Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N4 - Page 9

Հարկային մարﬕն (ՊԵԿ) Անձնավորված հաշվառման համակարգի վար‫ٳ‬մ Հարկային մարﬕնը վար‫ٳ‬մ է աշխատողների և նրանց գործատ‫ٳ‬ների, ինքնազբաղվածների, ան- հատ ձեռնարկատերերի ‫ٳ‬ նոտարների կողﬕց կա- տարված սոցիալական վճարի և եկամտային հարկի անձնավորված հաշվառ‫ٳ‬մ: Յ‫ٳ‬րաքանչյ‫ٳ‬ր աշխատողի, անհատ ձեռնարկատի- րոջ, նոտարի և ինքնազբաղվածի համար հարկային մարﬓ‫ٳ‬մ բացված է անհատական հաշիվ, որը հիﬓված է անձի հանրային ծառայ‫ٳ‬թյան համարա- նիշի վրա: Անհատական հաշվ‫ٳ‬մ գրանցվ‫ٳ‬մ է` Ÿ որքա՞ն է կազﬔլ անձի եկամ‫ٳ‬տը, Ÿ որքա՞ն են կազﬔլ եկամտային հարկի և սոցիալա- կան վճարի փոխանց‫ٳ‬ﬓերը, Ÿ որքա՞ն կ‫ٳ‬տակային հատկաց‫ٳ‬մ է կատարվել ան- ձի օգտին: Ստացված հաշվարկների հիման վրա հաշվարկ‫ٳ‬մ է մասնակիցների օգտին փոխանցվող կ‫ٳ‬տակային հատկաց‫ٳ‬ﬓերի չափը (սոցիալական վճար+պետական բյ‫ٳ‬ջեից դրամական հատկաց‫ٳ‬մ): Իրականացն‫ٳ‬մ է սոցիալական վճարների հավաք‫ٳ‬մը «Հարկերի ﬕասնական հաշվ‫ٳ‬մ» և հաշվետվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն է ներկայացն‫ٳ‬մ ՀՀ ֆինանսների նախարար‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն Հանձնարարական է ներկայացն‫ٳ‬մ ֆինանսների նախարար‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն՝ «Հարկերի ﬕասնական հաշվին» մ‫ٳ‬տքագրված գ‫ٳ‬մարները Դեպոզիտարիայի` Կենտրոնական բանկ‫ٳ‬մ գտնվող հաշվին փոխանցել‫ٳ‬ համար: 3. 4. 2. Յ‫ٳ‬րաքանչյ‫ٳ‬ր աﬕս գործատ‫ٳ‬ներից, նոտարներից, անհատ ձ ռնարկատերերից ‫ٳ‬ ինքնազբաղված անձանցից ընդ‫ٳ‬ն‫ٳ‬մ է սոցիալական վճարների մասին հաշվարկները և ստ‫ٳ‬գ‫ٳ‬մ դրանց հավաստի‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆԸ՝ Կ‫ؤ‬ՏԱԿԱՅԻՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ ՇՐՋԱՆԱԿ‫ؤ‬Մ 1. 5. Կատարված կ‫ٳ‬տակային հատկաց‫ٳ‬ﬓերի վերաբերյալ անձնավորված տեղեկատվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն է ներկայացն‫ٳ‬մ մասնակիցների ռեեստրը վարողին: 开 ¶ÆÌ 060 54 44 44 www.taxservice.am www.petekamutner.am 9