Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N4 - Page 16

Կենտրոնական բանկի դերը կ‫ٳ‬տակային կենսաթոշակային համակարգ‫ٳ‬մ Հոդվածը տրամադրել է ՀՀ կենտրոնական բանկը Կենտրոնական բանկը այն մարﬕնն է, որը լիցենզիա (թ‫ٳ‬յլտվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն) է տրամադր‫ٳ‬մ կ‫ٳ‬տակային կենսա- թոշակային ակտիﬖերի կառավարիչներին այնպես, ինչպես բանկե ZVVذVVZVVVVV؃VVVVVVVZVfϊVV׊fϊVش+VVZVV+RfϊVVVVfϊVV׊fϊVVVZVfϊVЃV(ĸVVfϊVЃVVVVVVVVVVV؃VVVVVVZVVVذVZVVVVVV+VVVVVZVVZVVVVVV؃VVVVVVۊfϊVЃVVVVVVVV+VVVVVVV؃ZVVVVZVVVVVVVZVVV؃SVVVVVVVV+VVZVVVZVVZVZVZVVVVVVVVVVVVZVVVVVVVZ+VfϊVVVVظVVVVVVVVVVZVfϊVV׊fϊVVVVVZVfϊVVVV+VZVVVVVVVV؃VVVVVVVVVVVVVV؃ZVVVVVVVVVVZVV+VVVVVVVZfϊVV׊fϊVVVVVVVVVVVVVVZVVVVZVVZ+WVVZVVZZVV؃VVVVVˊfϊVVVV؃VVVVVVZVVVZV+VVZVVVV+VVVVVVVVVVfϊVи(ȸVVZVfϊVVVVV؃ZVVVФVVZVZVVVVVVVV؃VVVVV+VVZVfϊVV׊fϊVVVZVVVV˾WZVVVVVfϊVV؃VVVVVVZVVVV+ZVZVVVfϊVЃVVVVZVVVVVVVVVV(̸VVVVVVZVVV؃VVZZVVVVVVVȃVVVV[VZVSVfϊ+VV׊fϊVV(иVVVVVVZVVVȃZVVVVZVVVVVVVVVZfϊVV׊fϊVV(ԸVVVVZVVVVZVVZVZVZVVZfϊVЃVVZVVVVZVVVfϊ+VVVV؃VVVVVVVV(ظVVVVVVVZVfϊVVVV؃VVV˾WZVVVVVVVVVVVVVV+ZVVVVZVVVVЃVVVVVVVVVVVZVVVVZVVVVVVVZ+VVV؃VVVVVVVVfϊVЃZVZVVZVVVVVVVVVVVZVVZ+RZVVVVVZVۊfϊVЃVVVZVVVVVVˊfϊVV׊fϊVظ+VVVVVVZVVVVVV؃VVVVVZZVVZVVVVVVVVVVZ+VVZVVVZVVVVVZVۊfϊVЃVVVVVVVVVVVVVVV؃ZVVVV+VVVVVVZVVVVZVVVZVVVVVVˊfϊVV׊fϊV(ĸRVVVVVVVVVVVVV؃ZVVVVVVVVVVZVVVVZVRVVV+ZVVVVVV؃VVVVVV؃VVZVVZVVVZVVZVVVVZVۊfϊVЃVV+VVVVVVVfϊVV׊fϊVVVZVZVVZVVZVfϊVVfϊVVVV؃VVZV+VVZVVV(ȸRVVVZVVVVVV؃VVVVVVVVZfϊVЃVVZVVVVVVش+VVV؃VVVVVVVVVVVVVVVVZVVtVVfϊVfϊVЃVVVVVVV+VfϊVV׊fϊVVVZVVVVZfϊVЃVVVȃVVVVVVVVVfϊVV׊fϊVVVZV+VVVVVVVfϊVV׊fϊVV؃fϊVVVVVVVVVVVVۊfϊVV׊fϊVV+VVVVVVVVVVVVVVVVVZVV(̸RVVZVVVVVfϊVVVV؃VVVZfϊVЃRVVVZVVVVVV؃VVVش+VVVVZVVȃVVZVVVVVZVVVVVfϊVfϊOVZVVVVZfϊV(иRVVVVVVZVVVVVVVVVVfϊZVVVVfϊOVZVfϊVV+VVVfϊVVVZfϊVЃVVVVVVۊfϊVЃVVVVVVVVZ+VVZVZfϊOVZVVVVVVZVVVVVVVZVVV؃ZVVVVVZ+VVV؃VVVVZVVVVVVVVVVV؃VVVVVVVVVVVVVV؃VV+VV[VZVVVZVZfϊOVZVVfϊVVVVZVVVfϊVVˊfϊVV׊fϊVVV+ZVZVZVVVVV؃VZVfϊVVVVV؃fϊZVVVVVVVV؃VVVVV+VVZVVfϊOVZ+VVZVZfϊOVZVVfϊVVVVZVVVfϊVVˊfϊVV׊fϊVVVZ(ĸRVVVVVVV؃VVVV[VZfϊVVVVVVVZ(ȸV+VVVVVV؃fϊRRȃVZVVVVVVZ(̸RVZVVVVZVVVȃVߊfϊVVV׊fϊVЃVVZVZVV؃VfϊVVVVZVVV+VZVVVVVVZ(иVVZVZfϊVVVVV؃ZVVVVZVVZVVVVVVZ(