Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N4 - Page 5

Կ‫ٳ‬տակային բաղադրիչ Կ‫ٳ‬տակային բաղադրիչը բազմաստիճան կենսաթո- շակային համակարգի երկրորդ բաղադրիչն է, որը վերաբեր‫ٳ‬մ է 1974 թվականի հ‫ٳ‬նվարի 1-ին և դրանից հետո ծնված` Ÿ Վարձ‫ٳ‬ աշխատողներին, Ÿ Անհատ ձեռնարկատերերին, Ÿ Նոտարներին: Սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտներն են՝ Ÿ Աշխատավարձը, Ÿ Ձեռնարկատիրական եկամ‫ٳ‬տը, Ÿ Որպես ինքնազբաղված անձ՝ ստացված եկա- մ‫ٳ‬տները: Կ‫ٳ‬տակային հատկաց‫ٳ‬մը կազմ‫ٳ‬մ է անձի եկամտի 10 տոկոսը: Վերոնշյալ անձանց համար կատարվ‫ٳ‬մ են կ‫ٳ‬տա- կային հատկաց‫ٳ‬ﬓեր, որոնց ﬕ մասը, որպես սո- ցիալական վճարներ, փոխանցվ‫ٳ‬մ են այդ անձանց եկամտից, իսկ մյ‫ٳ‬ս մասը հատկացն‫ٳ‬մ է պետ‫ٳ‬- թյ‫ٳ‬նը` պետական բյ‫ٳ‬ջեի ﬕջոցներից: Կ‫ٳ‬տակային հատկաց‫ٳ‬մ Սոցիալական վճար Մինչև 2020թ. հ‫ٳ‬լիսի 1-ը սահմանված է սոցիալա- կան վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագ‫ٳ‬յն սահմանաչափ՝ ամսական 500 000 և տարեկան 6 000 000 դրամ: Մինչև 500 000 դրամ ամսական աշխատավարձ ստանալ‫ٳ‬ դեպք‫ٳ‬մ կ‫ٳ‬տակային համակարգի մաս- նակից վարձ‫ٳ‬ աշխատողը վճար‫ٳ‬մ է իր աշխատա- վարձի 2,5 տոկոսի չափով սոցիալական վճար, իսկ պետ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը փոխանց‫ٳ‬մ է ﬓացած 7,5 տոկոսը։ Պետական բյ‫ٳ‬ջեից կատարվող հատկաց‫ٳ‬մ 2,5% + 7,5% Դ‫ٳ‬ք Պետ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը աշխատավարձ Ի տարբեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն կ‫ٳ‬տակային բաղադրիչի պար- տադիր մասնակիցների՝ կ‫ٳ‬տակային բաղադրիչի կամավոր մասնակիցների համար պետական բյ‫ٳ‬- ջեից դրամական հատկաց‫ٳ‬մ չի կատարվ‫ٳ‬մ (եթե ﬕնչ 1974թ.-ի հ‫ٳ‬նվարի 1-ը ծնված վարձ‫ٳ‬ աշխա- տողները, նոտարները, անհատ ձեռնարկատերերը կամավոր ﬕան‫ٳ‬մ են կ‫ٳ‬տակային բաղադրիչին), սակայն եթե 1964 թվականի հ‫ٳ‬նվարի 1-ից հետո ծնված անձը կամավոր ﬕան‫ٳ‬մ է համակարգին նախքան 2018 թվականի հ‫ٳ‬լիսի 1-ը, ապա նրա համար (օգտին) պետական բյ‫ٳ‬ջեից ն‫ٳ‬յնպես կա- տարվ‫ٳ‬մ է դրամական հատկաց‫ٳ‬մ` ինչպես պար- տադիր մասնակիցների համար: < 500 000 դրամ 500 000 դրաﬕց ավելի աշխատավարձ ստանալ‫ٳ‬ դեպք‫ٳ‬մ վարձ‫ٳ‬ աշխատողը փոխանց‫ٳ‬մ է ֆիքս- ված 12 500, իսկ պետ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը՝ 37 500 դրամ։* 12 500 + 37 500 աշխատավարձ > 500 000 դրամ դրամ Դ‫ٳ‬ք դրամ Պետ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը Մինչև 6 000 000 դրամ տարեկան ձեռնարկատիրա- կան եկամ‫ٳ‬տ ‫ٳ‬նենալ‫ٳ‬ դեպք‫ٳ‬մ մասնակիցը վճա- ր‫ٳ‬մ է ձեռնարկատիրական եկամտի 5 տոկոսի չա- *Վարձ‫ٳ‬ աշխատողների համար սահմանված վերոնշյալ սահմանաչափը գործել‫ٳ‬ է ﬕնչև Հայաստանի Հանրապետ‫ٳ‬թյան հարկային օրենսգրքով անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց եկամ‫ٳ‬տների՝ եկամտային հարկով հարկման բեռի նվազեց‫ٳ‬մը: 5