Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N4 - Page 3

Կ‫ؤ‬ՏԱԿԱՅԻՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ ՀՀ կենսաթոշակային համակարգ Կ‫ٳ‬տակային բաղադրիչի մասնակիցները Բազﬕցս անդրադարձ կատարվել է նրան, որ շղթայաձև փոփոխ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ են կատարվել և կատարվ‫ٳ‬մ տարբեր երկրների կենսաթոշակային համակարգեր‫ٳ‬մ, ինչի արդյ‫ٳ‬նք‫ٳ‬մ ձևավորվ‫ٳ‬մ են բազմաստիճան և բազմաշերտ կենսաթոշակային համակարգեր: 2011թ-ից սկսված բարեփոխ‫ٳ‬ﬓերի արդյ‫ٳ‬նք‫ٳ‬մ ՀՀ-‫ٳ‬մ այս պահին ‫ٳ‬նենք եռաստիճան կենսաթոշակային համակարգ: ՀՀ կենսաթոշակային համակարգ Պետական կենսաթոշակային ապահով‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն Կ‫ٳ‬տակային բաղադրիչ Պետական կենսաթոշակային ապահով‫ٳ‬թյան շրջանակներ‫ٳ‬մ գոյ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն ‫ٳ‬նի կենսաթոշակի հե- տևյալ տեսակները. 1. աշխատանքային` 1) տարիքային, 2) արտոնյալ պայմաններով, 3) երկարամյա ծառայ‫ٳ‬թյան, Կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչ Կ‫ٳ‬տակային բաղադրիչի շրջանակներ‫ٳ‬մ (սա, այս- պես կոչված, պարտադիր կ‫ٳ‬տակային բաղադրիչն է) կ‫ٳ‬տակային կենսաթոշակը վճարվել‫ٳ‬ է մասնա- կիցների կողﬕց կատարվող սոցիալական վճարնե- րի, պետական բյ‫ٳ‬ջեից կատարվող դրամական հատկաց‫ٳ‬ﬓերի և դրանց կառավարման արդյ‫ٳ‬ն- ք‫ٳ‬մ ստացված եկամ‫ٳ‬տների ամբողջ‫ٳ‬թյան և կյանքի սպասվող տևող‫ٳ‬թյան հիման վրա: 4) հաշմանդամ‫ٳ‬թյան, 5) կերակրողին կորցնել‫ٳ‬ դեպք‫ٳ‬մ, 6) մասնակի: 2. զինվորական` 1) երկարամյա ծառայ‫ٳ‬թյան, Կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչը կամա- վոր կենսաթոշակային վճարների ‫ٳ‬ դրանց ներ- դր‫ٳ‬ﬕց ստացված եկամ‫ٳ‬տների հաշվին ապահո- վել‫ٳ‬ է անձին լրաց‫ٳ‬ցիչ կենսաթոշակով (եկամտով) կենսաթոշակային տարիք‫ٳ‬մ: Այս բաղադրիչին մաս- նակց‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը կամավոր է ցանկացած տարիքի անձի համար: 2) հաշմանդամ‫ٳ‬թյան, 3) կերակրողին կորցնել‫ٳ‬ դեպք‫ٳ‬մ: Տարիքային և զինվորական կենսաթոշակ նշանակե- լ‫ٳ‬ համար անձը պետք է բավարարի օրենքով պա- հանջվող պայմաններին, հակառակ դեպք‫ٳ‬մ չի ստանա վերոնշյալ կենսաթոշակները: Նման դեպ- ք‫ٳ‬մ անձը կստանա սոցիալական նպաստ ըստ Պե- տական նպաստների մասին ՀՀ օրենքի, որն այս պահին 16 000 դրամ է: 3