Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N4 - Page 13

5 քայլ . Կ‫ٳ‬տակային բաղադրիչի մասնակցի գործող‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նները 1 1 Այս քայերը մասնակիցը կարող է կատարել epension.am կայքէջի «Իմ հաշիվը» հավելվածի ﬕջոցով կամ հաշվի օպերատորների ﬕջոցով Ընտրել կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչ 2 Ընտրել կենսաթոշակային ֆոնդ 2 100% պարտատոմս Կայ‫ٳ‬ն եկամտային ֆոնդ Հետևել կենսաթոշակային հաշվին 75% 25% պարտատոմս բաժնետոմս 3 50% ԻՄ ՀԱՇԻՎԸ 3 50% բաժնետոմս պարտատոմս Հաշվի օպերատոր Բանկոմատ 4 Ըստ անհրաժեշտ‫ٳ‬թյան՝ անձնական տվյալների փոփոխ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն կատարել կենսաթոշակային հաշվ‫ٳ‬մ արտացոլված տվյալներ‫ٳ‬մ 4 Մ 5 ԱՆՁՆԱԳԻՐ 5 ԴԻՄ‫ؤ‬ Ներկայացնել դիմ‫ٳ‬ﬓեր Ֆոնդի և կառավարչի փոփոխ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն Կ‫ٳ‬տակային բաղադրիչի մասնակիցն իրավ‫ٳ‬նք ‫ٳ‬նի ցանկացած պահի փոխել նախկին‫ٳ‬մ ընտրված պար- տադիր կենսաթոշակային ֆոնդը և հետագա կ‫ٳ‬տակային հատկաց‫ٳ‬ﬓերն ‫ٳ‬ղղել ն‫ٳ‬յն կամ նոր կենսաթո- շակային ֆոնդի կառավարչի կողﬕց կառավարվող ցանկացած այլ կենսաթոշակային ֆոնդ: Այս գործընթացը անվճար է կատարվ‫ٳ‬մ այն դեպք‫ٳ‬մ, երբ մասնակիցը նախկին‫ٳ‬մ կ‫ٳ‬տակած իր գ‫ٳ‬մարները ֆոնդից չի հան‫ٳ‬մ և ‫ٳ‬ղղ‫ٳ‬մ նոր ֆոնդ, այլ թողն‫ٳ‬մ է նախկին ֆոնդ‫ٳ‬մ և ﬕայն հետագա հատկաց‫ٳ‬ﬓերն է ‫ٳ‬ղղ‫ٳ‬մ նոր ֆոնդ: Ն‫ٳ‬յն կառավարչի ﬕ ֆոնդից մյ‫ٳ‬ս ֆոնդ ﬕջոցների տեղափոխ‫ٳ‬մը ն‫ٳ‬յնպես անվճար է, սակայն եթե մաս- նակիցը կ‫ٳ‬տակային իր հատկաց‫ٳ‬ﬓերը ﬕ կառավարչից մյ‫ٳ‬ս կառավարչի մոտ է տեղափոխ‫ٳ‬մ, ապա այս գործընթացը 12 ամսվա ընթացք‫ٳ‬մ 1 անգամ ավճար է կատար‫ٳ‬մ, իսկ ﬔկից ավելի անգամ՝ վճարովի: 13