Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N4 - Page 12

Կենսաթոշակային հաշիվ Ինչպե՞ս է բացվ‫ٳ‬մ կենսաթոշակային հաշիվը Մասնակիցների ռեեստրը վարողը կենսաթոշակային հաշիվ բաց‫ٳ‬մ է երկ‫ٳ‬ եղանակով` 1. Մասնակցի ներկայացրած դիմ‫ٳ‬ﬕ հիման վրա Մասնակիցը կարող է ներկայացնել պարտադիր կեն- սաթոշակային ֆոնդի և/ կամ ֆոնդի կառավարչի ընտր‫ٳ‬թյան դիմ‫ٳ‬մ` «Իմ հաշիվը» հավելվածի կամ հաշվի օպերատորի ﬕջոցով: Մասնակիցների ռեեստրը վարողը կենսաթոշակային ֆոնդի ընտր‫ٳ‬թյան դիմ‫ٳ‬ﬕ հիման վրա կենսաթո- շակային հաշիվ բացել‫ٳ‬ մասին անﬕջապես տեղե- կացն‫ٳ‬մ է հարկային մարﬓին, իսկ հարկային մար- ﬕնը տեղեկացն‫ٳ‬մ է գործատ‫ٳ‬ին: 2. Մասնակցի օգտին կատարված կ‫ٳ‬տակային հատ- կաց‫ٳ‬ﬓերի վերաբերյալ հարկային մարﬓի կողﬕց տրամադրված տեղեկատվ‫ٳ‬թյան հիման վրա: Եթե մասնակիցը չի ներկայացրել ֆոնդի և/կամ ֆոն- դի կառավարիչի ընտր‫ٳ‬թյան դիմ‫ٳ‬մ, ապա կենսա- թոշակային հաշիվը բաց‫ٳ‬մ է մասնակիցների ռեեստրը վարողը՝ մասնակցի օգտին կատարված կ‫ٳ‬տակային հատկաց‫ٳ‬ﬓերի վերաբերյալ հարկա- յին մարﬓի կողﬕց ներկայացված տեղեկատվ‫ٳ‬- թյան հիման վրա: Հարկային գործակալը հարկային մարﬓին յ‫ٳ‬րա- քանչյ‫ٳ‬ր ամսվա համար ﬕնչև հաջորդ ամսվա 20-ը ներկայացն‫ٳ‬մ է անձնավորված հաշվարկ և սոցիա- լական վճարները փոխանց‫ٳ‬մ է «Հարկերի ﬕասնա- կան հաշիվ»: Հարկային մարﬕնը սոցիալական վճարների վերա- բերյալ հաշվարկները փաստացի ստանալ‫ٳ‬ օրվա- նից հետո` առավելագ‫ٳ‬յնը 10-օրյա ժամկետ‫ٳ‬մ, մշա- կ‫ٳ‬մ է դրանք: Եթե ներկայացված տեղեկատվ‫ٳ‬թյան ﬔջ սխալներ չեն հայտնաբերվ‫ٳ‬մ, ապա վճարման հանձնարարա- կան է ‫ٳ‬ղարկ‫ٳ‬մ Կենտրոնական գանձապետարան` մասնակցի օգտին ՀՀ պետական բյ‫ٳ‬ջեից դրամա- կան ﬕջոցների հատկաց‫ٳ‬մ կատարել‫ٳ‬ համար: Հարկային մարﬕնը կ‫ٳ‬տակային հատկաց‫ٳ‬ﬓերի մասին անձնավորված տեղեկատվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը ներկա- յացն‫ٳ‬մ է մասնակիցների ռեեստրը վարողին: 12 Մասնակիցների ռեեստրը վարողը այդ տեղեկատ- վ‫ٳ‬թյան հիման վրա մասնակցի համար բաց‫ٳ‬մ է կեն- սաթոշակային հաշիվ: Եթե մասնակիցը 30 օրվա ընթացք‫ٳ‬մ կենսաթոշա- կային ֆոնդի ընտր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն չի կատար‫ٳ‬մ, ապա նրա փոխարեն կենսաթոշակային ֆոնդի ընտր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը կատար‫ٳ‬մ է մասնակիցների ռեեստրը վարողը` ծրագրային մոդ‫ٳ‬լի ﬕջոցով` սահմանված ժամկե- տին հաջորդող աշխատանքային օրը: Ծրագրային մոդ‫ٳ‬լը պատահական‫ٳ‬թյան սկզբ‫ٳ‬ն- քով ընտր‫ٳ‬մ է պատահական ընտրված կենսաթո- շակային ֆոնդի կառավարչի ﬕջին ռիսկայն‫ٳ‬թյան (պահպանողական) կենսաթոշակային ֆոնդը: Մասնակիցների ռեեստրը վարողը մասնակցի ան‫ٳ‬- նից կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի և կենսա- թոշակային ֆոնդի ընտր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նից հետո՝ 10 աշխա- տանքային օրվա ընթացք‫ٳ‬մ, այդ մասին գրավոր տեղեկաց‫ٳ‬մ է մասնակցին: Մասնակիցների ռեեստրը վարողը հարկային մարﬓի տրամադրած տեղեկատվ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը համադ- ր‫ٳ‬մ է իր մոտ բացված կենսաթոշակային հաշիﬖերի և Կենտրոնական գանձապետարանից ստաց VVT+VVZVVZVVVVVZVZVV۾WVVVVVVVVVఃVVVVVV؃VV+fϊVܰZVV؃VVVVVVVVVVfϊVVZVVVVVVVfϊZVVVV+VVVVVVVZVVVV؃ZZVVVVVVZZfϊVр+VVVVVVZVZVVVV؃VVVVZVVVVfϊVVVVVVV؃VVV+VVZfϊOVZVVVVVZVVVVVVZVVVVVVVVVZVVV+VVVVVVVVVVVVVV؃VVVVVV؃VZVVVVZfϊVЃVVVVZ+VVVVVVVVVVVVVVVVV؃ZVVVVVfϊVVVVVVV؃VVV+VVZfϊOVZVV؃VVVVZVVZZVVVVVVZVVVZVVVZ+VVVfϊVVVVVVVVVVZVVVVZVVVVVVV+VfϊVVVVVVV؃VVVVVZfϊOVZVRVVVZVVVVVV+VVVVfϊVЃVVZVVVVZVVVVVZZVVVVZfϊVЃVVVVش+VVVVVVVVVVV؃ZVVVVVVVVVfϊVVVVVVVVVVV+VVVVVV؃VVVVVVVVVVVVVV؃ZVVVVVVVVVVVVV+ZVV