Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N4 - Page 8

Կենսաթոշակային ֆոնդի պահառ‫ٳ‬ Կենսաթոշակային ֆոնդի պահառ‫ٳ‬ն կենսաթոշա- կային ֆոնդի ակտիﬖերի պահառ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն իրակա- նացնող մարﬕն է, որը հսկ‫ٳ‬մ է ֆոնդի կառավարչին, որպեսզի ֆոնդի ա