Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N4 - Page 7

Կենսաթոշակային ֆոնդ Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչ Կ‫ٳ‬տակային բաղադրիչի մասնակիցների օգտին կատարվող կ‫ٳ‬տակային ﬕջոցները ﬕավորվ‫ٳ‬մ են կենսաթոշակային ֆոնդ‫ٳ‬մ, ինչի արդյ‫ٳ‬նք‫ٳ‬մ մանր փողերը ձևավոր‫ٳ‬մ են խոշոր գ‫ٳ‬մար, որը հնարա- վոր է ներդնել տարբեր ֆինանսական գործիքներ‫ٳ‬մ և ստանալ լրաց‫ٳ‬ցիչ եկամ‫ٳ‬տ: Որպեսզի կենսաթոշակային տարիք‫ٳ‬մ մասնա- կիցը բարձր կ‫ٳ‬տակային կենսաթոշակ ստանա, կենսաթոշակային ֆոնդի ﬕջոցները պետք է կա- ռավարվեն առավելագ‫ٳ‬յն արդյ‫ٳ‬նավետ‫ٳ‬թյամբ` օրենքով, նորմատիվ իրավական ակտերով սահ- մանված սկզբ‫ٳ‬նքների և թ‫ٳ‬յլատրելի ներդր‫ٳ‬ﬓե- րի շրջանակներ‫ٳ‬մ՝ նվազեցնելով մասնակցի գ‫ٳ‬- մարների կոր‫ٳ‬ստների հնարավոր ռիսկերը։ Կենսաթոշակային ֆոնդերի և ֆի- նանսական գործիքների մասին առավել մանրամասն՝ Կենսա- թոշակային տեղեկագիր, N 3: Ապահով‫ٳ‬թյան և եկամտաբեր‫ٳ‬թյան սկզբ‫ٳ‬նքի պահպանման առ‫ٳ‬մով օրենքով և ֆոնդի կանոննե- րով է սահմանված, թե՝ 1. ինչ ֆինանսական գործիքներ‫ٳ‬մ կարող են ներ- դրվել կենսաթոշակային ֆոնդի ﬕջոցները, Կենսաթոշակային ֆոնդի կանոնները 2. որ երկրներ‫ٳ‬մ, 3. ինչ ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նների բաժնետոմսեր‫ٳ‬մ: Յ‫ٳ‬րանքաչյ‫ٳ‬ր կենսաթոշակային ֆոնդ ‫ٳ‬նի իր կա- նոնները, որոնք սահման‫ٳ‬մ են, թե ինչպես է կառա- վարվել‫ٳ‬ տվյալ ֆոնդը, որտեղ են ներդրվել‫ٳ‬ ֆոնդի ﬕջոցները, ինչպես են գնահատվել‫ٳ‬ ֆոնդի ակ- տիﬖերը, գանձվող վճարների տեսակները և չափե- րը և այլ էական պայմաններ: Ֆոնդի կանոնները սահ- ման‫ٳ‬մ են տվյալ ֆոնդերի կառավարիչները, որոնք գրանցվ‫ٳ‬մ են Կենտրոնական բանկի կողﬕց և հրապարակվ‫ٳ‬մ: Ֆոնդի կանոններ‫ٳ‬մ կատարվող ցանկացած փոփոխ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն ‫ٳ‬ժի ﬔջ է մտն‫ٳ‬մ ﬕայն Կենտրոնական բանկի կողﬕց գրանցվել‫ٳ‬ց հետո: Կենտրոնական բանկը ﬔրժ‫ٳ‬մ է ֆոնդի կանոնների փոփոխ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նների գրանց‫ٳ‬մը, եթե դրանք հակա- ս‫ٳ‬մ են օրենսդր‫ٳ‬թյանը կամ չեն բխ‫ٳ‬մ ֆոնդի մաս- նակիցների շահերից: Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավա- ր‫ٳ‬մը իրականացն‫ٳ‬մ են մասնագիտացված ընկե- ր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նները՝ կենսաթոշակային ֆոնդի կառավա- րիչները՝ կառավարման բազմամյա փորձ և բարձր որակավոր‫ٳ‬մ ‫ٳ‬նեցող լիցենզավորված մասնագետ- ների ﬕջոցով: www.c-quadrat-ampega.am www.amundi-acba.am Կենսաթոշակային ֆոնդերի կա- ռավարիչների մասին առավել մանրամասն՝ Կենսաթոշակա- յին տեղեկագիր, N 2: 7