Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N4 - Page 17

Ներդր‫ٳ‬մային սահմանափակ‫ٳ‬ﬓեր Ÿ Արտարժ‫ٳ‬յթով ներդր‫ٳ‬ﬓեր կարող են կա- տարվել ակտիﬖերի ծավալի ﬕնչև 40%-ի չափով, Ÿ Արտարժ‫ٳ‬յթով ներդր‫ٳ‬ﬓեր կարող են կատար- վել ﬕայն ՀՀ-‫ٳ‬մ, ՏՀԶԿ անդամ և ԵՄ անդամ երկրներ‫ٳ‬մ, Ÿ Ոչ փոխարկելի արտարժ‫ٳ‬յթով ներդր‫ٳ‬ﬓեր կա- րող են կատարվել ակտիﬖերի ծավալի ﬕնչև 3%- ի չափով, Տեղեկատվ‫ٳ‬թյան բացահայտ‫ٳ‬մ Կառավարիչները պետք է մշտապես ‫ٳ‬նենան գոր- ծող ինտերնետային կայք և հրապարակեն հետևյալ տեղեկ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նները. 1. Առնվազն վերջին ﬔկ տարվա և վերջին եռամսյա- կային ֆինանսական հաշվետվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նները և տարե- կան հաշվետվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նների վերաբերյալ արտաքին ա‫ٳ‬դիտի եզրակաց‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը, 2. կանոնադրական կապիտալ‫ٳ‬մ նշանակալից մաս- նակց‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն ‫ٳ‬նեցող անձանց մասին տեղեկատվ‫ٳ‬- թյ‫ٳ‬ն` նրանց ան‫ٳ‬նը (անվան‫ٳ‬մը), կենսաթոշակա- յին ֆոնդի կառավարչի կանոնադրական կապիտա- լ‫ٳ‬մ նրանց ‫ٳ‬նեցած մասնակց‫ٳ‬թյան չափը, Ÿ Մեկ թողարկողի թողարկած արժեթղթեր‫ٳ‬մ ներ- դր‫ٳ‬ﬓեր կարող են կատարվել ակտիﬖերի ծա- վալի ﬕնչև 25%-ի չափով, Ÿ Թ‫ٳ‬յլատրվ‫ٳ‬մ է ներդր‫ٳ‬մ կատարել ﬔկ թողար- կողի ձայնի իրավ‫ٳ‬նք տվող բաժնային արժե- թղթերի ﬕնչև 10%-ի չափով, 3. տնօրենների խորհրդի, գործադիր մարﬓի ան- դամների ցանկը և անձնական տվյալները, Ÿ Արգելվ‫ٳ‬մ է 40%-ից ավելի ներդր‫ٳ‬մ կատարել ﬔկ թողարկողի թողարկած պարտքային արժե- թղթեր‫ ٳ‬մ, 4. կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչները պար- տավոր են հրապարակել օրական կտրվածքով թար- մացված տեղեկ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ` իրենց կողﬕց առաջարկ- վող կենսաթոշակային ֆոնդերի մասին: Ÿ Պետական պարտատոմսեր‫ٳ‬մ ներդր‫ٳ‬ﬓեր կա- տարել‫ٳ‬ առավելագ‫ٳ‬յն սահմանաչափ (ակ- տիﬖերի ծավալի ﬕնչև 60%): ԻՍԿ Դ‫ؤ‬Ք ԳԻՏԵ՞Ք, ՈՐ… Եթե կենսաթոշակային կ‫ٳ‬տակային համակարգի մասնակից եք, ապա բաժնեմաս ‫ٳ‬նեք այնպիսի ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ‫ٳ‬մ, ինչպիսիք են՝ «Apple»-ը, «Google»-ը, «Microsoſt»-ը, «Coca-Cola»-ն, «Nestle»-ն, «Toyota»-ն, «Volkswagen»-ը, «Honda»-ն, «Nissan»-ը, «Siemens»-ը, «Sony»-ն, «Toshiba»-ն, «Nike»-ը, «General Electric»-ը, «Philip Morris International» և այլն: 17