Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N4 - Page 14

Հաշվի օպերատորներ «Իմ հաշիվը» հավելված Հաշվի օպերատորը ՀՀ կառավար‫ٳ‬թյան սահմա- նած կազմակերպ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն է, որը ﬕջնորդավոր‫ٳ‬մ է մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողﬕց մասնա- կիցներին մատ‫ٳ‬ցվող ծառայ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նները՝ www.epension.am կայքէջի «Իմ հաշիվը» հավելված մ‫ٳ‬տք գործելով՝ մասնակիցը կարող է լրացնել և փոփոխել իր անձնական տվյալները, ընտրել կենսա- թոշակային ֆոնդ և ֆոնդի կառավարիչ, ներկայաց- նել դիմ‫ٳ‬ﬓեր, հետևել իր անհատական կենսաթո- շակային հաշվին, կատարել այլ գործառն‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ: Ÿ կենսաթոշակային հաշիվ բացելը, Ÿ մասնակցի անձնական տվյալներ‫ٳ‬մ փոփոխ‫ٳ‬- թյ‫ٳ‬ն կատարելը, Ÿ մասնակցի կողﬕց ֆոնդի ընտր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը և/կամ փոփոխ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը, Ÿ կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի փոխանակ‫ٳ‬մը, Ÿ այլ փաստաթղթերի կամ տեղեկ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նների ըն- դ‫ٳ‬ն‫ٳ‬մը և մասնակիցների ռեեստրը վարողին դրանց փոխանց‫ٳ‬մը: Ÿ մասնակցի կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ մասնակիցների ռեեստրը վարողից տեղեկատվ‫ٳ‬- թյան ստաց‫ٳ‬մը և փոխանց‫ٳ‬մը մասնակցին: Մասնակիցը անձը հաստատող փաստաթղթով աշ- խատանքային ժաﬔրին կարող է մոտենալ հաշվի օպերատորների մասնաճյ‫ٳ‬ղերից որևէ ﬔկը և դի- մ‫ٳ‬մ ներկայացնել՝ իր կենսաթոշակային հաշվի վե- րաբերյալ տեղեկատվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն ստանալ‫ٳ‬ համար: Կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ տեղեկատվ‫ٳ‬- թյ‫ٳ‬նը տարեկան 1 անգաﬕց ավելի թղթային տար- բերակով տրամադրել‫ٳ‬, ինչպես նաև 5k55hux*l+5ujnH5humukoiuliukhuoo*l+5jumx*l+5m5o5hum5hui55iuk8*l+5l5hum5hu5l5humoj5uniKB5huon55j5khu5n5l5i5m5huoumhukujH5hhumluiuk5olhu 5n55j5nuhKBj5nuj5khu5n5l5hiu5huihumuiuk5i55hH5o5hum5hui55m5hum5l5hKBm5hu5khuohu5ohuk5khukuouiu5j5h*l+5m5hu5huk5j5n5lnh{%uoµmhul8*l+5mujuj`5humoj5uniu5huon55khKB5n5l5ium5i5huo5mhuk5`5hKBmuhuouohumj5`5hum5huniKBo*l+5jumuhum5ohu5huk8*l+5mhn55kn5l5hhumkiu5j 5miu Bi58*l+5m5humujm5j5mkiu8*l+ Bjumx*l+5mmiu5j55`5humuhuoKBohumj5`5hum5huniuo*l+ Bjumuhum5n5ouohumujm5khKBnj5huihhumujm5uniu5hKBon55jM`5humoj5uniu5huon55miu.m5l5humjoj05l5hum5hukhu5hj;%unn5un5o5m5huoumhukjuj5khKB5n5l5i5ouohumhuk5kiumouhujun5mhukhumujm5l5humoj5oiu5huhiu5muhukoiuliukhuoo*l+5jumx*l+5m5humouhul5m5humhuhukgH5u5ohH5uhumkhKBuhuk5jh{%N.m5l5humjoj05l5hum5hukhu5hj;%unn5un5o5m5huoumhukjumiu5jµounhuouhu5k*l+;$5j5hukhumhuuo*l+5m5i5humolhu˙\[[ۋ[_