Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N4 - Page 4

Պետք է տարբերակել Կ‫ٳ‬տակային բաղադրիչին ﬕանալ‫ٳ‬ պարտական‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն ‫ٳ‬նեցող անձինք Կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչին կամավոր ﬕացող անձիք Կ‫ٳ‬տակային բաղադրիչին կամավոր ﬕացող անձինք 1974 թվականի հ‫ٳ‬նվարի 1-ին և դրանից հետո ծնված անձինք են, ովքեր պարտադիր պետք է ﬕանան համակարգին և ﬕնչև կենսաթոշակային տարիքին հասնելը չեն կարող համակարգից դ‫ٳ‬րս բերել իրենց գ‫ٳ‬մարները (բացառ‫ٳ‬թյամբ օրենքով սահմանված դեպքերի): Նախքան 1974 թվականի հ‫ٳ‬նվարի 1-ը ծնված անձինք են, ովքեր իրենց ցանկ‫ٳ‬թյամբ կարող են ﬕանալ այս բաղադրիչին, բայց հետո չեն կարող դ‫ٳ‬րս գալ համակարգից և չեն կարող դ‫ٳ‬րս բերել իրենց գ‫ٳ‬մարները ﬕնչև կենսաթոշակային տարիքին հասնելը (բացառ‫ٳ‬թյամբ օրենքով սահմանված դեպքերի): Տարիքային սահմանափակ‫ٳ‬մ չկա, և կարող է ﬕանալ ցանկացած անձ, որը լրաց‫ٳ‬ցիչ կենսաթոշակային խնայող‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ է ‫ٳ‬զ‫ٳ‬մ կատարել: Այս դեպք‫ٳ‬մ համակարգից դ‫ٳ‬րս գալն ‫ٳ‬ գ‫ٳ‬մարները դ‫ٳ‬րս բե h Z]Z( >( [Z[][MZ[m[mZ]h Z h]h Z][mhM[[[Z[ [MZ[m[ZZ ZZh Z=[[ Z[Z]ZZM[-[B Z][b hr [mZhr ZZZ[ZZ Z][`[m[MZ[b [ZZ][MZ Z[Z[Zh Z[[ Z[mZZ]h( >( Z[]Z[b [ Z][ Z[mhM[[[ [Z[][MZ[mZZ=h Z [Z[][MZ[m[mZ]h ZhKZ[MZ[[h Z-Z[-ZZMh Z[Z [MZ[[mZZZh[mZ]h Z hMZ[mZZZ2h ZB Z-Z[-ZZMh Z[#`#]Z#mZࣃs0 S3`#MZ#}Z#Z⠭hr ZZ[ZmZ]h Z ZZ[ZZZ2h ZB Z-Z[-ZZMh Z[CÓS"PbÓcCb㐣RsrsbSR3#2Ãb〣bSSc0#MZ#]ZK[-Z-[^( >( h ZY *KZ[Z[ZZ K[Z]Z XMZ][mZ][M[mZ+ Y=K-K@#mZ#}Z#Z⠢XMZ[]Z[Z3Z ZMh( >( Z[]Z[MZ"