենսաթոշակ ՝ Ավստրիա , Գերմանիա , Կորեա , Լատվիա և Միացյալ Նահանգներ : Մյٳս 30 երկրներից հիմնական կենսաթոշակներ առկա են 18 երկրներٳմ , ներառյալ այն դեպքերը , երբ կենսաթոշակ նշանակվٳմ է միայն տվյալ երկրի քաղաքացիٳթյٳն ‏-‏նեցողներին , ինչպիսիք են ՝ Նիդեռլանդները , Նոր Զելանդիան :
Աղյٳսակ 1 . Կենսաթոշակային եկամտի կառٳցվածք
ՏՀԶԿ անդամ
պետٳթյٳն
ՏՀԶԿ անդամ
պետٳթյٳն
Հիմնական
Նվազագٳյն
Սոցիալական
Պետական
Մասնավոր
աջակցٳթյٳն
Հիմնական
Նվազագٳյն
Սոցիալական
Պետական
Մասնավոր
աջակցٳթյٳն
Ավստրալիա ü DC Նիդեռլանդ . ü DB
Ավստրիա
DB
Ն . Զելանդիա
ü
Բելգիա ü ü DB Կանադա ü ü DB Չիլի ü ü DC Չեխիա ü ü DB Դանիա ü ü DC Էստոնիա ü Բալեր DC Ֆինլանդիա ü ü DB
Ֆրանսիա ü DB + բալեր
Նորվեգիա
ü
NDC
DC
Լեհաստան
ü
NDC
Պորտٳգալիա
ü
DB
Սլովակիա
ü
Բալեր
DC
Սլովենիա
ü
DB
Իսպանիա
ü
DB
Շվեդիա
ü
NDC
DC
Շվեյցարիա
ü
DB
DB
Գերմանիա Բալեր
Թٳրքիա ü DB
Հٳնաստան ü DB
ՄԹ ü DB
Հٳնգարիա ü DB Իսլանդիա ü ü DB
ԱՄՆ DB
Իռլանդիա ü
Արգենտինա ü ü DB
Իսրայել ü DC Իտալիա ü NDC Ճապոնիա ü DB Լատվիա ü NDC + DC Կորեա ü DB
Լյٳքսեմբٳրգ ü ü DB
Բրազիլիա
ü
DB
Չինաստան
ü
NDC + DC
Հնդկաստան
ü
DB + DC
Ինդոնեզիա
ՌԴ
ü
Բալեր
DC
Սա . Արաբիա
ü
DB
Մեքսիկա ü DC Հրվ . Աֆրիկա ü
11
3 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑ‫﬘ؤ‬ԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ Այս ծրագրերը առավելապես նախատեսված են աղ- քատ կենսաթոշակառ‫ٳ‬ների համար: Նպաստի չա- փի ﬔծ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը կախված է նաև այլ աղբյ‫ٳ‬րներից եկամ‫ٳ‬տ և/կամ ակտիﬖեր ‫ٳ‬նենալ‫ٳ‬ հետ: ՏՀԶԿ ‫ٳ‬ս‫ٳ‬ﬓասիր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ‫ٳ‬մ հիշատակվ‫ٳ‬մ է ՏՀԶԿ անդամ 7 երկիր, որտեղ ամբողջ դր‫ٳ‬յքաչափով, բայց ցածր եկամ‫ٳ‬տ ‫ٳ‬նեցող աշխատողները (ﬕջին աշխատավարձի 30% և ավելի ցածր չափով եկա- մ‫ٳ‬տ ‫ٳ‬նեցողներ) կարող են օգտվել այս տեսակի նպաստներից: Բոլոր երկրներն էլ ‫ٳ‬նեն ընդհան‫ٳ‬ր սոցիալական ապահով‫ٳ‬թյան համակարգ, սակայն տարբերվ‫ٳ‬մ են առաջարկվող սխեմաների տեսակներով և քանա- կով (տե΄ս, աղյ‫ٳ‬սակ 1): Տասը տարեցներից մոտ երեքը ստան‫ٳ‬մ են որոշակի աջակց‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն «հիﬓա- կան կենսաթոշակ», «նվազագ‫ٳ‬յն կենսաթոշակ» կամ «սոցիալական աջակց‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն» բաղկաց‫ٳ‬ցիչ- ներից: ՏՀԶԿ տարածք‫ٳ‬մ ընդաﬔնը հինգ երկրներ կան, որոնք չ‫ٳ‬նեն ո՛չ հիﬓական, ո՛չ նվազագ‫ٳ‬յն կենսա- թոշակ՝ Ավստրիա, Գերմանիա, Կորեա, Լատվիա և Միացյալ Նահանգներ: Մյ‫ٳ‬ս 30 երկրներից հիﬓա- կան կենսաթոշակներ առկա են 18 երկրներ‫ٳ‬մ, նե- րառյալ այն դեպքերը, երբ կենսաթոշակ նշանակ- վ‫ٳ‬մ է ﬕայն տվյալ երկրի քաղաքացի‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն ‫ٳ‬նե- ցողներին, ինչպիսիք են՝ Նիդեռլանդները, Նոր Զե- լանդիան: Աղյ‫ٳ‬սակ 1. Կենսաթոշակային եկամտի կառ‫ٳ‬ցվածք ՏՀԶԿ անդամ Հիﬓա- Նվա- Սոցիա- Պետա- Մասնա- կան զագ‫ٳ‬յն լական կան վոր պետ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն աջակ- ց‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն Ավստրալիա Նիդեռլանդ. ü DB Ն. Զելանդիա ü ü DB Նորվեգիա ü DB Լեհաստան ü NDC Պորտ‫ٳ‬գալիա ü DB Սլովակիա ü Բալեր DC Սլովենիա ü DB DC Իսպանիա ü DB ü DC Ավստրիա ü Բելգիա Կանադա ü ü Չիլի ü ü Չեխիա ü Դանիա ü Էստոնիա ü Ֆինլանդիա ü ü ü Բալեր ü Բալեր ü ü Հ‫ٳ‬նգարիա Իսլանդիա ü Իռլանդիա ü Իսրայե